Meny
Kommunevalgprogram for Balsfjord Senterparti 2023 – 2027

Kommunevalgprogram for Balsfjord Senterparti 2023 – 2027

Vi tar hele Balsfjord kommune i bruk 

 Last ned programmet vårt her 

Grunnsyn:

Senterpartiet er et nærmiljøparti som mener at innbyggernes tilknytting til eget lokalmiljø er det viktigste grunnlaget for folks livskvalitet.

Det er på dette nivået at de vesentlige grunntilbudene som samfunnet skal bidra med blir tilrettelagt, som helsetilbud, barnehage, skole, kommunikasjon, omsorg og kulturelle tilbud.

For Senterpartiet er det viktig at innbyggerne selv får være med å ha innflytelse på disse områdene.

Senterpartiet ser på disse tilbudene som kommunale og offentlige oppgaver. Når det gjelder skole og omsorg bør det også være kommunal drift, i hovedsak mener vi at barnehagene bør drives av kommunen.

 

Visjon: Mulighetenes Balsfjord

Balsfjord Senterparti ønsker:

 • å tenke helhet istedenfor enkeltsaker
 • å ha likeverdige tilbud over hele kommunen
 • kommunale løsninger fremfor privatisering
 • at Balsfjord skal oppleves som en positiv kommuneBo i Balsfjord

Balsfjord er en kommune med mange fortrinn i kampen om å beholde bosetningen. Vi har variert natur som gir muligheter for å kunne forvaltes, både til friluftsliv, turisme og næringsformål.

Balsfjord kommune har et sterkt landbruk som betyr svært mye for kommunen, det skaper også andre og viktige arbeidsplasser innen foredling, leverandører, transport, service, turisme og handel. Veterinærvakt er også noe landbruket bidrar til.

En av de største oppgavene vi står ovenfor er å få flere til å bosette seg i Balsfjord for å skaffe arbeidskraft nok til kommunale tjenester og private bedrifter.

Balsfjord vil ha store utfordringer med å til passe driftsnivået og utgiftene. Det vil spesielt merkes i den pågående prosessen med omstilling innenfor omsorg, skole og ledelse. Disse utfordringene er Balsfjord Senterparti klar til å ta.

Redusere eiendomsskatten når det blir økonomisk mulig.


Det som vil være viktig er følgende punkter:

 • Vi vil satse på hele kommunen.
 • Samordne kollektivtransport og at skolebussene også må kunne ta med passasjerer.
 • Å opprettholde desentraliserte skole- og barnehagetilbud.
 • Tilby 100 % stillinger til de som vil ha det – ikke ufrivillig deltid.
 • Satse på boligbygging i hele kommunen.
 • Tilby boligtomter, også i utkantene.
 • Legge til rette for et variert næringsliv.
 • Bedre mobildekning og fiberutbyggingen fullføres i hele kommunen.
 • Styrke interkommunalt samarbeid hvor dette er naturlig. Dette må også innebære at hjemmetjenesten kan overlappe kommunegrenser.
 • Kommunal forvaltning av motorferdselsloven.

 

Næringsliv/ Næringsutvikling

Balsfjord Kommune har et variert næringsliv og Balsfjord Sp vil bidra til å opprettholde og videreutvikle dette.

 

Jordbruk og skogbruk

Norsk landbruks viktigste oppgave er å produsere trygg og rein mat, fiber og bioenergi, ivareta kulturlandskapet og en desentralisert bosetting. Et livskraftig landbruk er nødvendig for beredskapen og totalforsvaret. Vi vil ha et landbruk med små og store enheter, og hvor man oppmuntrer til lokalt mangfold og kreative krefter.

Vern mot nedbygging av dyrka og dyrkbare arealer blir stadig viktigere for å ivareta fremtidig matproduksjon og bosetting. Jordvernet er svært viktig for Balsfjord Sp.

Balsfjord kommune har mange arbeidsplasser i direkte eller indirekte tilknytning til landbruket. Derfor er det viktig at landbruksnæringen får best mulig rammevilkår. Råvareproduksjonen som utføres i jordbruket må opprettholdes for å sikre næringsmiddelindustrien i Balsfjord og Troms.

Skogen, myrene og utmarksbeitene i Balsfjord binder opp mye CO2. Dette gjør at Balsfjord kommune i stor grad er klimanøytral. Balsfjord Sp vil bidra til økt aktivitet i skogbruket med avvirkning, planting og skogskjøtsel. Gjengroing av landskapet er et økende problem for landbruksnæringen, reiselivet og friluftsinteressene.
 

Balsfjord Senterparti vil i tiden som kommer forvalte naturressursene i kommunen ved å:

 • Ha en forutsigbar arealforvaltning.
 • Styrke bemanningen på landbrukskontoret og få tilbake landbrukssjefsstillingen.
 • Forvalte konsesjonsloven slik at bruk i drift sikres fortsatt forsvarlig økonomisk driftsgrunnlag.
 • Opprette viltnemd.
 • Legge til rette for bioprosjekt i kommunen.
 • Rydde skog og kratt ved det offentlige veinettet.
 • Økt satsing på bygging av skogbilveger
 • Se skogressursene over eiendomsgrensene.
 • Kartlegge mulighetene for mindre kraftverk.
 • Si nei til vindkraftverk og ja til flere små vannkraftverk.

 

Andre næringer:

Balsfjord Senterparti vil støtte opp om ny næringsutvikling i kommunen samtidig som vi vil satse og videreutvikle det allerede etablerte næringslivet.

Balsfjord kommune har areal og storslått natur som gir kommunen et godt fortrinn i kampen om arbeidskraft, og denne må vi forvalte bedre enn vi gjør i dag.

Legge til rette for god utvikling i reiselivsnæringa. Areal til utfartsparkering med sanitærforhold og utvikle en varsel - app som kan synliggjøre hvor lenge folk vil være borte fra parkeringen.

Balsfjord kommune har god tilgang på elektrisk kraft sentralt i kommunen. Den må nyttes for å skaffe Balsfjord flere arbeidsplasser.

For å få videreutviklet næringslivet i Balsfjord vil vi:

 • Sikre tilstrekkelig areal for næringsformål.
 • Øke vedlikeholdet av kommunale veier i fireårsperioden.
 • Få sentrumsplaner for alle sentra opp til politisk vedtak.
 • Bruke næringsfondet aktivt for utvikling av nye næringer i Balsfjord.
 • Ha en forutsigbar areal- og kystsoneplan, og den må rulleres hvert fjerde år.
 • Oppdrett av fisk må skje i lukkede anlegg.
 • Utvikle og bygge ut Bergneset havn og industriområde, også med tømmerkai.

 

Barn og unge

Barn og ungdom er våre viktigste ressurser fordi de skal sikre vår fremtid. Det er et stort offentlig ansvar å sørge for at barn og unge får gode oppvekstsvilkår. Grunnskolen skal være en viktig del av lokalsamfunnet både som identitetsskaper og kulturformidler og som samlingspunkt og arena for aktiviteter utenom skoletiden.


Balsfjord Senterparti vil:

 • At det er barnehager innen rimelig avstand fra der barnefamilier bor.
 • opprettholde en desentralisert skolestruktur
 • ha fokus på kvalitet i skolen og gi lærerne muligheter for videreutdanning.
 • Fortsatt satsning på IKT i Balsfjordskolen.
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner, næringsliv, foreldre og kommunen for felles løsninger.
 • Motivere ungdom til gründerkultur i bedriftsetablering og entreprenørskap.
 • Komme mobbekulturen til livs! (holdninger)

 

Ungdom

Balsfjord Senterparti vil videreutvikle ungdomsarbeidet, og styrke ungdomsrådet sin posisjon. Dette ønsker vi å gjøre for å legge best mulig til rette for unge i Balsfjord, noe som kan være med på å bidra til at unge flytter tilbake hit etter endt utdannelse. Vi må satse mer på opplegg som BULA-huset, MOT-arbeidet, BRY DÆ og «Friluftsliv for alle» som må gis tilstrekkelig midler. Nordkjosbotn videregående skole og Troms fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner for å kunne gi en videregående utdanning i nærmiljøet.
 

Balsfjord Senterparti vil:

 • jobbe for at Balsfjord kommune skal bli en større tilbyder av lærlingeplasser.
 • Ha etablering av førstegangsboliger for ungdom.
 • Opprette arbeidsplasser for ungdom som trenger spesiell tilrettelegging.
 • Arbeide for å gi ungdom med spesielle behov en meningsfylt hverdag.
 • Støtte bruk av næringsfondet til etablering for ungdom under 30 år.
 • Støtte et bredt og variert firtidstilbud, f.eks tiltak som motorcross, mekking. Snøscootercross, hestesport og inn på tunet.

 

Eldre, omsorg og helse:

De eldre i Balsfjord er en stor ressurs for kommunen. For oss i SP vil det være en viktig oppgave og utfordring å kunne bruke disse ressursene ved å trekke de eldre aktivt med i lokalsamfunnet på flere måter.


Balsfjord Senterparti vil jobbe for at:

 • Hjemmetjenesten og dagsentrene må utvides slik at de som ønsker å bo i sine hjem lengst mulig, skal få muligheter til det.
 • Støtte opp om arbeidet til Balsfjord frivillihetssentral.
 • Det må arbeides aktivt for å beholde og gi muligheter til kompetanseoppbygging for fagpersonell innenfor helse, omsorg og sosialsektoren.
 • Ha helsepersonell som har kreftomsorg som spesialfelt.
 • Det settes i verk tiltak for å rekruttere flere helsefagarbeidere og legesekretærer.
 • Tilbudet til brukere innen psykiatrien må styrkes.
 • Tilbudet som gis ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn ved tidligere Kløvertun beholdes.
 • Økt bruk av IKT i eldreomsorgen.
 • Det holdes stort fokus på samhandlingsreformen, og legges til rette for at kommunen kan møte denne på en god måte – til det beste for innbyggerne.
 • Meistervik legekontor gjenopprettes
 • Forebyggende arbeid og folkehelsearbeid må styrkes.Kultur og idrett:

Varierte kulturtilbud er en viktig faktor for å konkurrere om arbeidskraft både til kommunale og private stillinger.
 

Balsfjord Senterparti vil:

 • Arbeide for en kulturscene på Storsteinnes.
 • Ha et godt samarbeide med Midt-Troms Museum.
 • Sikre areal og skilting til Fjordmuseet og Våtmarksentret.
 • Få etablert bygdetun i forbindelse med Fjordmuseet og Våtmarksentret.
 • At vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder må utføres på en forsvarlig og verdig måte.
 • Sikre kommunens to gamle kirkebygg med vanntåke- eller sprinkleranlegg.
 • Opprette minnelund i Balsfjord.
 • Etablere minifriidrettsanlegg på Moan Idrettspark.
 • Økonomisk tilskudd til idrettslag som driver med skiløypetrakking.