Meny
Trygg styring - Trygg framtid. Stem Senterpartiet.
Pål Sverre Fikse

Verdal er en fantastisk kommune med store muligheter.
Vi opplever stor vekst i næringslivet og økt etterspørsel etter arbeidskraft.
Dette har satt oss i en unik posisjon, og nå er det opp til oss å gripe mulighetene som byr seg. For å lykkes er vi avhengig av et godt samspill mellom kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggere.
Sammen skal vi gjøre Verdal til den beste kommunen å vokse oppi, leve i og bli gammel i.

Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og bærekraftig forvaltning. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer – sin idé om det gode livet – trengs det et nærmiljø som skaper trygghet, identitet, engasjement, fellesskap og kulturelt rotfeste.

Senterpartiets poltikk tar utgangspunkt i nærmiljøene.
Senterpartiet i Verdal vil sette livskvalitet i sentrum. Hele samfunnsplanleggingen må tilrettelegges slik at den fremmer menneskelig vekst og utvikling, og skaper gode nærmiljø og oppvekstsvilkår.

Takk for tilliten vi fikk ved forrige valg!

Ved forrige valg var det mange vedtak som var fattet, men ikke gjennomført.
Verdal bo- og behandlingssenter og Vinne skole er realisert denne valgperioden.
Vi har kontroll på økonomien og har de siste 4 årene økt disposisjonsfondet fra ca. 20 millioner kroner, til drøyt 130 millioner. Dette er helt nødvendig for å håndtere uforutsette hendelser, ta nye investeringer innen oppvekst, helse og kultur og sørge for at vi kan legge til rette for å øke folketallet framover.

Samtidig har vi håndtert en global pandemi som medførte de strengeste tiltakene innført i Norge i fredstid.

Vi er nå nærmere en realisering av Ørin Nord enn noen gang før. Vi skal finne nye næringsareal i kommunen, legge til rette for boligbygging med nye eneboligtomter i hele kommunen.
Vi skal bygge ny barnehage i Vinne, skolen på Stiklestad skal realiseres, Ørmelen skole skal rustes opp og biblioteket skal videreutvikles.

Vi skal arbeide videre for flomforebygging og kraftproduksjon i Verdalselva, Vuku som videreutvikles som kommunens andre sentrum.

Helse- og omsorgssektoren i Verdal skal være en attraktiv arbeidsplass ved at det er fokus på kompetanse og kompetanseutvikling med mulighet for karriereløp innad i kommunen, og andelen heltidsansatte skal øke.

Oppvekstsektoren skal preges av tverrfaglig jobbing på tvers av «laget rundt barnet og eleven», det skal sikres god voksentetthet og vi vil utvikle flere alternative læringsarenaer for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinært skoletilbud.
 
Vi har fått til mye på 4 år, men fortsatt er det mye igjen!
Vi har store ambisjoner på vegne av lokalsamfunnet og våre innbyggere, våre ansatte og vårt næringsliv.

Vi gleder oss til å ta fatt på en ny kommunestyreperiode med et fantastisk sterkt lag av både ferske og erfarne folkevalgte!