Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Beredskap – Nå er det alvor!

11.03.2024

Totalberedskapskommisjonen har på oppdrag fra regjeringen lagt frem hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Denne resolusjonen omhandler fire beredskapstemaer.

Matjord er en knapp ressurs og det er ulike naturgitte forutsetninger for produksjon i vårt langstrakte land. Vi skal nå målet om femti prosent selvforsyningsgrad, vi skal sikre norsk matberedskap og sørge for at vi fortsatt har matproduksjon i hele landet. Da må vi ha en tydelig kanaliseringspolitikk som prioriterer mjølk- og kjøttproduksjon i dal- og fjellbygdene, mens man prioriterer kornproduksjon der man har de beste klimatiske forutsetningene for korn. Dette er avgjørende for å få en nødvendig økning i lønnsomheten for landbruket i hele landet. For Senterpartiet handler det om å oppnå våre egne uttalte mål.

Oppland Senterparti vil:

  • At regjeringa følger opp Hurdalsplatformen, og gjennomfører en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser.
  • At timetallet i jordbruket blir 1700 timer per årsverk slik det er for lønnsmottakeren.

Vegene er livsnerven i samfunnet; de knytter sammen fylket, gjør det mulig å komme seg til arbeid, skole og helsetjenester og er en avgjørende faktor for næringslivet og beredskapen. Innlandet fylkeskommune må innføre en tydelig strategi som prioriterer vedlikehold og opprustning av eksisterende veger. Ved større naturhendelser som påvirker hovedvegnettet, blir fylkesvegene våre kritiske beredskapsveger; en avgjørende rolle for å opprettholde tilgjengeligheta og tryggheten for innbyggerne i Innlandet. Trygge og gode veger er viktig for beredskapen.

Oppland Senterparti vil:

  • At fornyingsprofilen skal videreføres og styrkes, med sterk vektlegging av å ta vare på og forbedre eksisterende veger.

Naturskader skjer oftere og er mer omfattende enn før. Vi må være forberedt på skade og vi må ha virkemidler for å gjenopprette når skaden har skjedd. Flomsikring langs elvene er god beredskap.

Oppland Senterparti vil:

  • Åpne for mer omfattende masseuttak i elver som er utsatt for flom. Dette er den billigste og beste flomsikringa. Regjeringa må også samordne og forenkle regelverket knyttet til masseuttak fra elver.
  • At NVE sine rammer må økes betydelig og prioriteringskriteriene endres, slik at NVE også får i oppdrag å gjennomføre sikring av jordbruksarealer.
  • At egenandelen til distriktene i naturskadeordningen skal reduseres, og erstatning må også kunne dekke flomsikringstiltak for å forebygge framtidige skader.

Vi lever med krigen tett på oss, og betydningen av å være en del av NATO-alliansen er viktigere enn noen gang. NATO-sjefen har ved flere anledninger oppfordret medlemslandene til å oppfylle det såkalte toprosentmålet for å utjevne byrdefordelingen. I 2024 vil, ifølge NATO-sjefen, 18 av 31 medlemsland oppfylle målet, men Norge er dessverre ikke ett av disse. Det er derfor av stor betydning at Norge følger opp og bidrar på like linje med flertallet av medlemslandene.

Oppland Senterparti vil:

  • At det prioriteres å oppfylle toprosentmålet som NATO har satt, og at dette skjer ved første mulige anledning.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Oppland Senterparti 2024