Meny

For HELE Færder

Richard (r)
1. Richard Fossum
Gry Eriksen 1 (r)
2. Gry Eriksen
Åge Harfallet 2 (r)
3. Åge Harfallet

Vår politikk

Færder Senterparti er et verdibasert sentrumsparti som skal arbeide for de beste løsningene for innbyggerne i Færder kommune!

 

 • Livskraftige lokalsamfunn i hele kommunen.
 • Arealforvaltningen skal være bærekraftig.
 • Etablere arbeidsplasser og næring slik at flere barnefamilier ønsker å flytte hit.
 • Helse- og omsorgstjenester – i møte med fremtidens utfordringer.
 • Et trygt Færder med god beredskap.
 • Barnehager og kommunale skoler der folk bor.
 • Et helhetlig og miljøvennlig transportsystem for Færder.
 • Fortsatt boplikt i tidligere Tjøme kommune, samt vurdere tiltak for å unngå at helårsboliger blir tatt i bruk som fritidsboliger i resten av kommunen.
 • Legge til rette for barnefamilier da med boligområder, kortreiste arbeidsplasser, barnehager, skoler, idrettsanlegg og andre kulturtilbud.
 • Utvikle lokalsamfunnene i Færder.
 • Prioritere utbygging med stedstilpasning.
 • Være pådriver i arbeidet for «En ren Oslofjord» lokalt og finansiering fra sentrale myndigheter.
 • Fortsette med en streng jordvernpraksis, fokus på biologisk mangfold og landskaps-, natur- og kulturvern.
 • Si nei til vindturbiner i Skagerak.
 • God skogskjøtsel for å øke opptaket og bindingen av karbon.
 • Etablere klimavennlig og fornybar energi i bygninger, transport og produksjon.
 • Bevare «nærmiljøskoger» inntil boligområder som miljøskaper.

 

 • Utvikle næringsområdene Kaldnes Vest, Ramdal, Lofterød - Høgås, Feierskauen og Haug slik at vi tiltrekker oss bærekraftige bedrifter.
 • Tjøme sentrum blir godkjent som nasjonalparklandsby.
 • Bygge- og ulovlighetssaker kommer frem til en normalsituasjon.
 • Fortsatt verdiskaping i havbruksnæringen.
 • Styrket bemanning i helse og omsorgtjenesten med kvalifisert personell.
 • Forebygge rusavhengighet, spesielt gjennom foreldreveiledning.
 • Omsorgslønn for pleie av alvorlig syke og døende.
 • Etableringen av helsestasjon for eldre.
 • Øke statlig støtte til ressurskrevende brukere.
 • Samarbeid med private utviklere vedr etablering av ubemannede omsorgsboliger med delfinansiering fra Husbanken.
 • Sørge for oppdaterte beredskapsplaner som blir øvet.
 • Prioritere kommunal kriminalomsorg.
 • Prioritere at brannstasjon forblir i Færder kommune.
 • Beholde lostjenesten på Hvasser.
 • Prioritere og stille krav om tilfluktsrom i nye kommunale bygninger.
 • Styrket arbeid i skolen for praktisk grønnsakdyrking og matlaging.
 • Økt rekruttering og videreutvikling av landbruket i hele kommunen.
 • Økt bevisstgjøring for miljøaspekter ved lokal matproduksjon.
 • Utvikling av kulturskolen slik at alle som ønsker, får plass.
 • Utvikling av et godt og nært barnehage-, skole- og SFO-tilbud.
 • Forebygging mot mobbing og vold på skolene.
 • Praktiske fagtilbud i skolen.
 • Ny fastlandsforbindelse mot vest fra Borgheim til E18.
 • Ny vei mellom Kjære gård og Røssesundbrua som del av en ny helhetlig veiløsning for Færder.
 • Trafikksikkerhetstiltak i hele kommunen inklusiv «Tjømepakka».
 • Etablering av et system for bestillingstransport som baserer seg på samhandling mellom buss og taxi.