Meny
2020 Sveiser i arbeid, Stryn, Sogn og Fjordane

Ny skule - meir praksis

Nord-Fron Senterparti vil at skulane våre, og særleg ungdomsskulen, skal legge til rette for god praktisk opplæring.

teams (2).png

Nord-Fron kommune skal snart vedta framtidig skulestruktur og utforming av skulebygg i Vinstra-området. Dette er ei svært viktig sak, og det blir eit av dei fyrste viktige vedtaka det nye kommunestyret skal gjera.

Det står att utgreiing og vurderingar av ulike alternativ før endeleg vedtak kan gjerast. I dette arbeidet er det svært viktig at ein legg til grunn at skulen skal gi alle elevar opplæring som er tilpassa den enkelte elev sine føresetnader.

Nord-Fron Senterparti vil i denne saka legge særleg vekt på at skulane våre, og særleg ungdomsskulen, skal legge til rette for god praktisk opplæring. Vi meiner at praktiske fag og meir praktisk læring vil bidra til at fleire elevar får ein skulekvardag der dei opplever meistring og får lyst til å lære meir. Nord-Fron Senterparti vil difor arbeide for at den nye ungdomsskulen skal ha undervisningsrom der ein, på ein heilt annan måte enn i dag, kan gi elevane opplæring basert på praktiske arbeidsoppgåver.

Senterpartiet meiner at det ved den nye ungdomsskulen må byggast ein større «arbeidshall» der elevar over tid kan arbeide med oppgåver som gir opplæring i praktisk arbeid. Det kan vera bygging av hus, reparasjon av køyretøy, ulik montering, eller andre praktiske arbeidsoppgåver.

Læreplanane som skulen arbeider etter gir alt i dag noko rom for lokalt tilpassa opplegg som styrker praktisk opplæring. Ein må forvente at læreplanane i åra som kjem vil bli endra, slik at dette i enda større grad blir aktuelt. Signal frå regjeringa tyder på at det snart vil koma nasjonale føringar som legg stor vekt på at praktiske fag i skulen må styrkast. Særleg fordi vi nå ser konsekvensane av at praktisk opplæring i yrkesretta fag i mange år har vore nedprioritert i den norske grunnskulen.

Det har vore uheldig for rekrutteringa til yrkesfaga, men det har også gjort at elevar som skal ta høgare utdanning har fått eit svekka grunnlag for å utføre arbeidsoppgåver i sine yrke. Verdien av erfaring med praktiske arbeidsoppgåver er stor for alle, også for dei som i sitt yrkesliv har såkalla teoretiske arbeidsoppgåver.

For praktisk arbeid som krev andre rom enn det ein kan ha på skulen, må Nord-Fron kommune etablere eit samarbeid med institusjonar og bedrifter der elevar kan få arbeide med slike oppgåver. Det kan gjerast på ein sjukeheim, eller hos bedrifter innan landbruk eller reiseliv. Eit slik samarbeid vil vera like viktig som å bygge eigna rom for god praktisk undervisning på skulen. Båe delar er like nødvendig.

Ungdom må tidleg få erfaring med realistiske praktiske arbeidsoppgåver. Det vil gi motivasjon, læring og grunnlag for livslang læring. Det vil styrke alle elevar sitt tilbod, og det vil gi samfunnet arbeidskraft som det har behov for. Nord-Fron kommune må legge til rette for det, og vi må gjera det nå.

Olav Røssum, Nord-Fron Senterparti.