Meny
Landskap_Fagerheim

HAUGESUND - en god by for alle

Senterpartiet vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg fritt. Samfunnskontrakten skal oppfylles av myndige mennesker som tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke.

Kommunale tjenester, boliger i hele kommunen, gode nærmiljø, aktivt næringsliv, gode kulturtilbud og god infrastruktur er viktig for at det skal være attraktivt å være haugesunder. Haugesund Senterparti vil arbeide for at kommunen vår skal levere og legge til rette for dette.

 

Se flere kandidater her
Les hele programmet vårt her

 Ansvarlig styring

Haugesund Senterparti har i de siste to bystyreperiodene deltatt aktivt i flertallskoalisjonen og tatt ansvar for byens utvikling. Harde prioriteringer og sparsommelighet har styrket kommunens økonomi. Etter hvert har vi hatt økonomisk handlingsrom til å gjennomføre mange gode tiltak for byens befolkning.

De viktigste gjennomslagene for Senterpartiet i Haugesund er:

 • Satsing på frivilligheten blant annet gjennom økt tilskudd hvert eneste år.
 • Etablert fritidskassen, en ordning for å bidra til at barn i lavinntektsfamilier skal kunne delta i lag og foreninger
 • Flere aktiviteter og tilbud på bydelshusene.
 • Økte bevilgninger til parker, lekeplasser og friområder.
 • Økt vedlikehold av veier og kommunale bygninger.
 • Økt grunnbemanning i helse- og omsorg og innføring av livsgledehjem.
 • Jordvern, tilbakeføring av Fagerheim til LNF.
 • Utvikling av Røvær og Nordbygdene er tema ved rullering av kommuneplanens arealdel
 • Utbedring av fv47 mellom Fagerheim og Førland er vedtatt – dette gir sammenhengende gang- og sykkelveg fra sentrum til kommunegrensa i nord.
 • Utbedringer av Karmsundsgata, bedre sykkelveger og ny bro til Risøy er vedtatt som viktige prosjekter i bypakken.
 • Pilotprosjekt i skolen som inkluderer skolemat.
 • Mer praktisk rettet undervisning og flere skolehager.
 • Vi har bidratt til å styrke kommunens kompetanse og evne til å planlegge og gjennomføre store investeringer – det har tatt tid, men nå er vi i gang!
 • Vi gleder oss over investeringene i ny Haraldsvang skole og flerbrukshall

Grunnlaget for å gå videre med folkebad og kulturskole på Flotmyr er nå på plass
Den videre prosessen vil kreve tett oppfølging både for å sikre riktig kvalitet og at kostnadene holder seg innenfor budsjett

Senterpartiet vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg fritt. Samfunnskontrakten skal oppfylles av myndige mennesker som tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke.

Kommunale tjenester, boliger i hele kommunen, gode nærmiljø, aktivt næringsliv, gode kulturtilbud og god infrastruktur er viktig for at det skal være attraktivt å være haugesunder. Haugesund Senterparti vil arbeide for at kommunen vår skal levere og legge til rette for dette.

Regionbyen Haugesund

Haugesund er det naturlige sentrum for regionen. Vi skal legge til rette for samarbeid, ikke sammenslåing. Vi har vist at gjennom felles eierskap i f.eks. Haugaland Næringspark, Karmsund Havn og Haugaland Kraft posisjonerer Haugalandet seg som en av landets mest nyskapende og offensive regioner.

Vi skal spille på lag med næringslivet og legge til rette for og jobbe for at rammevilkår og offentlige initiativ styrker regionen.

Vi har et felles bo- og arbeidsmarked på Haugalandet. Vi skal utvikle oss sammen med våre naboer. Går det godt for «naboen» går det godt for oss.

Trygghet og beredskap

Senterpartiet vil bygge et samfunn med høy velstand og små sosiale og geografiske forskjeller. Vi skal sørge for at kommunen har god beredskap, stimulere til økt lokal matproduksjon og jobbe for å styrke lokalt politi og Heimevern.

Kommunen, utvikling og styring

Vi kan ikke forvente stor vekst i folketallet de nærmeste årene. Vi må derfor utnytte ressursene smartere og ta vare på det vi har. Bedre vedlikehold og bedre oppgavedeling mellom ansatte er to eksempler. Etter mange år uten fornyelse skal vi likevel prioritere investeringer i Haraldsvang skole og flerbrukshall, folkebadet og kulturskolen.

Haugesund kommune har mange kostbare leieavtaler og muligheten for at vi kan løse oppgaver og tjenester bedre i egne bygg til lavere kostnader må utforskes.

Vi har lagt vekt på å styrke prosjekt og innvesteringskompetansen i kommunen. Dette arbeidet må fortsette slik at risikoen med å igangsette og gjennomføre prosjekter blir lavest mulig.

Vi skal vektlegge god og effektiv drift av kommunens gebyrbelagte tjenester. Eiendomsskatten skal holdes så lav som mulig.

Folkehelse og inkludering henger sammen.

Folkehelse fremmes der mennesker trives og inkluderes, i gode fellesskap, meningsfulle aktiviteter og opplevelser. I barnehagen, på skolen, kultur- og fritidstilbud, hjemme eller på arbeidsplassen.

Senterpartiet er opptatt at vi som samfunn må bli bedre på å forebygge, fremfor å reparere og at politikere må samarbeide om å utvikle gode planer og tjenester som tilrettelegger for inkludering og fremmer sunne levevaner.

Næringsliv – hav og land

Senterpartiet vil lytte til næringslivet og legge til rette for gode rammevilkår og utviklingsmuligheter. Vår maritime forankring og beliggenhet gir muligheter for nye grønne næringer som for eksempel havvind og algeproduksjon. Landbruket i Haugesund representerer en stor verdiskaping. Bruk av beiteressursene er viktig for kulturlandskapet, matproduksjonen og karbonkretsløpet.

Klima, natur og miljø

Senterpartiet vil arbeide for at kommunen tar miljø- og klimahensyn og velger bærekraftige løsninger i hele sin virksomhet. Bruk og vern av naturen skal bidra til økt karbonfangst gjennom fotosyntesen og mindre utslipp fra fossile kilder. Hensyn til klima, natur og miljø må veie tungt i kommunale planer og vedtak. Bruk av fornybare ressurser skal vektlegges.

Gode barnehager og skoler er bra for barn og bra for samfunnet.  De første årene i barns liv er veldig viktig for utvikling, mestring og trivsel videre i livet. De fleste barn starter i barnehagen tidlig, noe som gjør barnehagen til en viktig barndoms- og oppvekstarena. Tilstrekkelig bemanning, ledere og lærere med god og riktig kompetanse er den viktigste forutsetning for kvalitet.

Senterpartiet vil

 • Øke tillit og handlingsrom til læreren gjennom minst mulig politisk detaljstyring
 • Opprettholde dagens skolestruktur og skape gode læringsarenaer med aktivitet, mer praktisk undervisning og mindre elevgrupper.  
 • Vil jobbe for å opprettholde et mangfold av barnehager, men støtter ikke en utvikling der stadig flere barnehager eies av store konsern
 • Likeverdig behandling av private og kommunale barnehager er en selvfølge
 • Jobbe for å øke bemannings- og pedagogtettheten i barnehager
 • Vil jobbe for at det utvikles gode, fremtidsrettede samarbeidsavtaler mellom kommunen og private barnehageeiere
 • Innføre skolemåltid og tilgang til skolehage for alle
 • Redusere betalingen for SFO i 3. og 4. klasse
 • Se på muligheter for å gjøre tidspunktene for gratis kjernetid på SFO mer tilpasset

 

Senterpartiet vil at alle som har behov skal få et tilbud. Vi vil legge til rette for gode aktiviteter som mobiliserer sanser, fysisk og psykisk helse i omsorgen. Åpne møteplasser og inkludering slik som på Havnaberg frisklivssentral skal bidra til å forebygge ensomhet og uhelse.

 • Gode botilbud tilpasset ulike behov, Alt fra leiligheter med tilgang til tjenester og fellesområder til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem
 • Bedre rutiner med «kjente fjes» i hjemmetjenesten
 • Styrke demensforebyggende arbeid
 • Heltidsstillinger, økt grunnbemanning og redusert vikarbruk
 • Skape gode rammer for å rekruttere helsearbeidere og fastleger
 • Styrke rusomsorgen ved å tilrettelegge for forebygging og behandling.
 • Forsterket innsats for å forebygge, oppdage og behandle utenforskap, fattigdom, psykisk uhelse og rusproblemer i samarbeid med frivilligheten

 

Senterpartiet satser på kulturbyen Haugesund. Vi skal stimulere til et høyt aktivitetsnivå og ta vare på våre gode møteplasser som biblioteket, slaktehuset og kulturkvartalet! I økonomisk vanskeligere tider er det viktig å hjelpe de med dårlig råd. For familier er dette en spesielt vanskelig tid. Som kan føre at familiene ikke har mulighet til å sende unger på organiserte fritidsaktiviteter, eller at de får kjøpt utstyr til å gjøre forskjellige andre aktiviteter hele året. Senterpartiet vil at:

 • Bydelshusene skal videreutvikles med åpne møteplasser og gode aktiviteter – gjerne i samarbeid med frivilligheten
 • Kulturskolen skal styrkes
 • Videreføre og styrke fritidskassen
 • Bidra til at deleordninger som f.eks. Frilager og Skattkammeret er tilgjengelig
 • Redusere priser på kino og svømmehall for barn.
 • Tilskuddsordningene til frivilligheten (idrett og kultur) skal videreføres og indeksreguleres.
 • Aktiviteter rettet mot friluftsliv og natur skal få økt oppmerksomhet
 • Kulturmangfoldet i Haugesund skal stimuleres, vi skal sikre gode lokaler for alt fra kor og korps til teater.

Generelt

Forslag til revidering av kommuneplanens arealdel er nå på høring. Jordvern, frilufts- og naturverdier har fått økt betydning i dette forslaget. For Senterpartiet er det viktig at viktige arealer tas vare på og at utbygging og byutvikling må tilpasse seg det. Matjord er en ikke fornybar ressurs og for Senterpartiet er det viktig at Fagerheim skal være forbehold jordbruk og matproduksjon.

Vi skal ta vare på og utvikle gode boligområder i hele kommunen. Levekårsundersøkelsen gir oss gode holdepunkt for områder der kommunen bør spille en aktiv rolle for å løfte de som trenger det mest.

Gode boligområder krever at vi tar vare på de grønne lungene, sikrer åpne uterom som inviterer til opphold, lek og aktivitet for folk i alle aldre.

Som følge av en stadig større andel av befolkningen blir eldre skal gode boliger for eldre som gjerne inkluderer muligheter for fellesskap og tilrettelagte tjenester være en viktig forutsetning for nye boligprosjekter. Vi skal sikre, om nødvendig ved at kommunen selv tar en aktiv rolle som utbygger at det etableres gode tilbud for eldre ved utbyggingen på Flotmyr.

Vi må også sikre at det finnes nok attraktive boliger for unge. Eneboligområdene må opprettholde sine særpreg, mange unge vil ha bruk for disse når det etter hvert blir et generasjonsskifte i områder som ble bygd ut på slutten av forrige århundre.

Senterpartiet vil:

 • Ta vare på og utvikle gode nærmiljø og boligområder gjennom aktiv boligpolitikk som tar hensyn til levekår, alder og andre hensyn i hele kommunen
 • Stimulere aktiviteter i bydelssentrene og sentrum, som stimulerer mangfoldet
 • Ha åpne uterom og grønne lunger i og rundt byen, gjerne med litt torghandel

Nordbygdene

Utviklingen i de spredtbygde områdene (Nordbygdene) er viktig for Senterpartiet. Vi skal ha en bærekraftig bygdeutvikling der eksisterende infrastruktur (veg, vann, kloakk, barnehage, skole og grendahus) utnyttes bedre. Senterpartiet skal jobbe for et bygdesenter nær skolen med tilknytning til fylkesvegen og offentlig transport.

 • At Nordbygdene og Røvær får bedre muligheter for spredt bebyggelse i tilknytning til eksisterende lokalsamfunn og infrastruktur. Det skal åpnes for bygdetun og boligfelt for eneboliger i Nordbygdene.
 • Sørge for fullføring av gang og sykkelveg langs fv47 og utvikle et kollektivknutepunkt mot Sveio som kan redusere trafikken

Røvær

Dette øysamfunnet er en viktig del av Haugesund kommune. Vi har forventninger til at kommuneplanarbeidet vil resultere i vesentlig bedre muligheter for å etablere nye boliger og tilbud på øya. Båtforbindelsen, butikk, skole og barnehage er helt avgjørende for at dette lokalsamfunnet skal utvikle seg positivt. Vi vil:

 • Støtte opp under båtrutene og jobbe for lavere billettpriser
 • Slå ring rundt skolen og barnehagen

Vibrandsøy

Senterpartiet vil legge til rette for økt bruk av Vibrandsøy med bedre forbindelse og utviklingsmuligheter

 • Sikre viktige friluftsområder og legge til rette for miljølandsby, kolonihager og småbåtplasser

 

 

 

Barne- og ungdomsårene er avgjørende for menneskenes videre ferd i livet. At barn og unge blir sett og inkludert er viktig. Derfor skal innsatsen for å tilby gode barnehager og skoler alltid prioriteres.

Vi skal satse på den pedagogiske kompetansen i barnehager og skoler, men vi skal også styrke innsatsen med andre yrkesgrupper som helsesykepleiere og miljøarbeidere for å kunne fylle ordene «tidlig innsats» med innhold.

En praktisk og variert skoledag med et felles måltid vil etter Senterpartiets mening gi bedre muligheter for at alle kan lykkes.

Møteplasser og organisasjoner

Kulturskole, organiserte aktiviteter i idrett og foreningsliv og åpne møteplasser er alle viktige bidrag til at alle skal finne en plass der de blir inkludert og gitt muligheten til å utvikle seg som barn og unge voksne. Kommunens støtte til og samarbeid med frivillige organisasjoner er avgjørende for at vi skal ha et godt tilbud. For Senterpartiet er det viktig at det finnes gode tilbud i alle bydelene, spesielt for de yngste barna. Bydelshusene er viktige, men det må også legges til rette for at skolelokalene kan brukes enda mer på kveldstid.

Økonomi skal ikke være en hindring for deltagelse. Derfor skal vi sørge for at fritidskassen og andre ordninger som for eksempel Skattkammeret, Frilager og Fellesverket kan opprettholde og helst utvide sine tilbud.

Rus og psykisk helse

Ensomhet og utenforskap er altfor utbredt også blant barn og unge. Vi har og skal ha åpne lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp. Miljøarbeidere og helsesykepleiere skal være tilgjengelige for de som trenger noen å snakke med – trenger noen som ser dem. Trenere, idrettsledere og andre frivillige gjør en uvurderlig jobb overfor mange unge. Disse trenger også et nettverk og et apparat rundt seg som kan hjelpe de som trenger det inn i et mer omfattende støtteapparat.

Ulovlige rusmidler er akkurat det – ulovlige. Saklig og god informasjon både til ungdom og foresatte må settes høyt på dagsorden. Alle som jobber opp mot ungdom, også politiet, skal ha gode rutiner og hjelpemidler for å forebygge og bidra til hjelp bl.a. fra kommunens rådgivende enhet for russaker. Holdningsskapende arbeid for å forebygge bruk av ulovlige rusmidler skal prioriteres.