Meny
Tingvoll Sp

Tingvoll Senterparti sitt program 2023-2027

Næringsliv

 • Ta vare på og vidareutvikle eksisterande næringsliv
 • Støtte nye etableringar
 • Setje av tilstrekkelege midlar til næringsfondet
 • Ha tilgong til næringsrådgjevar
 • Syte for at primærnæringane får tilstrekkeleg råd og rettleiing
 • Arbeide for å oppretthalde og vidareutvikle forskingsmiljøa i kommunen
 • Legge til rette for lokale møteplassar for næringslivet
 • Berekraft og lokale omsyn skal vektleggast i kommunen sine kjøp av varer og tenester
 • Legge til rette for vidareutvikling og nyetableringar på næringsområda i kommunen

 

Skole og barnehage 

 • Dagens skulestruktur i Tingvoll ligg fast
 • Ha løpande barnehageopptak
 • Gje likestilt tilbod til alle skulane, til dømes symjeopplæring og Inn på tunet
 • Helsesjukepleiar skal vere til stades på alle skulane og ha open dør minst éin dag i veka
 • Meir samarbeid mellom skulane, slik at elevar får moglegheit til å bli kjend med og lære av kvarandre
 • Oppretthalde MOT-arbeidet i kommunen
 • Sikre alle elevar individuelt tilpassa undervising
 • Styrkje innhaldet i SFO med auka fysisk aktivitet og samarbeid med kulturskulen 
 • Satse meir på mat i alle barnehagane
 • Arbeide for å realisere nytt skulebygg ved Tingvoll vidaregåande skule
 • Arbeide for et variert linjetilbud ved Tingvoll vidaregåande skole
 • Innføre stipend til nye elevar ved Tingvoll vidaregåande skole
 • Jakt og matauk skal vere ein del av barnehagen og skulen
 • Støtte opp om elevbedrifter i skulane

 

Infrastruktur og bygningar 

 • Styrke vedlikehaldet av kommunale bygningar 
 • Arbeide for fast dekke på alle kommunale vegar og intensivere vedlikehaldet i tråd med vegplan
 • Arbeide for realiseringa av Halsafjord- og Todalsfjordssambandet 
 • Arbeide for at RV70 mellom Meisingset og Ålvundfossen blir realisert 
 • Arbeide for ny fylkesveg frå rv70 til Meisingset oppvekstsenter

 

Miljø 

 • Ta vare på matjorda og styrke nydyrking
 • Utbetre og bygge nye kloakkanlegg i kommunen
 • Krav om berekraft ved etablering av nye oppdrettsanlegg både på land og sjø
 • Nye kommunale bilar skal vere el- eller hybridbilar
 • Fortsetje eit aktivt arbeid mot avfallsdeponiet på Raudsand 
 • Ha fokus på berekraft i alle kommunen sine aktivitetar
 • Støtte ei berekraftig samfunnsutvikling som forbetrar omgivnadane vi lev i
 • Bruke tenester og vareleveranser frå nærmiljøet

 

Helse og omsorg 

 • Styrke grunnbemanninga for å redusere sjukefråværet og avgrense bruk av vikarbyrå 
 • Legge til rette for at eldre kan bu heime så lenge dei ynskjer 
 • Samlokalisere sjukeheimen og Vonheim 
 • Bygge sentrumsnære omsorgsboligar 
 • Behalde kjøkenet på sjukeheimen
 • Styrke helsetilbodet innan psykisk helse
 • Rekruttere og tilsette folk under utdanning 
 • Forplikte seg til å ta inn fleire lærlingar
 • God arbeidsgjevarpolitikk for å behalde, rekruttere tilsette og ha ein aktiv seniorpolitikk
 • Alle som vil skal ha 100% jobb 
 • Sikre alle innbyggjarane fastlege i kommunen 
 • Førebygge rusbruk blant ungdom i samarbeid med politiet 

 

Kultur og idrett 

 • Få på plass ei overordna temaplan for kultur, deriblant behov for lokalar til kulturlivet
 • Auke stønaden til arrangørar, lag og organisasjonar 
 • Støtte Tingvoll IL for å realisere Tingvoll Arena 
 • Utvikle bibliotektilbodet i kommunen 
 • Bruke lokale kulturaktørar til kommunale kulturprosjekt
 • Fortsette støtta til Tingvoll kinolag 
 • Sikre ungdomsklubb både på Tingvoll og Straumsnes 
 • Behalde budsjettet for kulturskolen på minst same nivå og få på plass ei utviklingsplan
 • Fortsette oppvarming av svømmehall og behalde opningstidene 

 

Levende bygder 

 • Støtte opp om arbeidet med frivillighetssentral i Tingvoll
 • Alle husstandar skal ha tilbod om høghastigheitsbreiband 
 • Eigedomsskatten skal ikkje bli auka
 • Jobbe for å få fleire til å flytte til kommunen 
 • Jobbe for fleire bussavgangar og meir fleksibel kollektivtransport
 • Vidareutvikle samarbeidet med nabokommunane om kommunale tenester 
 • Være positiv til bustadbygging i heile Tingvoll 
 • Framsnakke og arbeide for eit godt omdømme av kommunen 
 • Ha økonomiske midlar til rådigheit for ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personar med funksjonsnedsetting
 • Støtte til fritidsaktivitetar for familiar som treng det
 • Legge til rette for god integrering