Meny
Nye Molde Senterparti

Valgprogram 2023 - 2027

Molde Senterparti

Kommunevalgprogram for Molde Senterparti

2023 - 2027

Vi strekker oss langt!

Molde kommunes visjon er «vi strekker oss langt». Det er langt fra Dryna til Eikesdal, og det krever en politikk som har øyne og øre i og for hele kommunen - det har Senterpartiet!

For oss betyr visjonen mer enn det geografiske. Molde kommune skal strekke seg langt for å gi gode tjenester nært der folk bor, og gi folk trygghet. Innbyggerne skal strekke seg langt for å bidra til å gjøre Molde til en god kommune. Molde kommune skal strekke seg langt for å gi næringslivet gode vilkår og næringslivet skal strekke seg langt i samarbeid med folk og myndigheter. Sammen skaper vi Molde kommune. Gode nærmiljø skapes av frivilligheten, private eiere og fellesskapet i samarbeid.

Trygghet for folk er et viktig prinsipp for Senterpartiet. I en usikker tid er opplevelse av trygghet viktig. Senterpartiets ambisjon er at Norge også framover skal være et samfunn med høy velstand og små sosiale og geografiske forskjeller. Det er god beredskap å ha oversiktlige samfunn hvor en tar vare på hverandre og har gode levekår.

En kommune det er godt å leve i

Et levende lokaldemokrati er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra og vil derfor desentralisere makt, bosetting, arbeidsplasser, kapital og kompetanse. Målet om desentralisering er ideologisk forankret i ideen om et deltakende folkestyre. Senterpartiet i Molde vil jobbe for at folk skal ha innflytelse på politiske beslutninger gjennom ulike kanaler, kommunedelsutvalg, bygdelag, politiske partier eller annet. Vi vil åpne for å etablere kommunedelsutvalg i Midsund. Senterpartiet i Molde mener at det skal være tidlig politisk innflytelse i viktige saker, og at delegasjonen fra politikk til administrasjon må gjenspeile det.

Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. Molde kommune er langstrakt og består av bygder, tettsteder og sentrum. Ulike samfunn krever ulike løsninger. Kommunen skal legge til rette for mange varianter av det gode liv, og Senterpartiet skal bidra til å stille spørsmål og komme med løsninger som er tilpasset de ulike behovene i kommunen.

For å møte ulike ønsker om bosted er det viktig med tomter i hele kommunen, av ulik størrelse og med ulike kvaliteter. Vi vil strekke oss langt for at det skal være mulig å etablere seg der en ønsker, og at kommunen skal behandle søknader om tomter i rimelig tid. Ønske om å etablere seg skal veie tungt. Vi vil at etablerere opplever en imøtekommende kommune som veileder og legger til rette. Klagesaker skal behandles politisk før de eventuelt sendes til Statsforvalteren, dette må endres i delegasjonsreglementet.

Molde kommune skal ta imot flyktninger og gi de gode hjem og tilhørighet i lokalmiljø. Vi vil at flyktninger skal bosettes i hele kommunen.

Frivilligheten er limet i samfunnet og vi vil legge til rette for at frivilligheten skal ha gode kår. Også her vil det være stor forskjell i bygd og by. Vi ønsker at de tre frivillighetssentralene i kommunen skal bestå og det skal være utstyrssentral knyttet til alle tre.

Vi vil legge til rette for et variert friluftsliv med god tilgang for alle. Vi ønsker at Retiro-parken skal utvikles til et levende område. 

Molde sentrum skal være en felles møteplass for alle i kommunen og fortsatt satsning på et aktivt og attraktivt sentrum er viktig. Her er det viktig med gode løsninger for kommunikasjon for alle innbyggere i kommunen.

En kommune som er der når du trenger det

Senterpartiet vil at alle eldre og pleietrengende skal ha en trygg hverdag hjemme, i omsorgsbolig, i bofellesskap eller på sjukeheim. Det skal legges godt til rette for riktig omsorgsnivå til rett tid for den enkelte.

Senterpartiet ønsker å kunne tilby gode tjenester på alle nivåene i omsorgstrappa. Kommunen bør tilby ubemannede bofellesskap med tjenester fra hjemmesykepleien. Vi ønsker at eldre som har helse til det, skal kunne fortsette å leve livet i bydelen eller bygda si og samtidig være trygge. Senterpartiet ønsker å legge til rette for slike bofellesskap i hele kommunen.

For eldre som trenger litt ekstra tilsyn og trygghet, kan bofellesskap samlokalisert med sjukeheim være gode løsninger. Senterpartiet ønsker at det skal være slike bofellesskap på Skåla, Kleive, Eidsvåg og på Midsund.

Senterpartiet mener kommunen skal tilstrebe å gi institusjonsplasser på det «lokale» sjukehjemmet for de som har behov. Samtidig ser vi styrken i at tjenester som krever særskilt kompetanse blir samlet i egne enheter.

Senterpartiet ønsker flere plasser beregna for rehabilitering. Slike plasser krever spesiell kompetanse og lokaler. Vi ønsker at rehabilitering samles i en enhet som egner seg for dette. Korttids- og avlastningsplasser kan fortsatt være samlet på Kirkebakken for hele kommunen.

Gode dagtilbud som aktiviserer og stimulerer er viktige. Senterpartiet ønsker gode dagsenter/aktivitetstilbud i hele kommunen. Vi vil bevare og utvide gode tilbud for mennesker som har behov for tilrettelagt arbeid på grunn av en funksjonsnedsettelse, både i aktivitetssenter og i det ordinære arbeidslivet.

Senterpartiet mener at det er behov for å se på struktur og organisering av bo- og habiliteringstjenesten. Vi ser behovet for å styrke kvalitet og trygghet for tjenestemottakerne med tanke på kompetanse, stabil bemanning og forutsigbare rammer.

Senterpartiet vil ha et helsehus sentralt i Molde by. Helsehuset må være sammensatt med ulike tjenester, botilbud, legevakt, ambulanse, helsestasjon, tjenester innen rus og psykiatri mm.

Det er viktig å fortsatt sikre stabilitet og høy kompetanse i helsehuset i Eidsvåg.

En kommune det er godt å vokse opp i

Å sørge for gode oppvekstsvilkår for barn er blant de viktigste oppgavene i vårt samfunn. Senterpartiet vil ha en sterk og gratis offentlig skole. Alle elever skal oppleve et trygt og godt skole- og læringsmiljø som bidrar til trivsel, motivasjon og lærelyst. Kommunen bør legge til rette for systemretta tiltak som hever læringsmiljø. Alle elever skal få undervisning ut fra sine forutsetninger. Vi er opptatt av at 6-åringene får en skolehverdag som er preget av lek, og vil jobbe for at Moldeskolen vektlegger dette.

Senterpartiet i Molde vil at barn skal ha kortest mulig vei til skolen. Barn har rett til grunnskole i sitt eget nærmiljø. Skole i nærmiljøet er avgjørende for gode oppvekstsvilkår og framtidstro. I Molde har vi skoler med ulik størrelse, og det skal vi fortsatt ha. Senterpartiet i Molde vil bidra til å løfte fram ulike modeller for oppvekstsenter og se løsninger som er tilpasset det enkelte lokalsamfunn.

Ungdomsskolen må sikre at alle elever mestrer grunnferdigheter og får et godt grunnlag for videregående opplæring. Senterpartiet ønsker en ungdomsskole med flere praktiske valgfag og større muligheter for å velge arbeidslivsrettede valgfag.

Det er behov for sterke fagmiljøer rundt elevene, bestående av lærer, helsesykepleier, skolepsykolog, spesialpedagog, miljøarbeider, rådgivere og sosionomer. Senterpartiet vil satse på skolehelsetjenesten og tiltak som styrker elevenes psykiske helse. Skolevegring, mobbing og psykisk uhelse er økende problem som vi må klare å møte raskt med hensiktsmessige tiltak. Vi må sikre at kommunen har god kompetanse på å løse utfordringer med skolevegring.

En god og trygg oppvekst handler ikke bare om skole og barnehage. Forebyggende arbeid skal prioriteres i alle deler av kommunen. 

Senterpartiet i Molde vil jobbe for at familier skal ha mulighet til barnehageplass når de trenger det, og at barnehager skal være en del av lokalmiljøet der folk bor. Vi vil ha full barnehagedekning til enhver tid. Dette betyr at vi skal ha både store og små barnehager. Senterpartiet vil gå imot etablering av private barnehager som eies av kommersielle konsern. Midler som er bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke til utbytte hos private eiere.

Vi ønsker at alle barn har tilgang på varierte fritidsmuligheter, både organiserte og uorganiserte. Dette handler både om økonomi og tilbud. I Molde har vi ulike modeller for samarbeid mellom frivillighet og kommune, og dette vil gi ulike utslag med tanke på for eksempel halleie, grad av foreldreinnsats mm. Lokale tilpasninger er riktig og viktig, men samtidig ønsker vi at det generelt gis gode vilkår for barneidrett og annen organisert aktivitet.

Vi har en god kulturskole, og mener at det fortsatt skal tilbys varierte tjenester i hele kommunen.

En kommune å ferdes i

God infrastruktur binder Molde sammen og er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser i hele kommunen. Ferge er en del av veien og bør være gratis. Ferga til Sekken er gratis og ferga til Midsund blir gratis i 2023. Det er viktig både for befolkning og næringsliv. Vi vil jobbe for gode fergeforbindelser til Midsund fram til Møreaksen er realisert.

Det skal utarbeides en ny trafikksikkerhetsplan for Molde kommune tidlig i valgperioden. For Senterpartiet er det viktig å kartlegge farlige skoleveier og gjennomføre tiltak for å sikre disse. Vi vil prioritere vegbelysning som trafikksikkerhetstiltak.

Det er behov for tiltak på vegnettet i Molde sentrum. Gode løsninger for gående, syklende, kollektivtransport og kryssutbedringer må prioriteres.

Vi har et stort etterslep på vedlikehold av kommunale veier. Senterpartiet vil øremerke budsjettmidler til dette.

Vi ønsker større satsing på alternativ transport. For at folk i hele kommunen i større grad skal kunne bruke kollektivtransport, er det sentralt at tilbudet er tilpasset behovet. Gode, attraktive løsninger for kommunikasjon til det nye sykehuset må prioriteres høyt. Dette gjelder både gode pendleløsninger for de som arbeider på sykehuset og fleksible kommunikasjonsløsninger for pasienter. Fram Flex er en måte å organisere offentlig kommunikasjon på som er mer brukertilpasset, individrettet og fleksibel enn tradisjonelt busstilbud.

Vi vil ha vei som forbinder E39 og Årølia øst. Planlegging av dette må komme i gang i neste periode.

En kommune som stimulerer ti etablering og næringsdrift

Store ideer starter gjerne i det små og for Senterpartiet i Molde er det viktig at etablerere og næringsdrivende opplever en imøtekommende kommune. Det er viktig med rask saksbehandling, god og støttende veiledning og forutsigbarhet. Senterpartiet i Molde er opptatt av at vi må unngå at vår nye kommune blir en enhet som oppleves tung og byråkratisk. Vi ønsker at det etableres et hurtigspor i saker som ikke er kontroversielle og ligger innenfor vedtatte reguleringsplaner.

For å sikre forutsigbarhet trenger vi arealplaner som rulleres jevnlig og det skal tungtveiende grunner til for å gå imot tiltak som er i tråd med vedtatt arealplan. Ny arealplan må prioriteres høyt i kommende periode.

Det må legges til rette for industriområder i hele kommunen.

Landbruk er en viktig næring i Molde, og kommunen skal bidra til at grunneiere og næringsutøvere skal kunne utnytte eiendommene på en faglig god måte. Senterpartiet er opptatt av at det skal gis muligheter til å utvikle gårdene, med tanke på drift og infrastruktur. Det må utarbeides plan for landbruk og SMIL-ordningen (spesielle miljøtiltak i landbruket) må revideres. Aktive bønder som er interessert i å kjøpe, bør få mulighet til å kjøpe tilleggsjord framfor at det skal legges til rette for store fritidseiendommer. Det bør gis mulighet til å skille fra hus ved oppkjøp av nabogård med kriteriet at det resterende areal inngår i landbrukets hovedbruk. I tilfeller der det offentlige tar areal fra aktive gårdsbruk skal det kompenseres med tilsvarende areal.

Molde Senterparti skal arbeide for en tydelig satsing for å få ungdom inn i fiskerinæringen og arbeide særlig for å bedre rekrutteringen av kvinnelige fiskere. Vi skal sørge for at Molde kommune kommer med i ungdomsfiskeordningen som Senterpartiet har utvidet i regjering. Her får ungdom opplæring og kan fiske fritt fra 13. juni til 19. august.

Senterpartiet vil støtte industri og utvikling på Raudsand, men går imot alle planer for nasjonalt deponi for farlig avfall.

En kommune folk vil jobbe i

Rekruttering til viktig arbeid i kommunen er en av de store utfordringene vi vil møte framover. Molde kommune må fortsatt jobbe for å bli en attraktiv arbeidsgiver som fagfolk søker seg til og en arbeidsgiver som fagfolk vil fortsette å arbeide for.

For å rekruttere nyutdannet ungdom er det viktig å kunne tilby nok lærlingeplasser.

Rekruttering av helsepersonell, sykepleiere og leger kan bli særlig utfordrende. Vi må rekruttere fastleger, og Senterpartiet ønsker ulike modeller for å oppnå dette.

Senterpartiet er opptatt av at de årsverkene som er i kommunen må brukes til best mulig tjenesteproduksjon. Arbeid med reduksjon av sykefravær er viktig. Vi mener det må satses på modeller med økt grunnbemanning og hele stillinger som tiltak for å styrke rekruttering og få ned sykefravær.

For å utnytte årsverk best mulig er det også sentralt med en organisasjon som fungerer effektivt. Senterpartiet etterlyser effektene av kommunesammenslåingen, og vil jobbe for en mest mulig effektiv administrasjon.

En bærekraftig kommune

Molde kommune har vedtatt at innen 2030 skal moldesamfunnets direkte klimagassutslipp være redusert med 60 prosent i forhold til 2009, inkludert null direkte utslipp fra kommuneorganisasjonen. Dette innebærer omfattende tiltak som vil føre til endringer for alle!

Senterpartiet er grunnleggende skeptiske til tiltak som innebærer at landbruket i Molde kommune må omstille til et landbruk som ikke er økonomisk bærekraftig. Vi vil at det skal produseres mat i Molde kommune og overgang fra produksjon av rødt kjøtt fra beitedyr og drøvtyggere til grønnsaker og korn, er ikke mulig med de klimaforholdene vi har her. Et aktivt skogbruk er viktig for å binde CO2. Dette er en næring som blir viktig i det grønne skiftet. Senterpartiet i Molde ønsker et landbruk som er framoverlent og tar del i det grønne skiftet, og kommunen må spille på lag med de næringene som lever av og for naturen.

Klima- og miljøplan for Molde kommune skal være en aktiv og levende plan som har innvirkning i alle beslutninger som tas. Vi er opptatt av at tiltakene skal føre til reell utslippsreduksjon. Innenfor dette området vil og må det skje mye i neste valgperiode, og vi ønsker at kommunen skal være en aktiv bidragsyter i egen virksomhet og tilrettelegger i annen virksomhet for at vi skal nå klimamålene.