Meny

For HELE Færder

Richard (r)
1. Richard Fossum
Gry Eriksen 1 (r)
2. Gry Eriksen
Åge Harfallet 2 (r)
3. Åge Harfallet

Kommunestyrerepresentant

Richard Fossum ble valgt som fast medlem i kommunestyret denne perioden. Richard er en konstruktiv og løsningsorientert politiker med sans for effektivitet! Han har mye erfaring og kunnskap som han tar med seg inn i denne perioden. Richard skal jobbe for de gode løsningene og for at Sp-politikken synes i Færder! 

Har du en sak eller noe du vil diskutere med Richard? Han kan nås på telefon 91603311 

Vår politikk

Færder Senterparti er et verdibasert sentrumsparti som skal arbeide for de beste løsningene for innbyggerne i Færder kommune!

 

 • Livskraftige lokalsamfunn i hele kommunen.
 • Arealforvaltningen skal være bærekraftig.
 • Etablere arbeidsplasser og næring slik at flere barnefamilier ønsker å flytte hit.
 • Helse- og omsorgstjenester – i møte med fremtidens utfordringer.
 • Et trygt Færder med god beredskap.
 • Barnehager og kommunale skoler der folk bor.
 • Et helhetlig og miljøvennlig transportsystem for Færder.
 • Fortsatt boplikt i tidligere Tjøme kommune, samt vurdere tiltak for å unngå at helårsboliger blir tatt i bruk som fritidsboliger i resten av kommunen.
 • Legge til rette for barnefamilier da med boligområder, kortreiste arbeidsplasser, barnehager, skoler, idrettsanlegg og andre kulturtilbud.
 • Utvikle lokalsamfunnene i Færder.
 • Prioritere utbygging med stedstilpasning.
 • Være pådriver i arbeidet for «En ren Oslofjord» lokalt og finansiering fra sentrale myndigheter.
 • Fortsette med en streng jordvernpraksis, fokus på biologisk mangfold og landskaps-, natur- og kulturvern.
 • Si nei til vindturbiner i Skagerak.
 • God skogskjøtsel for å øke opptaket og bindingen av karbon.
 • Etablere klimavennlig og fornybar energi i bygninger, transport og produksjon.
 • Bevare «nærmiljøskoger» inntil boligområder som miljøskaper.

 

 • Utvikle næringsområdene Kaldnes Vest, Ramdal, Lofterød - Høgås, Feierskauen og Haug slik at vi tiltrekker oss bærekraftige bedrifter.
 • Tjøme sentrum blir godkjent som nasjonalparklandsby.
 • Bygge- og ulovlighetssaker kommer frem til en normalsituasjon.
 • Fortsatt verdiskaping i havbruksnæringen.
 • Styrket bemanning i helse og omsorgtjenesten med kvalifisert personell.
 • Forebygge rusavhengighet, spesielt gjennom foreldreveiledning.
 • Omsorgslønn for pleie av alvorlig syke og døende.
 • Etableringen av helsestasjon for eldre.
 • Øke statlig støtte til ressurskrevende brukere.
 • Samarbeid med private utviklere vedr etablering av ubemannede omsorgsboliger med delfinansiering fra Husbanken.
 • Sørge for oppdaterte beredskapsplaner som blir øvet.
 • Prioritere kommunal kriminalomsorg.
 • Prioritere at brannstasjon forblir i Færder kommune.
 • Beholde lostjenesten på Hvasser.
 • Prioritere og stille krav om tilfluktsrom i nye kommunale bygninger.
 • Styrket arbeid i skolen for praktisk grønnsakdyrking og matlaging.
 • Økt rekruttering og videreutvikling av landbruket i hele kommunen.
 • Økt bevisstgjøring for miljøaspekter ved lokal matproduksjon.
 • Utvikling av kulturskolen slik at alle som ønsker, får plass.
 • Utvikling av et godt og nært barnehage-, skole- og SFO-tilbud.
 • Forebygging mot mobbing og vold på skolene.
 • Praktiske fagtilbud i skolen.
 • Ny fastlandsforbindelse mot vest fra Borgheim til E18.
 • Ny vei mellom Kjære gård og Røssesundbrua som del av en ny helhetlig veiløsning for Færder.
 • Trafikksikkerhetstiltak i hele kommunen inklusiv «Tjømepakka».
 • Etablering av et system for bestillingstransport som baserer seg på samhandling mellom buss og taxi.