Meny
shutterstock_336757430

Kommunevalgprogram 2023 - 2027

Trygghet for alle i Rauma

Senterpartiet vil utnytte muligheter og ressurser der de finnes, og hele landet har et variert og mangfoldig utgangspunkt for næringsliv og bosetting.

Viktigst av alt er trygghet. Trygghet for at familie og venner har gode tilbud i nærmiljøet, at veiene våre er trygge å ferdes på, og at man har en jobb å gå til. Trygghet på at man får hjelp når man trenger det, enten når skader oppstår eller man møter kriser og endringer i livssituasjon.

Trygge mennesker trives, og bidrar til at samfunnet utvikler seg i positiv retning.

Økonomi

 • Sikre en stabil kommuneøkonomi gjennom realistiske budsjetter og en god budsjettdisiplin. Sette av penger til fond.
 • Tilpasse kommunale tjenester og investeringer til behov og økonomi.
 • Ha fokus på trivsel og helse blant ansatte. De er kommunens viktigste ressurs.
 • Styrke de kommunale tjenestene heller enn å privatisere.

Oppvekst – utdanning - fritid

 • Opprettholde barnehage - og skolestrukturen som i dag.
 • Videreføre og oppgradere friluftsbarnehagen Leiktun.
 • Verne om og støtte Rauma Videregående skole.
 • Engasjere ungdomsrådet i å delta i prosessen ved viktige beslutninger.
 • Ha fokus på trygg skolevei.
 • Fjerne hall-leie for aldersbestemte grupper i kommunale anlegg som ledd i å forebygge utenforskap i idretten.
 • Følge opp ny Oppvekstplan barn og unge Rauma.

Miljø

 • Ha fokus på bærekraft. Alle ting henger sammen: Sosialt - økonomisk og miljømessig!
 • Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre.
 • Rauma Senterparti tar klimautfordringene på alvor, og vi vil aktivt følge opp kommunens klima og miljøplan.
 • Sette fokus på jordvern og viktige artsbiotoper som villreinens leveområder.
 • Rauma er et bærekraftig reisemål. dette må vi utvikle videre og fokusere på gode løsninger for både natur, gjester og innbyggere.
 • Fortsette reduksjon av klimagasser i kommunal regi.
 • Evaluering av ordningen med hytterenovasjon.

Næringsliv

 • Arbeide for at næringslivet fortsatt skal ha gode vilkår i Rauma.
 • Være en aktiv part i tilrettelegging for utvikling av reiseliv, kulturturisme og festivaler.
 • Arbeide for en aktiv viltforvaltning.
 • Sørge for og bidra til en aktiv rovdyrforvaltning for å opprettholde trygge beiteområder.
 • At Rauma kommune skal fortsette å ha 100% eierskap i Rauma Energi.
 • Arbeide for oppgradering av kommunale veier og broer for større aksellast.
 • Støtte opp om Nordveggen, og samhandling med næringslivet.
 • Ha en rask og effektiv kommunal saksbehandling - tilbakemeldinger kommunikasjon.
 • Være en aktiv medspiller, for landbruksnæringen i Rauma.
 • Være positiv til utvikling av tilleggsnæringer på gårdsbruk.
 • Øve press på sentrale myndigheter til å etablere en mer rettferdig formueskatt for næringslivet.

Helse og omsorg

 • Sørge for at alle innbyggerne må få god helsehjelp.
 • Legge vekt på at aktivitet og forebyggende arbeid er viktige faktorer for alle.
 • Styrke barnevernet i kommunen.
 • Følge opp barn og unges helsetjeneste i samarbeid med «Helsefellesskap Møre og Romsdal».
 • Styrke det forebyggende arbeidet for seniorene i kommunen.
 • Styrke dagtilbudet for hjemmeboende eldre.
 • Arbeide for å etablere omsorgsboliger med fast bemanning på Åfarnes.

Bolyst i Rauma

 • Bidra til at alle bygdelag har areal tilrettelagt for tomter.
 • Lagge til rette for minihustomter.
 • Sørge for at frivillige lag og foreninger – dugnadsånda – må få gode vilkår.
 • Planlegge oppgradering av svømmefasiliteter for opplæring og helse.
 • Sette fokus på møteplasser – park, benk, klubb, møteplasser for folk i alle aldre.
 • Beholde og vedlikeholde det kommunale veinettet vi har.
 • Boligrotasjon – bosetting på bygdene / ta i bruk tomme hus / følge opp boplikten / nye leiligheter for unge eller eldre.
 • Bruke kulturminneplanen aktivt.
 • Ha et godt samarbeid og god dialog med våre nabokommuner.