Meny

Senterpartiet er helsepartiet i Gjesdal, vi sørger for at knappe ressurser brukes best mulig

For å lykkes med fremtidens helse og omsorgstjenester, handler det om hvordan vi som politikere forvalter og prioriterer ressursene det er behov for. Vi bevilger penger og vedtar budsjetter for helsetjenestene i vår kommune, og det er og vårt ansvar å kunne tilby omsorgsboliger, sykehjem og gode tjenester for de som trenger det.

Helse.png

Helse og omsorg for våre eldre bør være et offentlig ansvar. Da er det viktig at pengene som brukes ikke havner som overskudd til privat bedrifter som det offentlige betaler for. Forvaltningen av disse ressursene er det opp til de forskjellige seksjoner og avdelinger å bruke på best mulig måte.  

Helsekommisjonen beskriver i sin rapport en knapphet på og en kamp om helsepersonell i årene fremover.  Frem mot 2040 regner en med en økning på 240 000 flere 80 åringer. Da er det viktig å tenke gjennom hvordan vi fordeler resursene og hvordan vi organiserer helse og omsorgstjenestene på en god måte.

Den ansatte er den viktigste resursen vi har i helse og omsorg. Det er de som daglig har kontakt med våre brukere og leverer den tjenesten som kommunen til enhver tid skal tilby. Det er vårt ansvar som politikere å kunne gi disse ansatte de beste arbeidsmiljø og arbeidsforhold som mulig.  

Det brukes mye ressurser på å rekruttere og skaffe nye ansatte. Da er det viktigere å prøve å beholde de som allerede er ansatt og gjør jobben i dag. Å beholde allerede ansatte er billigere enn å ansette nye eller leie fra dyre vikarbyrå.  

Sykefravær er noe som koster kommunen dyrt. Øker en grunnbemanning reduserer en belastning på den enkelte ansatte og mulighet for å redusere sykefravær og bedre arbeidsmiljøet i den enkelte avdeling. 1-2 ekstra stillinger kan gjøre en stor forskjell.

Det er viktig å ha den enkelte bruker og pårørende i fokus. Samarbeid mellom avdelingene kan bidra til bedre forståelse for dette. Som ansatt er det viktig å bli sett og lyttet til. Det er de som har skoen på og kjenner hvor den trykker. En opplever til tider at det kan være av en stor og økende avstand i virkelighetsoppfattelse mellom de styrte og de styrende i helsevesenet

Ansvar for egen alderdom kommer til å viktigere fremover. Da har den enkelte ansvar for å legge til rette for framtidig boforhold. Både private og de offentlige må bidra for å legge til rette boliger som gir mulighet for å ha en god alderdom. Fasiliteter må planlegges inn i slike prosjekt slik en kan ha rom for sosiale soner

Kommunen må legge til rette for tidlig innsats. Mange venter for lenge før de tar kontakt. Det er viktig å fange opp disse før det går så langt at sykehjemsplass er eneste alternativ. Fastlegen er for mange den eneste kontakt de har med helsevesenet. For fastlegen kan det være krevende å følge opp de behov som pasienten trenger.

Senterpartiet har i Gjesdal Kommune alltid vært et styringsparti.  Da Solåsheimen åpnet for over 50 år siden, satt Senterpartiet med ordføreren. Vi har mål om at når vi åpner det nye helsekvartalet i sentrum, er det en Senterparti-ordfører som klipper snoren.

Helse er viktig. Derfor har Senterpartiet prioritert personar med helserelevant bakgrunn på dei øverste plassane.

1. Unn Birkeland er utdanna sjukepleier og ledar i Pårørandesenteret

2. Vidar Nedrebø er dyrlege og fokus på En Helse (Dyr, folk og natur)

3. Tellef har ei kone som er vernepleiar og får gode innspel den vegen

4. Siv Maudal er helsefagarbeider på Åboas med spesielt fokus på demens

5. Silje Kyllingstad-Sundvor utdanner seg til sjukepleier

6. Åsmund Kyllingstad køyrer ambulanse