Meny
Resolusjoner

Omlegging av norsk oljepolitikk for en bærekraftig økonomi og et stabilt klima

23.06.2024

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet  2020

Verden står overfor en global klimakrise. Parisavtalen har som målsetning å forhindre at temperaturen øker mer enn 2 grader celsius, og helst ikke mer enn 1,5 grad. FN’s klimapanel har slått fast at globale klimagassutslipp må halveres innen 2030 og være netto 0 innen 2050 dersom 1,5 graders målet skal være oppnåelig. World Economic Forum 2020 rangerer klima-relaterte hendelser som de 5 viktigste truslene mot verdensøkonomien. Finansbransjen vurderer derfor sine investeringer i lys av klimarisiko, og stadig flere investeringsselskaper velger bort selskaper innen fossil energi.

Dagens norske petroleumsskatteregime innebærer at staten ved hjelp av fellesskapets midler gir betydelig risikoavlastning for selskaper som ønsker å lete etter olje på norsk sokkel, særlig gjennom leterefusjonsordningen. Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å gi selskaper som foreløpig ikke går med overskudd refundert skattefradraget for letekostnader allerede året etter. Målet var flere selskaper på norsk sokkel, som kunne bidra til økt petroleumsaktivitet. Slike fordeler gis ikke til annen industri, og bidrar trolig høyere investeringsgrad enn dersom olje- og gassektoren ble behandlet som andre næringer.

Endringer i klimapolitikk og verdens energimiks tilsier at etterspørsel og pris på norsk olje og gass kommer til å falle de neste tiårene. Norge må unngå feilinvesteringer i fremtidig ulønnsom oljeaktivitet.

Norges økonomi har de senere år blitt stadig mer oljeavhengig og underskuddet i handelsbalansen har økt for fastlandsindustrien. Det er et stort behov for utvikling av ny industri som kan bidra til fremtidsrettet verdiskapning og eksportmuligheter for Norge. Norge har unike innovasjonsmuligheter gjennom verdensledende kompetanse tilknyttet offshoreindustrien. Oljesektoren er en høykompetansesektor. Sammen med maritim sektor, kan den bidra som et drivhus for å dyrke frem ny industri. Det er behov for helhetlig satsning på nye næringer som storskala utbygging av havvind og realisering av karbonfangst og -lagring (CCS). Norsk havvind kan bli en enorm industri. Norge må sette et konkret og ambisiøst mål for havvindutbygging, som skaper forutsigbarhet for videreutviklingen av dagens oljenæring og kompetansen som finnes der. Samtidig må industribygging på naturressurser, eksempelvis havvind, forutsette utbygging av industriarbeidsplasser. Utbygging av havvind må skje i tett samhandling med fiskerinæringen, og med hensyn til sårbare områder. Staten bør vri investeringsregimet over fra olje- og gassnæringen til disse nye næringene slik at private initiativ gis risikoavlastning

Det mest effektive vil være om alle verdens land som produserer fossile energikilder går sammen for å begrense produksjonen i henhold til Paris-avtalen. Dersom enkelte land kutter sin produksjon alene gjennom politiske vedtak, risikerer vi at tilbudet minsker, prisene kan gå opp, og produksjon vil lønne seg et annet sted uten slike begrensninger.

 

Oslo Senterparti vil

  • Fjerne leterefusjonsordningen og erstatte den med tilsvarende gunstige ordninger for grønn næring, som f.eks. havvind og CCS
  • At Norge skal sette seg som mål å bygge ut minst 20 GW havvind
  • At havvindtillatelser skal låses til en forpliktelse om å sørge for arbeidsplasser eller verdiskaping på land
  • Gradvis trappe ned omfanget av nye letelisenser frem til 2030
  • Sette ned en energikommisjon som skal utrede gradvis nedtrapping av norsk olje- og gassproduksjon basert på fremtidig etterspørsel, klimarisiko og utslippsforpliktelser
  • Flytte teknologi- og forskningsressurser fra olje- og gassrelatert virksomhet til null- og lavutslipps energiproduksjon
  • Nedsette en bredt sammensatt kommisjon som skal fremlegge en nasjonal handlingsplan for nye næringer som skal erstatte olje- og gassindustrien
  • At Norge skal ta initiativ til en global nedtrappingsavtale etter modell fra Paris-avtalen for kull, olje og gass i fellesskap med andre nasjoner som utvinne fossile energikilde, der vi bruker relevante utenrikspolitiske virkemidler
  • Iskanten flyttes lenger sørover, og det skal ikke åpnes for oljeboring i nærheten av iskanten.
  • Utbygging av vindkraft til lands eller vanns må forutsette garantier og tilsidesettelse av midler til demontering og opprydding av installasjoner den dagen disse ikke lenger er i drift.