Meny

Barn og ungdom er vår største og viktigste ressurs i samfunnet. Det at de opplever å lykkes med livene sine, at de synes livet er godt og meningsfylt, og at de finner glede i å gjøre en jobb for samfunnet er svært viktig. Statistikk viser at én av fem mellom 20-29 år i Oppland ikke er i arbeid eller utdanning.

Vi krever en omfordeling av midler, slik at kommunene kan prioritere tidlig innsats, og forebyggende tiltak i barnehage, skole, kulturskole og helsestasjon. Dette er arenaer for kulturbygging, helsefremmende- og sosialt utjevnende tiltak.  

Vi har tre hovedarenaer for forebygging: spedbarnsalder, barnehage og skole. Generelt sett ønsker vi å styrke helsestasjonene inn mot oppvekst, barnehage, skole og hjemmet for å hjelpe familiene som trenger det.

Skolemiljø og ungdommenes livskvalitet må få større fokus i prioritering av videregående skole; miljø og fag framfor stykkpris og sentralisering

Dessverre har tallene for barn med psykiske lidelser steget jevnt siden 1992. Debutalderen for depresjonsdiagnoser er i ungdomsskolealder og 70% av alle uføretrygdede mellom 20-35 år skyldes psykiske lidelser. Selvmord er også den hyppigste årsaken til død i denne aldersgruppen. Dette viser at å satse på tidlig innsats på tvers av fagområder og sektorer med fokus på forebygging og helsefremming er svært viktig, helt fra spedbarnsalder. En nøkkel i forebyggende arbeid i politiet er politikontaktressursen. Politikontakten har som oppgave å forebygge, se, lytte og kommunisere med barn og unge.

Oppland Senterparti vil:  

  • Sikre et bedre samarbeid mellom helsestasjon og barnehager/skoler og hjemmene, for å ruste foreldre i oppdragerrollen.
  • Prioritere forebyggende tiltak for barn og unge som skaper trygge arenaer og fritidstilbud til de unge.
  • At staten skal prioritere støtte til offentlig og privat næringsliv slik at disse kan lage arbeidstilbud med lavere terskel for ungdom.
  • Prioritere kompetanseheving i skoler og barnehager for å kunne ivareta alle barn.
  • Øke rammen for spesialpedagogiske tiltak for de barna som har særskilte behov.
  • Styrke politiet med mer ressurser til forebygging og synlighet i lokalsamfunnet.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Oppland Senterparti 2024