Meny
ANE

Vi må ta vare på matjorda!

Ane Ingvild Støen, Ordførerkandidat Horten Senterparti

I Vestfold er vi så heldige å ha en kombinasjon av god jord og godt klima, noe som gir lang vekstsesong og gjør at jordbruksarealene våre er blant landets beste.

Vestfold utgjør bare 0,7 prosent av Norges samlede areal, men har hele 19 prosent av landets jordbruksareal. Regionen er dermed svært viktig i beredskaps- og matsikkerhetssammenheng – for hele Norge.

De matproduserende arealene (dyrka mark) og arealer som er egnet for matproduksjon (dyrkbar mark), må forvaltes slik at vi kan høste av dem både i dag og i framtida. Som Astrid og de andre påpeker, er det nemlig deres framtid det er snakk om. Det er de som skal arve jorda.

Regjeringen skal denne våren legge fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Det forventes at både fylkene og kommunene følger opp strategien i sin arealpolitikk.

Strengt jordvern er ikke bare god beredskaps- og sikkerhetspolitikk, men også god næringspolitikk. I tillegg til at matproduksjon er næring i seg selv, bidrar lokale bønder til sysselsetting utover egen virksomhet ved for eksempel meierier, slakterier, byggevareforretninger og ved kjøp av maskiner, teknologi og servicetjenester.

Siden vi først fikk en nasjonal jordvernstrategi i 2015 har andelen dyrka mark som blir omdisponert til andre formål i Horten kommune gått ned. Det er positivt og helt i tråd med forpliktelsene kommunen har gjennom Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Det som er bekymringsverdig, er at andelen dyrkbar mark som blir omdisponert har økt.

Horten Sp vil sørge for at kommunen følger opp forpliktelsene sine når det gjelder jordvern. Det betyr helt konkret at man utenfor de langsiktige utviklingsgrensene (markagrensa) som er tegnet rundt byen, ikke skal tillate formålsendring av dyrka og dyrkbar mark til bolig eller næring. En stemme til Horten Sp ved høstens valg er derfor en stemme for strengt jordvern og bærekraftig arealpolitikk.