Meny
119A7157

Valg 2023

119A7700.jpeg
Trude Hoff

Kjære Inderøyning

Jeg stiller som ordførerkandidat for Senterpartiet. Vår grunnleggende politikk er ja til nasjonal suverenitet, et levende folkestyre og nei til EU. Beslutninger tas best av folkevalgte som er nær folk i kommunen, i fylket og i vår egen regjering.

Det er urolige tider i verden, og trygghet er viktigere for oss enn noen gang. Aldri har vel vårt felles «Best i lag» vært mer aktualisert. Trygghet og beredskap i ei urolig tid vil kreve at vi samarbeider, og tar vare på hverandre. Sammen skal vi ta vare på de gode kvalitetene i Inderøysamfunnet. Et åpent og oppriktig lokaldemokrati, med kort vei mellom den enkelte innbygger og politikerne borger for akkurat det.

Inderøy kommune skal bestå som selvstendig kommune. Våre grendekulturer i kombinasjon med Straumen sentrum, våre barnehager og skoler, våre helsetjenester, og vårt mangfoldige næringsliv gjør kommunen vår attraktiv. Både for oss som bor her på lang eller kort sikt, for dem som har jobben sin her, og for våre gjester og hyttebeboere. Det er rom for alle i Inderøy kommune.

Vi skal samarbeide med våre nabokommuner, det gjør vi best ved å være godt forankret som egen kommune med god og trygg styring.

I en posisjon som ordfører vil jeg ta vare på folk, jord, vann, og natur med tanke på fremtiden.

Bruk stemmeretten, godt valg!

 

Med vennlig hilsen
Trude Hoff

 

Last ned programmet som pdf

Innhold

Inderøy kommune

Tjenestetilbud- og tjenesteutvikling

Bolyst og bygdeutvikling

Nærings- og arbeidsliv

Oppvekst

Ungdom

Helse

Beredskap

Mangfold og inkludering

Kultur

Klima og miljø

 

Inderøy kommune

Ansvarlig styring som sikrer trygg økonomi i ei urolig tid er påkrevet for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne. Vårt handlingsrom for å drive fremtidsrettet utvikling av kommunen avhenger av utviklingen av samfunnet rundt oss og de rammevilkårene staten gir, men også hvilke valg vi tar lokalt her i Inderøy. Senterpartiet skal ta valg for framtiden som gir gode tjenester til innbyggerne innenfor trygge og bærekraftige rammer. Beslutninger som på ulike måter får direkte effekt på innbyggernes utgifter vil fordre at vi som folkevalgte må ta ansvarlige valg også i den fireårsperioden som kommer. Vi vil ta beslutninger som bidrar til trygghet for innbyggerne og videre utvikling av Inderøy som en god kommune å bo, arbeide og leve i. Med trygg styring vil vi videreutvikle kommunen og styrke den som egen selvstendig kommune.

Eksempler fra siste kommunestyreperiode er utnevnelsen som Norges mest attraktive tettsted 2020, MOAS, Inderøyheimen, Oppvekstsenter Vest, Røra næringspark med både etablert- og pågående etableringer, gang- og sykkelvei langs FV 755 for å nevne noe.

 

Tjenestetilbud- og tjenesteutvikling

Inderøy kommune som arbeidsplass skal fremstå som attraktiv, det krever stor grad av frihet og tillit under ansvar innenfor de rammene som gjelder for god tjenesteutøvelse. Senterpartiet er opptatt av at våre ansatte skal ha mulighet til nytenkning og bruke sitt faglige skjønn i sin arbeidshverdag. Fleksibilitet og kompetanseutvikling vil være viktig for å beholde og rekruttere ansatte hos en god og inspirerende arbeidsgiver. Et godt fungerende trepartssamarbeid er en viktig del av dette.

Rekruttering av ansatte til å utføre det daglige arbeidet i kommunen vil kreve nytenkning og offensiv tilnærming,

De store temaene helse, oppvekst og utvikling gjelder for alle innbyggerne i kommunen. Inderøy kommune skal tilby solide lovpålagte tjenester. Menneskemøter er viktig, og selv om teknologiske løsninger kan avhjelpe mye i vår hverdag, kan ikke teknologi alene erstatte betydningen av å møte andre mennesker. Senterpartiet er opptatt av at folk møter folk. Det må vi ha fokus på når vi sammen skal finne gode løsninger for fremtidens Inderøy.

Senterpartiet vil arbeide for at Inderøy skal fungere godt som selvstendig kommune med kort vei mellom innbyggere, administrasjon og folkevalgte. 

Samarbeid mellom kommunene på Innherred vil være naturlig og ønskelig. Som felles bo- og arbeidsregion kan vi stå sterkere sammen på de områdene der det er hensiktsmessig.

 

Bolyst og bygdeutvikling

Sammen med innbyggerne, frivillighet og næringsliv skal vi fortsette å utvikle alle deler av kommunen og bidra til å skape gode møteplasser. En god møteplass kan for eksempel være på samfunnshuset, på idrettsbanen, i kirka, på Inderøytur, på dugnadsarbeid eller på konserter. Menneskemøter beriker livet, skaper samhold og trygghet. Vi vil ha et bolystfond det kan søkes midler fra, til tiltak som ønskes gjennomført for økt bolyst og aktivitet i kommunens grendesamfunn.

Inderøy Senterparti vil jobbe for:

 • Gode veier og trygge gang- og sykkelveier
 • Byggeklare tomter i alle grender, til konkurransedyktige priser
 • Et variert næringsliv som tilbyr gode arbeidsplasser
 • Gode helsetjenester i alle livets faser
 • Muligheter til aktiviteter for barn og unge i de ulike delene av Inderøy

 

Nærings- og arbeidsliv

Vi har en solid bygg- og anleggsnæring i Inderøy med lange tradisjoner, som er den næringa som sysselsetter flest ansatte ved siden av det offentlige i Inderøy. Inderøy Senterparti vil arbeide for at lokalt næringsliv skal ha anledning til å delta i konkurranse om kommunale utbyggingsoppdrag.

Senterpartiet arbeider for et aktivt landbruk bestående av små, middels og store gårdsbruk i hele kommunen. Det vil bidra til å styrke selvforsyningen i egen kommune, men også regionalt og nasjonalt. Med tanke på fremtidige generasjoner er det viktig å opprettholde en variert bruksstruktur.

Senterpartiet vil legge stor vekt på jordvernet i den kommende perioden. Matjord er en knapphetsressurs som det er viktig å ta vare på, overordnet betyr dette at enhver nedbygging av matjord må vurderes strengere når dyrkamark skal omdisponeres til andre formål.

Beiteressurser på både inn- og utmark er av stor betydning i matproduksjonen. I tillegg helt nødvendig for å ivareta og utvikle kulturlandskapet i Inderøy kommune. Det er viktig at kommunen støtter opp om dette arbeidet.

Vi vil tilrettelegge for utvikling og vekst i både eksisterende næring og ny næring. Begge deler er like viktig. Arbeidsplassene som næringslivet i kommunen har skapt, og skaper er av stor verdi på flere områder.

Næringsutvikling i alle deler av kommunen er viktig. Tilgang til næringsareal er avgjørende for at Inderøy skal kunne tiltrekke seg nye aktører.

Inderøy Senterparti vil jobbe for:

 • Å fortsatt utvikle nye næringsarealer
 • Tilrettelegging for at lokalt næringsliv også skal ha anledning til å delta i konkurranse om kommunale utbyggingsoppdrag
 • Å legge til rette for flere lærlingeplasser i privat og offentlig virksomhet
 • Å fortsatt ha differensiert arbeidsgiveravgift og for å holde eiendomsskatten så lav som mulig
 • Å satse på inkluderende arbeidsliv
 • Å styrke næringsavdelingen, og fremme råd og veiledning til våre gårdbrukere.
 • Å fremme utviklingskraften som finnes i landbruket vårt for å øke verdiskapingen og sikre matforsyningen
 • Restriktivt jordvern
 • Bevisst god skjøtsel og drift av skogen, noe som gir klare klimagevinster
 • Bedre virkemidler for blant annet nyplanting, slik at skogen i større grad øker plussfaktoren i klimaregnskapet
 • Å fremme norsk og kortreist trevirke til industrien
 • Å bruke mulighetsrommet for kommunen til å handle hos lokale aktører
 • Å legge til rette for et mangfold av lokalmatproduksjon
 • Å stimulere til at flere lokalmatprodusenter kan skape arbeidsplasser i kommunen gjennom et samarbeid med serveringssteder, matfestivaler, lokale matmarkeder og utviklingsmiljøer
 • Å bidra til at innbyggerne har god kunnskap om Inderøy-landbruket og alt næringsliv i kommunen
 • Å realisere alle byggetrinn på Røra Næringspark
 • Et aktivt landbruk i hele kommunen

 

Oppvekst

Barn og unge trenger god omsorg fra voksne de har rundt seg for å utvikle seg godt. Det gjelder både hjemme og på arenaer som barnehage og skole. Det krever at de voksne, både foreldre og ansatte, har det bra. Helhetstenkningen rundt hva som bidrar til at barn og unge trives og utvikler god selvfølelse er av stor betydning for hvordan vi bruker ressursene i barnehager og skole, og innen de andre lovpålagte tjenesteområdene som følger opp barn, unge og familiene i kommunen. 

Gode barnehager og skoler preget av varme og inkludering bidrar til trygghet og trivsel både for barn og voksne. Tillit og respekt mellom foreldre og de ansatte i barnehage og skole er viktig, i tillegg til godt samarbeid mellom de ulike miljøene som sammen skal bidrar til at våre barn og unge blir godt forberedt på sine selvstendige liv.

Barn skal erfare at de lærer seg å lese, skrive og regne i løpet av sine første skoleår, det forbygger mistrivsel og utenforskap. Hjelp så tidlig som mulig er avgjørende hvis barn av ulike årsaker ikke oppnår forventet faglig utvikling. Barn trenger god og riktig støtte for å trives i sin skolehverdag, det virker forebyggende. Senterpartiet er opptatt av at tilgangen på den lovpålagte spesialkompetansen som trengs er tilgjengelig, og med kort ventetid for de barna som trenger det.

Inderøy Senterparti vil jobbe for:

 • Å gi tidlig hjelp til barn som trenger det
 • At det skal være rom for mye lek og uteaktivitet i Inderøyskolen
 • Barn og unge i Inderøyskolen skal vite hvor maten kommer fra
 • Å støtte skolene i å gi praktisk og variert undervisning
 • At inderøyskolene skal være dysleksivennlige skoler
 • Å ha en effektiv Pedagogisk Psykologisk-tjeneste
 • Å sikre at elevene i Inderøyskolene som har krav på det, får sin lovfestede rett til spesialundervisning
 • At barn og unge, og deres omsorgspersoner skal bli møtte med toleranse, romslighet og raushet

 

Ungdom

Det er viktig for oss i Senterpartiet at våre ungdommer er godt ivaretatt, og vi vil at Inderøy skal være den beste kommunen å være ungdom i. Inderøy kommune har en egen ungdomsplan som har tittelen «Bli sett, bli hørt og bli kjørt», og som ungdommene i kommunen har utarbeidet. Senterpartiet vil vektlegge det som står i planen i den videre ungdomssatsingen. Senterpartiet vil arbeide for at det engasjementet ungdommen har for ulike temaer og aktiviteter får oppmerksomhet. Ungdom skal erfare at de har medvirkning gjennom ungdomsråd, og at det er enkelt å ta kontakt med politikerne i kommunen.

Senterpartiet ønsker derfor å fortsette jobben med å gi ungdom og unge voksne mulighet til å påvirke hvordan de ønsker å ha det i Inderøy kommune.

MOT som program på ungdomsskolen gir ungdom verktøy de kan bruke for å ta gode valg, bry seg om andre og tørre å si nei til ting de ikke vil være med på. Det å ta bevisste valg, inkludere andre, og lære at det å si nei til noe er å si ja til noe annet er viktige verktøy i møte med frihet under ansvar.

Inderøy Senterparti vil jobbe for:

 • Fortsatt godt samarbeid med ungdomsrådet hvor ordfører er fast møtende medlem
 • Å legge til rette for gode og trygge møteplasser for ungdom
 • Å sikre ungdom arbeidsmuligheter i kommunen; Sommerarbeid for ungdom, lærlingeplass
 • Arbeide for bedre skyssordninger.
 • Ambulerende møteplass skal fortsatt bidra til trivsel og møteplasser på fritiden.
 • Tilgang til helsesykepleier som jobber på helsestasjon for ungdom skal være lett tilgjengelig.
 • Å videreføre samarbeidet med lokalt næringsliv, frivillige lag og organisasjoner og kunst og kulturliv

Helse

Når mennesker opplever å tilhøre et fellesskap der eget bidrag er nyttig og ønskelig, i et samfunn preget av raushet og romslighet, trives også mennesker godt. Det bidrar til god helse. Senterpartiet er opptatt av å skape en helsefremmende kommune. Ved å styrke tilbud på samfunnsnivå, kan vi forebygge på individnivå. Senterpartiet fokuserer på forebyggende arbeid for å bidra til gode liv for innbyggerne.

 En av kommunens viktigste oppgaver er å forebygge sykdom, og å yte gode helsetjenester for innbyggerne.  Dette har høy prioritet. Kommunen skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det.

Forebygging er også å bidra til gode nok tilpasninger når det trengs. Vi vil alle oppleve at vi trenger ekstra støtte og hjelp i våre livsløp.

Pårørende gjør en betydningsfull og svært viktig innsats for sine kjære. Senterpartiet vil bidra til at pårørende blir anerkjent for den innsatsen de bidrar med, at de får tilgang til råd og veiledning, og til  avlastning når dette er nødvendig.

Inderøy Senterparti vil jobbe for:

 • Å videreføre kommunens arbeid med psykisk helse og rus
 • Styrke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner for å stimulere til aktiviteter for en bedre folkehelse
 • Styrke pårørendesamarbeidet, og anerkjenne den betydningen pårørende har i en felles innstas for våre syke og pleietrengende
 • Styrke muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig, både gjennom omsorg og bruk av velferdsteknologi
 • Støtte aktivitetstilbud til hjemmeboende seniorer og beboere i bofellesskap og institusjoner
 • Satse på forebygging og rehabilitering for å bidra til så normale hverdager som mulig
 • Arbeide for god akuttberedskap i Inderøy
 • Arbeide for at kommunen har nok og godt drikkevann

 

Beredskap

Å sørge for innbyggerens trygghet er en av kommunens viktigste oppgaver. I en utrygg tid med krig i Ukraina, merkbare konsekvenser av klimaendringer og ustabilitet i sikkerhetssituasjonen er beredskap svært viktig prioritet.

Senterpartiet vil være pådriver for at kommunen skal ha en helhetlig beredskapsplan på tvers av alle sektorer, med fokus på å sikre kommunikasjon, trygghet, vann, mat og energi/oppvarming til våre innbyggere.

Hjemmeberedskap og nærberedskap er en viktig del av kommunens totalberedskap. Senterpartiet vil arbeide for at kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning til befolkningen slik at husstandene gjør seg i stand til å greie seg selv over noen dager ved behov.

Samhandling er svært viktig med tanke på beredskap både innad i kommunen og mellom kommunene på Innherred. Bistand fra f.eks. nabokommunenes psykososiale kriseteam kan være nødvendig ved større hendelser.

 Lokalt ute i grendene vil det være fornuftig å gjennomføre møter i de ulike Grende- og Samfunnshusene for å lage oversikt over tilgjengelige ressurser, og lage enkle planer for hvordan man kan bistå hverandre ved behov for dette i de ulike delene av kommunen.  

Inderøy Senterparti vil jobbe for:

 • Fortsatt god brann- og redningstjeneste i samarbeid med våre nabokommuner, herunder forebyggingsarbeid
 • At kommunen har nok og godt drikkevann, samt reservevannløsning
 • Økt aktivitet i kommunens beredskapsråd
 • Styrke samarbeidet med næringslivet i kommunens beredskapsarbeid
 • Styrke frivillighetens betingelser
 • Å etablere handlingsplaner for å knytte grendene til kommunens beredskapsarbeidet

 

Mangfold og inkludering

Mangfold handler om retten til å møte andre mennesker som den man er. Alle skal ha mulighet til å delta i felleskapet vårt. Senterpartiet vil legge til rette for at alle skal føle seg inkludert i kommunen.

Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfelleskapet i barnehage, skole og arbeidsliv. Det bygger et robust samfunn, og Senterpartiet vil arbeide for at vi skal ha et samfunn der mennesker får utvikle seg fritt, og gjøres i stand til å ta ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Hvert menneske er unikt og uerstattelig. Gjennom et levende folkestyre og våre gode lokalsamfunn skal mennesker i Inderøy kommune være trygge.

Mange mennesker har flyktet fra alt de har for å komme seg i trygghet. Inderøy kommune er nå bosted for mange på flukt. Senterpartiet mener at det er viktig for våre nye innbyggere å få lov til å bli en del av våre lokalsamfunn så raskt som mulig. Den beste måten å bli integrert i samfunnet på er gjennom aktivitet, arbeid og god språkopplæring.

Det er ressurser og muligheter i enkeltmenneskene som er kommet for å bo i kommunen for kort eller lang tid, og for oss som kommune og samfunn.

En god start er en god og trygg norskopplæring for de voksne, og barnehage- og skoletilbud til de yngste.

Kommunen som arbeidsgiver spiller en viktig rolle gjennom praksisplasser, og gjennom å tilby jobber til dem som ikke kan språket så godt. Senterpartiet vil støtte opp under å finne praktiske løsninger som kan bli en vinn-vinn-effekt når vi som kommune skal løse flere utfordringer samtidig, i samarbeid med frivilligheten og næringslivet. Næringslivet vil bli en avgjørende samarbeidspartner for å oppnå god integrering gjennom arbeid.

Inderøy Senterparti vil jobbe for:

 • Fokus på inkludering og mangfold og åpenhet
 • Å styrke innsats mot diskriminering
 • Mer likestilt og inkluderende samfunn for alle
 • Å legge til rette for en god start i kommunen for mennesker på flukt gjennom introduksjonsprogram og norskopplæring
 • Å støtte løsninger som fremmer arbeidspraksis og aktivitet

 

Kultur

Kulturlivet er en sterk samfunnsressurs i Inderøy. Vårt kulturtilfang virker sterkt identitesbyggende, og bidrar til vår utviklingskraft og vårt samhold. På ulike måter bidrar kultur til å berøre oss, samle oss, trøste og glede oss. Inderøy er dessuten heldig som får være nasjonal formidler av Nils Aas gjennom Nils Aas kunstverksted.

Kulturbegrepet favner stort og bredt. Samfunnshus og grendehus samler innbyggere i alle aldersgrupper gjennom ulike arrangement gjennom året. Kirkene våre er tradisjonelle signalbygg som mange av oss lar bli rammen for de store overgangene i livet. Idretten, enten det gjelder lagidrett eller enkeltutøvere, favner om både de små og store prestasjoner og gleder. Jordbruket gir oss vårt fantastiske kulturlandskap og holder mattradisjoner og viktig kunnskap levende. Musikk, dans og kunst i ulike former utøves på flere arenaer i kommunen. Alt dette er med på å gjøre livene våre til mer enn hverdager og rutiner.

Inderøy Senterparti vil jobbe for:

 • Å stimulere vårt kultur- og idrettsliv
 • Gode betingelser for videreutvikling av Nils Aas kunstverksted
 • Å samarbeide med kultur, kunst og idrettsliv i den videre utviklingen av kommunen
 • Å stimulere til et aktivt kulturliv gjennom støtte til grendehus og samfunnshus i kommunen
 • Å samarbeide med våre aktive historie- og museumslag i det viktige arbeidet de gjør for å ta vara på vår felles kulturarv
 • At biblioteket og skolebiblioteket fortsatt skal kunne være et attraktivt sted for å møtes, hente inspirasjon, kunnskap og informasjon, i tillegg til integrering og inkludering.

 

Klima og miljø

Inderøyningene er som i resten av verden utsatt for klimaendringer. Vi kan alle bidra til å nå vårt felles mål om å redusere utslipp. Gjennom felles innsats må vi bidra til at Inderøy blir en mer grønn og miljømessig robust kommune. Klimaomstillingen angår oss alle, både i privatlivet, i næringslivet som arbeidstaker og i samfunnslivet som en del av et lokalsamfunn. Senterpartiet er opptatt av bærekraftig ressursbruk. Vi ønsker å støtte opp under lokal produksjon, kjøp, salg og bruk av lokale produkter. Vi vet at større bruk av kortreist mat, tjenester og innsatsfaktorer gir redusert behov for transport. Senterpartiet vil være pådriver for at bruk av innkjøpsmakt skal bidra til reduserte utslipp.

Reduksjon av matavfall er et viktig klimatiltak for oss alle.

Stadig flere barn- ungdommer er engasjert rundt klimaspørsmål, og bekymrer seg mye for hvordan fremtiden vil bli for dem. Kunnskap om omstillingene som skal til for å møte utfordringene, men også erfaring med at vi allerede gjør mye vil kunne gi håp og fremtidstro.

Senterpartiet vil vektlegge klimaarbeid på alle områder.

Inderøy Senterparti vil jobbe for:

 • Å legge til rette for at barn og unge lærer å bli gode forbrukere som handler etisk og miljøbevisst
 • Å utvikle nye og eksisterende bygg til å bli energieffektive og klimatilpassede
 • Å fortsette å benytte ulike type alternative energikilder, som solcellepaneler, bergvarme osv. både for å redusere kostnader, utslipp, og i et beredskapsperspektiv
 • Å fortsette å støtte opp om, og fremme ombruk og grønne initiativer som fremmer sirkulær økonomien i kommunen.
 • Bidra til at flere bedrifter kan oppnå miljøsertifisering
 • Å bruke innkjøpsmakta til å styrke et mer bærekraftig næringsliv
 • Å bidra til at Inderøy kommune i fortsettelsen skal være et bærekraftig reisemål
 • At Inderøy kommune skal velge klimasmarte løsninger
 • Å bruke klimafond for å stimulere til reduksjon av utslipp gjennom tilskudd til investeringer hos næringsliv, private og offentlige aktører