Meny
Resolusjoner

Seriøs drosjenæring for fremtiden

23.06.2024

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

Drosjene utgjør i dag den fleksible delen av kollektivsystemet i Norge, og er helt nødvendig for å sikre et adekvat, døgnkontinuerlig transporttilbud til publikum til enhver tid. Det er viktig å erkjenne at drosjenæringen har et viktig samfunnsoppdrag som en del av det offentlige transportsystemet. 

Det må også erkjennes at drosjemarkedet ikke er selvregulerende, hvilket betyr i et samfunnsøkonomisk perspektiv at det ikke oppnås en effektiv ressursallokering ved fri konkurranse i markedet. Grunnen er at det eksisterer en rekke såkalte «markedssvikter» i drosjemarkedet, altså forhold som hindrer balanse mellom tilbud og etterspørsel i et fritt marked. 

I reguleringsarbeidet er det viktig å ikke ha en overdreven tillit til drosje-markedets evne til selvregulering. 

Det er viktig å påpeke at drosjetjenester er transport av mennesker, og at kundegruppen er svært sammensatt. Mange kunder er dessuten helt avhengig av drosje i hverdagen for å sikre egen mobilitet, særlig sårbare kundegrupper som eldre, pasienter, funksjonshemmede, skoleelever/barn osv. Det er derfor helt nødvendig at samfunnet har tillit til at drosjenæringen utfører transportoppdraget på en trygg og tillitsvekkende måte. For å sikre dette er det viktig å stille strenge krav til både løyvehavere og sjåfører. Samtidig er det viktig å ha effektive kontrollordninger for å luke ut useriøse aktører. 

Den historiske utviklingen i drosjenæringen i Oslo viser tydelig behovet for drosjesentraler, strenge kvalitetskrav og gode kontrollrutiner. I næringen i Oslo har det i en årrekke vært store utfordringer med skattesvik og kriminalitet. Dette er også bakgrunnen for vedtaket av drosjeforskriften i Oslo, og de strenge kravene som stilles til løyvehavere og drosjesentralene. Av samme grunn, ble også de nasjonale taksameter kravene skjerpet av Stortinget.

Historikken i Oslo viser at frislipp av løyver og drosjesentraler ikke er et egnet virkemiddel for å sikre lave priser og god kvalitet på drosjetjenester. 

Drosjereguleringen bør i hovedsak være lokal da drosjereguleringen er en lokal utfordring som må løses på lokalt nivå mens den overordnede reguleringen av sikkerhets- og kvalitetskravene bør skje på nasjonalt plan. Derfor bør også dagens løyvedistrikter opprettholdes, og fylkeskommunene bør fortsette som lokale løyvemyndigheter for drosjenæringen. Dessuten vil innføring av eneretter i enkelte kommuner medføre en uoversiktlig oppsplitting av Norge som et felles løyvedistrikt. 

Oslo Senterparti vil:

  • At Stortinget vedtar streng regulering for å ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til at vi har en ryddig og seriøs drosjenæring
  • At Konkurransetilsynet gjeninnfører maksimalprisregulering av drosjetakster i hele landet
  • At løyvemyndigheten (fylke) opprettholder behovsprøving (antallsbegrensningen) og driveplikt for å sikre et døgnkontinuerlig drosjetilbud i hele Norge, hindre prisøkning, ivareta kvalitet og seriøsitet i drosjenæringen, unngå sosial dumping og hindre trafikale og miljømessige utfordringer
  • At den sentrale tilknytningsplikten opprettholdes for å sikre en ryddig og seriøs drosjenæring, med strengere krav til sentralenes kontrollfunksjon
  • At seriøsiteten i drosjenæringen økes, kvaliteten i drosjetjenestene og sikkerheten til passasjerene styrkes, og det er derfor nødvendig å stille strengere krav til løyvehavere og sjåfører gjennom obligatoriske opplæringsprogrammer vedtatt av det offentlige samt skriftlige og praktiske prøver som gjennomføres i regi av Statens Vegvesen
  • At det er nødvendig med streng håndheving av drosje regelverket og å ha kontrollordninger med at tydelig og effektivt sanksjonssystem
  • At taksameter kravet videreføres for å unngå prismanipulering og skatteunndragelse
  • At de særskilte løyvekategoriene, dvs. drosjeløyve, selskapsvognløyve, løyve for transport av funksjonshemmede og utvidet drosjeløyve, videreføres
  • At streng statlig regulering med mulighet for lokal tilpasning av drosjenæring er nødvendig