Meny

Interpellasjon til møtet i Formannskapet 16.03.2023

Alf Henning Heggheim. Medlem Formannskapet

Effektivisering og omstilling kommunal forvaltning

Interpellasjon på vegne av Sp, Ap, SV og MDG

Kommunesektorens egen organisasjon KS sier at det er et potensial på 20 % effektiviserings- og omstillings potensiale i kommunal forvaltning. For 2023 er budsjettert med 890 mill for de 5 kommunal områdene. 20 % utgjør 178 mill, 10 % 89 mill, 5 % 45 mill og 1 % 9 mill for å sette det i perspektiv. Med økende gjeld, og der renter og avdrag utgjør en stadig større del av driftsbudsjettet, er det ut over i økonomiplan perioden behov for kostnadsreduksjoner. Det er fortsatt behov for å snu på steiner, forenkling, jobbe smartere og mer effektivt.

Forslag til vedtak:
Kommunedirektøren bes senest innen 3. kvartal 2023 legge fram en strategi for en 6-8 årig handlingsplan for reduksjon av driftsnivået på 45-50 mill (5 % av budsjett for de 5 kommunal områdene, 2023) med kortsiktige og langsiktige tiltak. Saken ses i sammenheng med kommende budsjettprosess.