Meny

Pressemelding årsmøte 17.02.22

Fra Årsmøtet i Senterpartiet i Strand

Senterpartiet i Strand avholdt 17.02.2022 sitt årsmøte.

Knud Idsø fikk overrekt en flott blomsterbukett og applaus som takk for innsatsen som lokallagsleder i nesten 7 år. Arild Gjerde ble valgt som ny leder.

Den nye sammensetningen av styret i Senterpartiet i Strand er slik:

 • Leiar: Arild Gjerde                                                                        
 • Nestleiar og sekretær: Linda Jårvik                                               
 • Kasserar: Ann Kristin Voster
 • Styremedlem: Linda Asbjørnsen 
 • Styremedlem: Frida Apall Erevik
 • Styremedlem: Leidulf Sigmundstad
 • Styremedlem: Svein Kjetil Rønnevik     
 • Vara:
  1. vara Nils Kristian Helmikstøl
  2. vara Anders Sigmundstad

Ellers vedtok årsmøtet følgende to uttaler:

 • Bompengetakstene i Ryfast må ikke økes!
 • Senterpartiet i Regjering må ta initiativ til et bredt strømforlik på Stortinget!  

Bompengetaktene i Ryfast må ikke økes!
Statens vegvesen (SVV) har utsatt gjennomgang av bompengetakstene i Ryfast til våren 2022. Opprinnelig plan var i februar 2022 - 1 år etter bompengeinnkrevingen startet.

Det første året med bompengeinnkreving ga 11 mill mindre i bompengeinntekter enn prognosen som ligger til grunn for finansieringen. Minst 322 mill var forventet, mens det endte på 311 mill. Hovedårsaken til at inntektene ikke står i stil med prognosene, er Covid-19 og den høye elbilandelen på nesten 30 % i Ryfast som er mye høyere enn det SVV så for seg i sin prognose.

Trafikkmengden må være på 4.850 kjøretøy per døgn i Ryfylketunnelen for at bominntektene skal bli høye nok til å forsvare dagens bompengetakster. For 2021 var gjennomsnittet 5.577 kjøretøy per døgn. De siste ukene i 2022 er gjennomsnittet ca 4500 kjøretøy per døgn.

Ingen andre kommuner i Rogaland kan måle seg med Strand når det gjelder elbilkjøp i prosent av tallet på solgte nybiler. Elbilene utgjorde hele 87 prosent av alle nye biler som folk i Strand kjøpte i 2021.

Årsmøtet i Senterpartiet vil komme med følgende uttalelse til SVV:

 • Bompengetakstene i Ryfast må IKKE økes. Vi er allerede på tålegrensen for bompengebelastning for innbyggere og næringslivet. Å beholde dagens bompengetakster er bedre enn å vurdere økning på grunn av usikkerhet rundt trafikktallene fremover.
 • Bompengetakstene må primært REDUSERES. Ryfast er et ferjeavløsnings prosjekt. Det vil være urimelig forskjellsbehandling om bompengebelastningen i Ryfast øker, mens regjering og Storting har bestemt at ferjetakstene skal halveres de neste 4 årene. Senterpartiet i Strand har tidligere tatt til orde for at det i lys av dette ikke er urimelig at bomtakstene blir redusert med 25 %.
 • Senterpartiet er nokså sikker på at trafikktallene vil komme tilbake til nivået før pandemien. Elbil andelen i Ryfast er nesten 30 %.
 • Senterpartiet ber også SVV vurdere å innføre timesregel for Ryfylketunellen. Det innebærer at om man rekker tilbake innen en time, vil bompengene for retur passering gjennom Hundvåg- og Ryfylketunnelen slettes.

Senterpartiet i regjering må ta initiativ til et bredt strømforlik på Stortinget!
Norge er et vannkraftland som er tuftet på konsesjonslover og eierskap til naturressursene. Strøm til overkommelige priser har i generasjoner preget økonomien og livsstilen. Billig kraft stimulerte til industrialiseringen, bygget landet, bedrifter og trivsel.

Gjennom vinteren har vi opplevd et kraftig strømprissjokk. Sørnorske strømpriser har steget til nivåer vi aldri tidligere har sett. Mange har fått flere tusen kroner i økte strømutgifter pr. måned, og mange bedrifter melder om en strømsmell. Nå varsles ytterlige økte bokostnader ut over våren med redusert kjøpekraft som konsekvens. 

Enhver regjering ville ha stått i en krise med vinterens prisnivå på strøm i Sør-Norge.

Regjeringen har i vinter stilt opp med blant annet rundt 9 milliarder kroner i strømstøtte i til husholdningene. I tillegg er elavgiften kuttet med rundt 3 milliarder og bostøtten økt med over 1 milliard. Dette er kortsiktige tiltak, men på langt nær nok. Samtidig håver det offentlige inn ca 25 milliarder på dyrere strøm. Da blir folk provosert. Det er stat, fylkeskommuner og kommuner som eier det aller meste av kraftproduksjonen. Det renner inn av skatter, avgifter og utbytte. 

Årsmøtet i Senterpartiet i Strand mener at bak dette ligger en villet politikk over årtier. En politikk som som vekslende regjeringer og storting i større og mindre grad må ta ansvar for, og RYDDE OPP I!

En politikk som har koblet våre strømpriser tettere på Europa, og utbygging av stadig flere utenlandskabler samt ACER tilknytning. 

Årsmøtet i Senterpartiet i Strand mener det politiske spillet og «pekeleken» i rikspolitikken må settes til side, og at Senterpartiet i regjering må ta initiativ til et BREDT STRØMFORLIK på Stortinget med både KORTSIKTIGE og LANGSIKTIGE tiltak for å ta den politiske kontrollen tilbake for å fortsatt kunne gi innbyggerne og næringslivet i Norge kraft til OVERKOMMELIGE PRISER. 

Årsmøtet i Senterpartiet i Strand støtter regjeringens oppnevning av en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. Selv om geografi ikke er avgjørende for sammensetningen av kommisjonen, hadde vi forventet at energihovedstaden Rogaland ble representert. 

Videre er årsmøtet i Senterpartiet i Strand glad for at regjeringen nå starter et arbeid med en grundig gjennomgang av årsakene til årets situasjon, og en vurdering av risikoen for at dette kan skje igjen.