Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2023

Ta kontroll over strømmarkedet

14.03.2024

I Hurdalsplattformen er det slått fast at konkurransefordelen vi har hatt i Norge med lave strømpriser skal videreføres. Dette er en avgjørende forutsetning for å sikre lønnsomt næringsliv og aktive lokalsamfunn over hele landet, samtidig som tilgang på ren og rimelig norsk kraft vil gjøre det attraktivt å etablere ny kraftforedlende industri i Norge.

Et tilnærmet samlet næringsliv i Innlandet sliter nå med konsekvensene av høye strømpriser. I løpet av svært kort tid, har de økonomiske utfordringene gått fra vondt til verre. I tillegg skaper strømpriser mange ganger produksjonskostnadene store utfordringer for privatpersoner, organisasjoner og kommuner. Dagens politikk er i ferd med å påføre hele det norske samfunnet store skadevirkninger.

Strømprisøkningen i Norge er uttrykk for et dysfunksjonelt markeds- og prissystem der prisene dannes helt uavhengig av produksjonskostnadene. Dette har direkte sammenheng med den stadig tettere tilknytningen til Europas energimarked, og i særdeleshet med de to siste likestrømkablene til Tyskland og Storbritannia.

Denne situasjonen kan ikke vedvare, og regjeringen må straks iverksette tiltak som sikrer nasjonal styring med strømmarkedet, og stabile og forutsigbare vilkår for næringslivet.

Årsmøtene i Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti krever i tråd med dette at prisen på norsk kraft til strømkunder i Norge skal være stabile og i størst mulig grad gjenspeile produksjonskostnadene, med naturlige påslag for kapitalkostnader, utvikling/oppgradering og rimelig fortjeneste for eierne. Norge må derfor frikoples fra prisdannelsen i det sentraleuropeiske/britiske markedet, f.eks ved en toprisordning for henholdsvis norsk marked og eksport.

  • Dette krever at handlingsrommet innenfor EØS-avtalen snarest må utfordres og avklares.
  • Det må tas initiativ til forhandlinger med EU for å finne omforente løsninger, der EØS-avtalen hindrer Norge i å treffe ensidige nasjonale løsninger.

Videre krever Hedmark og Oppland Senterparti at følgende grep tas for å sikre en stabil lav strømpris i Norge:

  • Norge skal ikke reinvestere i nye kabler når Danmarkskablene Skagerak 1 og 2 når sin tekniske levetid i 2026.
  • Norge må kreve reforhandling av avtalene for utlandskablene NordLink til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia. Målet med reforhandling er å få kontroll over eksporten, og dermed prisene. Tyskland og Storbritannia trenger forutsigbare og rimeligere gassleveranser. Norge trenger nasjonal kontroll over kraft vår. En gjensidig gunstig avtale bør være mulig å få til.
  • Det må utredes et forbud mot rene strømsalgsselskap. En aktuell løsning er å sette krav til at man må produsere strøm for å selge annet enn overskuddskraft.
  • Norge må legge ned veto mot Energimarkedspakke IV og det må kreves ny behandling i Stortinget av de delene av energimarkedspakke III som omhandler suverenitetsavståelse og regler om bruk av flaskehalsinntekter.

Dersom prisnivået fremover ikke ivaretar Senterpartiets mål om stabile, forutsigbare priser som gir norsk næringsliv et konkurransefortrinn, må regjeringen gjennomføre en langt mer omfattende strømstøtteordning som sikrer næringslivet og alle sluttbrukere i det norske markedet stabile og forutsigbare priser.

Vedtatt på fylkesårsmøtet til Oppland og Hedmark Senterparti 2023