Meny

PRESSEMELDING 05.12.23

BUDSJETT- OG ØKONIMPLAN 2024-2027 

Mindretallpartiene AP, SP, SV, INP og Rødt legger frem et ansvarlig alternativt budsjett med sosial profil som for øvrig er gjenkjennelig fra de siste årene.

Forebygging og tidlig innsats er viktig. For å i størst mulig grad skjerme barn, unge, skoler, eldreomsorg og levekår for de største kuttene, tilbakefører vi nesten 50 % av administrasjonens kuttforslag på 48 mill. Dette gjør vi gjennom omprioritering, ved å kutte andre steder. Vi legger ikke skjul på at også med vårt alternative budsjett, vil innbyggere, tjenestetilbud og ansatte merke at det er trangere økonomiske tider. Sammen med kommuneledelse, tillitsvalgte, ansatte og oss folkevalgte, er det i årene som kommer behov for omstilling, nytenking ved å jobbe smartere og mer effektivt for å tilpasse driften til inntektsnivået. Forsterket fokus på at Strand skal være en attraktiv kommune å bo- og drive næring i blir viktig.

Partiene har ikke lagt opp til økning i eiendomsskatten fra 2,2 til 2,3 promille slik administrasjonen foreslår, da mange av våre innbyggere som landet for øvrig sliter med høy pris- og kostnadsvekst på mange områder i hverdagen.

Skole/barnehage/PPT:

 • Vi reduserer ikke styrket barnehage
 • Vi kutter ikke i skolenes bemanning lærere, assistenter og fagarbeidere
 • Vi kutter ikke i skolenes tilretteleggingstiltak – realfag og styrking
 • Vi reduserer ikke i driftsmidler praktiske fag skolene
 • Vi kutter ikke i skolens kurs-/kompetansemidler ansatte
 • Vi kutter ikke i lønnsmidler til PPT

Omsorg:

 • Helsebasseng Jonsokberget opprettholdes
 • Vi reduserer ikke 2 plasser ved institusjon Tau dementavdeling
 • Vi legger ikke ned to rom på forsterket dement avdeling
 • Vi stenger ikke Dagsenteret Miljøtjenesten i juli
 • Vi kutter ikke tilskudd til eldreprosjekter
 • Bekkevegen: Vi reduserer ikke grunnbemanning med 1,2 årsverk
 • Langelandsmoen: Ingen reduksjon grunnbemanning natt og dansen oppretholdes

Levekår:

 • Brukerstyrt kafe psykiatritjenesten opprettholdes
 • Familiens Hus / Familietjenesten: Vi kutter ikke stilling i ungteam, og foreldreveiledning helsestasjon opprettholdes.

Personal & Organisasjon og Samfunn:

 • Vi opprettholder velferdsmidler for ansatte
 • Vi opprettholder 15 lærlingeplasser
 • Vi opprettholder Ungdomsmillionen

Budsjettforslaget inneholder også styrkinger:

 • Pilot omsorg – styrket grunnbemanning
 • Pilot ansettelse hus-assistenter Jonsokberget og Tautunet
 • Pilot familieveiledning førstegangsfødende – «Du utrolige årene»
 • Betalte pauser omsorg er innarbeidet
 • Styrking rask psykisk helsehjelp fra ungdomsskolealder og oppover
 • Styrking kjøp av lærebøker/læremidler skolene
 • Styrking frivillige lag- og organisasjoner
 • Tilskudd nydyrking / skogplanting
 • Tilskudd Pilt-Olaspelet

Når det gjelder investeringer, mener opposisjonspartiene at kommunen må ta en investeringspause for nye store investeringsprosjekter de neste årene på grunn av gjeldsbelastningen. Ut over administrasjonen sitt forslag, foreslås kun å flytte fram prosjektering ny svømmehall Tau til 2027.

Dette er noen av de endringene AP, SP, SV, INP og Rødt vil gjøre i forhold til administrasjonen sitt budsjettforslag. Når det gjelder finansieringen, legger partiene til grunn et liten økning utbytte Lyse, skatt- og rammetilskudd og bruk av disposisjonsfond. I tillegg kommer vi ikke vekk i fra å se på mulige innsparinger i form av effektivisering / omstilling i kommuneorganisasjonen ut over i økonomiplan perioden der vi i størst mulig grad ønsker å skjerme den direkte tjenesteproduksjonen.

Ellers har vi også utarbeidet ca 10 verbale punkter til budsjettet – viktige temaer som vi ønsker å belyse ved å be administrasjonen legge frem til politisk behandling.

05.12.23

Leif Nieuwejaar       Alf Henning Heggheim       Anniken Heimdal Tjøstheim
AP, gruppeleder         SP, gruppeleder                       SV, gruppeleder

Tony Veland                            Bjørn Ove Hersdal
INP, gruppeleder                     Rødt, gruppeleder