Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Framtidas kraft og energi

11.03.2024

Vi står framfor et stadig økende kraftbehov, mye på grunn av utfasing av fossile energikilder. Derfor trengs det mer fornybar energi nå og mer utbygging av fjernvarmeanlegg for å erstatte bruken av elektrisitet til oppvarming.

Vi må finne måter for å redusere energiforbruk og produsere mer fornybar energi, uten for store naturinngrep. Energisparing og energieffektivisering er derfor viktig. Oppgradering av vasskrafta er ett eksempel. Stimulering til produksjon av solkraft på tak og bergvarme, samt småskala vind- og vannkraft er andre eksempel på tiltak med lite konflikt og bruk av natur.

Det må gjøres lønnsomt å forbedre eksisterende vannkraftverk. For å balansere vind- og solkraft og kun eksportere kraft det ikke er behov for i Norge. Skal vi lykkes med økt kraftproduksjon, må også kraftinntektene komme vertskommunene til gode i større grad enn i dag.

I dag presenteres kjøp av strøm som en hvilken som helst annen vare vi kan være uten om prisen blir for høy. Strøm kan vi ikke kutte ut eller erstatte. Nok tilgjengelig kraft og energi over hele Innlandet er avgjørende for å bidra til å øke norsk eksport og erstatte fallende oljeinntekter. Det sikrer mulighet for arbeidsplasser, grønn utvikling og velferd for framtida. 

Oppland Senterparti vil:

 • At kraftnettet og kraftproduksjonen må bygges ut og forsterkes for økt industri- og vareproduksjon, basert på regionale kraftplaner.
 • At kraftmarkedet må underlegges nasjonal kontroll og kraftproduksjonen må være på norske hender.
 • At vannmagasiner må underlegges nasjonal kontroll for prioritering av kraft, til innenlands forsyning.
 • At Norsk sokkel må drives uten elektrifisering med landstrøm.
 • At det skal startes en nasjonal utredning av muligheter for bruk av kjernekraft.
 • At regelverket for konsesjon på vind og kjernekraft må endres slik det gis konsesjon kun til norske selskaper. Hjemfallsretten utvides til å omfatte salg av slike selskaper.
 • At regjeringen må gjøre det mer lønnsomt for næringsliv, husstander og offentlige institusjoner å gjøre energisparetiltak og installere solcelleanlegg der overskudd kan selges på nettet.
 • Bygge ut fjernvarmeanlegg, og benytte biomasse og restavfall som energikilde.
 • Stimulere til økt bruk av bergvarme og videreutvikling av boreteknologien.
 • At naturressursskatten som tilfaller kommuner og fylkeskommuner må inflasjonsjusteres, og må omfatte all kraftproduksjon.
 • At det skal etableres et marked og en infrastruktur for biogass til transport i Innlandet

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Oppland Senterparti 2024