Meny

Interpellasjon til levekårsutvalget 15.03.23

Frida Apall Erevik

Pilot skole - 1 ekstra assistent / miljøveileder 1-4. klasse

God skolestart, tilpasset opplæring og tidlig innsats er spesielt viktig de første skoleårene. Opplæringsloven § 1-3 sier noe om særlig høy lærertetthet i norsk og matematikk på 1-4. trinn, og at dette spesielt skal komme elever med svake ferdigheter i lesing og regning til gode.

Ekstra assistent / miljøveileder de første skoleårene kan bidra til mer ro i klassen, at hver enkelt elev i større grad blir sett, og ikke minst økt læringsutbytte. En ekstra assistent / miljøarbeider kan også bidra positivt i det sosiale samspillet mellom elevene og forhåpentligvis bidra til redusert mobbing blant elevene.

Forslag til vedtak: Kommunedirektøren bes innen 1. halvår 2023 legge fram en sak på en 4 årig pilot der en skole pekes ut og det settes inn en ekstra assistent / miljøveileder i hver klasse i 1-4. trinn. Kostnad og finansiering vurderes.

På vegne av SP, AP, SV og MDG