Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2020

Nytt bygg forsvarer ikke nedbygging!

14.03.2024

Målet for Oppland Senterparti er klart: Våre sykehus skal levere gode og likeverdige helsetjenester som er blant de beste i verden, og innbyggerne i Innlandet skal ha lik tilgang på helsehjelp uavhengig av bosted.

Det nye Mjøssykehuset vil tidligst stå ferdig i 2028. I mellomtiden vil mange pasienter ha behov for sykehusbehandling. I 2014 uttalte Oppland Sp at det er avgjørende at vi, på vegen mot et nytt hovedsykehus, opprettholder fullverdige sykehus som trygt og effektivt kan håndtere både akutte og planlagte innleggelser. Det gjelder fortsatt.
Desentralisering av spesialisthelsetjenester og videreutvikling av prehospitale tjenester har hele tiden også vært en viktig forutsetning for Oppland Sp sin støtte til et hovedsykehus.

Oppland Sp støtter opp om det framtidige målbildet for Sykehuset Innlandet, men vi er opptatt av at de omfattende innsparings- og omstillingskravene knyttet til framtidig struktur ikke må gå utover pasientsikkerheten og kvaliteten i dagens sykehustilbud.

En av forutsetningene for at Mjøssykehuset skal kunne bygges er at driftskostnadene i Sykehuset Innlandet reduseres. Sparekravene fører til nedbygging av viktige rehabiliteringstilbud og en svekkelse av behandlingskapasiteten innen både psykiatri og somatikk. Vi mener ingen er tjent med at Sykehuset Innlandet stilles overfor umulige innsparingskrav.

Helse Sør-Øst har videre vedtatt at fagområder og funksjoner som kan og bør samles, så langt det er mulig, skal samles i forkant av at et nytt hovedsykehus står ferdig. Vi er bekymret for at dette vil gjøre det vanskelig å beholde kompetanse og opprettholde solide fagmiljøer som det har tatt mange år å bygge opp. Det vil i sin tur være ødeleggende for tilbudet som skal bygges opp ved det nye sykehuset. 

Oppland Sp forventer at:

  • det framtidige målbildet for Sykehuset Innlandet ligger fast. Det gjelder også plasseringen av et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua.
  • fagområder og funksjoner i de eksisterende sykehusene opprettholdes til det nye Mjøssykehuset er på plass
  • de prehospitale tjenestene sikres og videreutvikles for å opprettholde beredskap i hele Innlandet
  • Nord-Gudbrandsdal ikke blir en del av opptaksområdet til Tynset sykehus. En eventuell utvidelse av opptaksområdet må skje sørover i Østerdalen.
  • at deltidsinnbyggere og tilreisende også blir tatt hensyn til i vurderingen av sykehusenes pasientgrunnlag
  • kommunene gis reell mulighet for medvirkning i det videre arbeidet med lokalisering av sykehusene

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Oppland Senterparti 2020