Meny
strøm-kraftlinje-kraft-hyspentmast-strmledning_25268232047_o

Nasjonal kontroll over våre energiressurser

De høye strømprisene er sammen med den generelle prisveksten på flere områder utfordrende for både enkeltmennesker og familier i landet vårt.

Lave strømpriser har vært et konkurransefortrinn for norsk industri og har bidratt til etablering og utvikling av energikrevende industri, som er viktig for både store og små lokalsamfunn i vårt langstrakte land. Med fortsatt vedvarende høye strømpriser og utsikter til kraftunderskudd, vil dette konkurransefortrinnet forsvinne. Det øker risikoen for at industrien velger å investere og utvikle seg i andre land.

Behovet for grønn energi vil øke fremover. Som samfunn skal vi igjennom det grønne skiftet, som betyr at fossile energikilder byttes ut med fornybar energi. Transport skal elektrifiseres og industrien skal bli karbonnøytral. Vi kommer til å trenge mer energiproduksjon samtidig som vi må bli bedre på energieffektivisering. Gitt det kunnskapsgrunnlaget vi per nå har om 4. generasjons kjernekraft, anser ikke Trøndelag Senterparti kjernekraft som en aktuell energiløsning på kort sikt. Ny kunnskap kan aktualisere kjernekraft som energiløsning på lengre sikt, og kjernekraft bør utredes for fremtiden.

Den forrige regjeringa knyttet oss tettere til det Europeiske kraftmarkedet ved å melde Norge inn i EUs tredje energimarkedspakke og ACER. I tillegg åpnet de North Sea Link-kabelen og Nord Link-kabelen til henholdsvis Storbritannia og Tyskland. Dette har gitt oss mindre nasjonal kontroll og høyere strømpriser. Senterpartiet var imot tredje energimarkedspakke og har i regjering sørget for at det ikke vil bli bygget flere utenlandskabler.

For Trøndelag Senterparti er det viktig å ha større grad av kontroll over strømmen, slik at vi kan utvikle og ta i bruk hele landet og vår region, Trøndelag. I tillegg til strømstøtte for husholdningene og fastprisavtaler for næringslivet, må man i tiden framover vurdere endringer i kraftsystemet som kan bidra til økt nasjonal kontroll over særlig vannkrafta. Et aktuelt tiltak kan være egne prisområder rundt eksportkablene slik at strøm som selges til utlandet har annen pris enn for forbrukerne i Norge. Et annet tiltak kan være å begrense eksporten når fyllingsgraden i magasinene er lave, slik at vi har strøm tilgjengelig for folk og industri. Vi må ha rett til å forvalte våre naturressurser slik at prisen på strøm kan holdes på et konkurransedyktig og stabilt nivå.

Trøndelag Senterparti vil:

· Ha suveren kontroll over vannkrafta som naturressurs

· Reforhandle avtalene om utenlandskablene og sikre at Norge har nasjonal kontroll med forvaltningen av all norsk elektrisitetsproduksjon

· Sørge for nasjonal forsyningssikkerhet gjennom en bedre forvaltning av flerårsmagasinene innen vannkraft

· Si nei til EUs fjerde energimarkedspakke

· Revidere lovverk og sørge for finansiell beredskap for å sikre at kraftverk og nett forblir på norske hender

· Sikre forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser

· Bygge ut mer fornybar energi for å dekke et økende behov for kraft. Skånsom utbygging av ny vannkraft i enkelte vernede vassdrag må vurderes.

· Gjøre målretta tiltak for å stimulere til rask fornying og oppgradering av eksisterende vannkraftverk og bygging av nye småkraftverk, for å realisere potensialet for en vesentlig økning av produksjonen med minimale naturinngrep

· Satse mer på solenergi som en lokal energikilde

· Øke bevilgningene til energieffektivisering til husholdninger, industri og kommuner

· Prioritere eksisterende industri ved nettutbygging

· Stanse ytterligere elektrifisering av oljeplattformer på sokkelen