Meny

Interpellasjon til møtet i Levekårsutvalget 01.02.23

Frida Apall Erevik

Gjennomgang av psykiatritilbudet

Et tilgjengelig psykiatritilbud er helt avgjørende for å unngå at folk blir så dårlige at de ikke lengre kan mestre sin egen hverdag. Folk som trenger hjelp må få hjelp når de trenger det. Det er først og fremst i kommunen at folk må få rask hjelp, og det er kommunene som tar imot etter innleggelse og poliklinisk behandling.

Psykiatritjenesten i Strand kommune består av psykiatrisk hjemmesykepleie og ROP teamet. Høsten 2022 startet vi opp et kommunalt rusteam (ROP-team) med ansatte fra NAV og psykiatritjenesten som sammen jobber opp mot personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Enkelte hevder at satsingen på kombinasjonen rus/psykiatri har gått på bekostning av tilstrekkelig helsehjelp til de med rene psykiske lidelser.

Vi ønsker å kartlegge kommunens psykiatritilbud, og se om forutsetningene i statlige føringer samt kommunens egne planer følges. Spørsmålet er om psykiatritilbudet i Strand er tilfredsstillende, og om det er behov for å justere tilbudet? Hvordan er fordelingen av ressursbruk mellom kombi diagnose rus/psykiatri og ren psykisk lidelse i forhold til behovene? Har vi tilfredsstillende tilrettelagte aktivitetstilbud? Levekårsutvalget ba i møte 19.10.22 ref RS 47/22 etter en interpellasjon kommunedirektøren legge frem en sak til politisk behandling om Rask Psykisk Helsehjelp for alle i ungdomsskolealder og oppover. Det er naturlig å se denne saken i sammenheng med en gjennomgang av psykiatritilbudet.

Ordningen med individuell plan er innført som et virkemiddel for å kunne gi et bedre tilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester. I enkelte kommuner viser imidlertid gjennomgang av planene at rutinene ikke blir etterlevd på en tilfredsstillende måte.

Forslag til vedtak:
Kommunedirektøren bes innen 1. kvartal 2023 legge frem en sak der psykiatritilbudet i kommunen gjennomgås. Følges statlige føringer og kommunens egne planer? Har vi et tilfredsstillende psykiatritilbud i Strand? Er det behov for å justere tilbudet? Hvordan er fordelingen av ressursbruk mellom kombi diagnose rus/psykiatri og ren psykisk lidelse i forhold til behovene? Har vi tilfredsstillende tilrettelagte aktivitetstilbud?
Saken sees i sammenheng med sak om Rask Psykisk Helsehjelp som Levekårsutvalget ba om i møte 19.10.22 ref RS 47/22 25.01.23

På vegne av Sp, Ap, SV og MDG