Meny

Kjøp av kunst engasjerer de få eller allmennheten

Publisert: 06.10.2020 - Av Senterpartiet i Strand, Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø

Kjøp av kunst engasjerer. Spørsmålet er om det engasjerer allmennheten, eller de spesielt interesserte? Strand kommune kjøper i forbindelse med skoleutbyggingen på Tau og Jørpeland samt flerbrukshallen inn kunst for utsmykking til nærmere 2 millioner kroner. Formannskapet vedtok i februar 2020 nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom til bruk i anskaffelses prosesser for kunstkjøp. Det var stor politisk diskusjon rundt bruk av lokale kunstnere. Mindretallet SP, AP, SV og FrP mente det var viktig å ha med et punkt om å stimulere til at lokale kunstnerne får delta i konkurranser om kunstkjøp. Bakgrunnen var prosessen rundt kunstkjøpet til Superparken og at de gamle retningslinjene hadde et uklart punkt om at lokale kunstnere burde nyttes om dette er praktisk mulig. Det oppnevnte Kunstutvalget håndterer anskaffelses prosessene. 
 
I kjølvannet av nye retningslinjer og kjøp av kunst til flerbrukshallen som nå pågår, har to kunstorganisasjoner engasjert seg gjennom et åpent brev til Strand kommune om valg av konkurranseform, hvorvidt det skal brukes kunstkonsulent og kunstnerne skal honoreres for skisseprosjekt. Rådmannen har svart godt på dette.
 
Det Senterpartiet reagerer på ved utlysingen av konkurransen om kjøp av kunst til flerbrukshallen, er spesielt to ting. Manglende opplysninger om hvilket regelverk og retningslinjer som ligger til grunn for konkurransen, og etterprøvbare evalueringskriterier. Derfor tok vi saken opp i Levekårsutvalget 15.09. Vi er bare delvis fornøyd med svarene fra rådmannen. 
 
Etter reaksjoner fra flere hold, ble utlysningstekst endret noen dager etter utlysing til å si hvilket lovverk som ligger til grunn for konkurransen. Det beklager rådmannen i sitt svar som en «glipp». Alle kan gjøre glipper. Fortsatt mangler imidlertid henvisning til kommunens vedtatte retningslinjer. Disse burde også blitt henvist til på samme måte som Lov om offentlige anskaffelser viss Kunstutvalget mener de også ligger til grunn for konkurransen. Alt dette handler om forutsigbarhet og etterprøvbarhet, at deltakerne i konkurransen skal vite hva som regulerer konkurransen.
 
For evalueringskriterier ble også utlysningsteksten endret noen dager etter utlysing, og det ble tatt inn at juryen vil legge vekt på at ustmykningen holder høy kvalitet og at en vinner vil kåres ut fra en skjønnsmessig vurdering ut fra kunstplanens bestemmelser. Senterpartiet mener at dette ikkje holder som etterprøvbare tildelingskriterier. Alle er enige om at kjøp av kunst er noe annet enn kjøp av kulepenner eller Ipad`er, og at en viss skjønnsvurdering må legges til grunn. Kvalitet kan brukes som evalueringskriterie, men da må man definere noe nærmere hva man legger i begrepet kvalitet for å sikre likebehandling og etterprøvbarhet i evalueringen. Er det kvalitet til kunstneren og/eller kunstverket? I så tilfellet hvilken kvalitet med kunstverket og/eller kunstneren er det vi ser etter. Også når det gjelder «skjønnsmessig vurdering» må det defineres nærmere hva man skal legge til grunn for en slik vurdering slik at det er etterprøvbart viss noen av deltakerne eventuelt vil klage Kunstutvalgets avgjørelse av valg av leverandør/kunstverk inn for KOFA (klageorganet for offentlige anskaffelser).
 
I retningslinjene for kjøp av kunst står det at det skal arbeides for «at kravet til kunstnarisk kvalitet vert eit overordna omsyn». I saksfremstillingen til politisk behandling gis det inntrykk av at kunstnerisk kvalitet i stor grad er knyttet til akademisk utdanning og medlem i kunstorganisasjoner. Derfor har Senterpartiet og flere med oss vært usikre på forståelsen av retningslinjene, om for eksempel lokale kunstnere som ikke tilfredsstiller disse kravene, utelukkes fra å delta. Rådmannen har nå bekreftet at det ikke er intensjonen, og det er bra. 
 
Senterpartiet syns det er flott at Strand utsmykker nye skoler og flerbrukshall med offentlige kunstprosjekter for å gi alle innbyggerne våre mulighet til å oppleve kunst av høy kvalitet. Plassering der mange ferdes gir en slik tilgang.