Meny
Ørsta

Ti gode grunnar til å stemme Senterpartiet i Ørsta

Vi vil prioritere:

1. Trygge skulevegar
2. Sikre at skulane kan gi tilpassa opplæring til alle elevar
3. Symjehall ved Ørstahallen
4. Byggeklare tomter i heile kommuna
5. Oppretthalde heildøgnstilbod også på Hjørundfjordheimen og Vartdal Helsetun
6. Satsing på ENØK-tiltak ved kommunale bygg
7. Auka satsing på tiltak for psykisk helse
8. Motarbeide utanforskap hos barn, unge og vaksne
9. Aktivt jordvern og nei til nasjonalpark i aktive beiteområde
10. Kommunale tilskot til frivillege lag og organisasjonar