Meny
Fargespill, integrering og frivillighet

Innvandringen har gjort Norge til et mer mangfoldig og åpent samfunn, Senterpartiet vil i bidra til at vi skal bli enda bedre!

Derfor skal det blant annet innføres bedre og mer langsiktige økonomiske støtte for kommuner som bosetter flyktninger med særlige behov. Slik sikrer vi at alle som har fått oppholdstillatelse, blir bosatt så fort som mulig.

 

Av Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant Vestfold Sp

Med sang og dans har stiftelsen Fargespill laget festfylte forestillinger med barn og unge i snart 20 år. De har laget møteplasser der ulik kulturell bakgrunn og kulturarv blir kunst. I Vestfold har Fargespill Larvik blant annet spilt forestillinger sammen med Den Kongelige Norske Marines musikkorps. Fargespill må bare oppleves!

Fargespill er også eksempel på hvordan frivillig innsats bidrar i integreringsarbeidet. Innvandringen har gjort Norge til et mer mangfoldig og åpent samfunn.

Neste år er det Frivillighetens år. Mange frivillige landet rundt gjør på ulike måter en kjempeinnsats i integreringsarbeidet. I statsbudsjettet for neste år styrker vi de frivillige organisasjonenes rolle i integreringsarbeidet. Full momskompensasjon til de frivillige organisasjonene er et viktig bidrag.

Den norske modellen med spredt bosetting og måten vi har organisert det norske samfunnet på, er blant hovedgrunnene til at vi har lyktes såpass bra med integrering.

Flere kommuner, som Vinje kommune i Vestfold og Telemark, er gode eksempler på dette.  I Vinje har noe så praktisk som at når nye landsmenn blir hentet på flyplassen har de med noen som allerede er integrert fra samme landet. På hjemvei fra flyplassen er de da døråpnere og forteller om praktiske ting.

Jo raskere de som innvilges opphold i Norge integreres, jo bedre. Bosetting, språk, arbeid eller utdanning er avgjørende for å komme inn i det norske samfunnet.

Derfor skal det blant annet innføres bedre og mer langsiktige økonomiske støtte for kommuner som bosetter flyktninger med særlige behov. Slik sikrer vi at alle som har fått oppholdstillatelse, blir bosatt så fort som mulig.

Hurdalsplattformen beskriver også hvordan vi satser på barnehage i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.

SFO er en annen viktig arena for felleskap der alle barn kan delta, oppleve å høre til og lære seg språk. Særlig for barn med innvandrerbakgrunn kan SFO bidra til mer inkludering og bedre språkferdigheter. I budsjettforliket med SV er vi blitt enige om at alle kommuner skal ha et tilbud om gratis halvdagsplass på SFO for førsteklassinger allerede fra neste høst.

Stille krav og stille opp er regjeringen hovedmål for integreringsarbeidet. Ja, det handler om å få flere i arbeid. Ja, det handler om å bygge sterke felleskap og gode fellesarenaer. Ja, det handler om å fremme likestilling, og bekjempe negativ sosial kontroll.

Innvandringen har gjort Norge til et mer mangfoldig og åpent samfunn, Senterpartiet vil i bidra til at vi skal bli enda bedre!