Meny

Fakta om Senterpartiet

Her finner du mange fakta om Senterbevegelsen

Blant annet formålsparagraf, medlemstall, partiledelsen, resultat i de siste valga, Sp i kommuner og fylker, Sp på Stortinget, Sp i regjering og mer om Sps tre nivåer.

Fakta om Senterpartiet

Senterpartiets formålsparagraf (§ 1. Formål i vedtektene) lyder:

"Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets trivsel og landets fremgang.

Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke."

Senterpartiets profilportal med logoar og personbilder finn du her:

https://profil.senterpartiet.no/brandcenter/no/senterpartietbc/component/default/24406

Senterbevegelsen
• 19 860 medlemmer pr. 31.12.22., inkludert 1 537 medlemmer i Senterungdommen og 18 323 i Senterpartiet.
• 363 lokallag og 17 fylkeslag i hele landet
• Senterbevegelsen består av Senterpartiet, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk råd og Senterpartiets Studieforbund

Partiledelsen i Senterpartiet:
Trygve Slagsvold Vedum, leder
Ola Borten Moe, 1. nestleder
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, 2. nestleder
Knut M. Olsen, Generalsekretær
Øvrig sentralstyre finner du her!

De siste valgene
• 13,5 %, og 402 961 stemmer og 28 stortingsrepresentanter (+ 9 fra 2017) i stortingsvalget i 2021
• 14,4% og 386 350 stemmer i kommunevalget 2019
• Stilte egen liste i 344 kommuner og var med på fellesliste i 6 kommuner i 2019
• 2 300 by- og kommunestyrerepresentanter (+ 354 fra 2015)
• 135 ordførere og 114 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet
• 106 fylkestingsrepresentanter i 11 fylker, 4 fylkesordførere, 3 fylkesvaraordførere og 7 fylkesråd

Kommune og fylke
Senterpartiet ble landets tredje største parti med 14,4% og 386 350 stemmer. Sp fikk 138 ordførere og 114 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet. Valgresultatet ga Senterpartiet ca. 2 300 by- og kommunestyrerepresentanter, en framgang på 526 fra sist (noen Sp-medlemmer som er innvalgt på tverrpolitiske lister og bygdelister er med i dette tallet). Ved kommunevalget i 2019 stilte Senterpartiet egen liste i 344 kommuner, hadde Sp-personer på felleslister i 4 og på bygdelister i 6 kommuner, det var bare 2 av 356 kommuner uten Sp-personer å stemme på. 

I fylkestingsvalget fikk Senterpartiet 106 representanter i 11 fylkesting, en framgang på 26 representanter fra sist. Sp har 4 fylkesordførere (Troms/Finnmark, Nordland, Vestland og Telemark/Vestfold) og 3 fylkesvaraordførere (Trøndelag, Rogaland, Buskerud og Innlandet).

Framgangen i antall folkevalgte er større enn den ser ut rent tallmessig, da det var mange færre kommuner (356 i 2019 mot 428 i 2015) og fylker (11 i 2019 mot 19 i 2015) og dermed også færre folkevalgte i valget i 2019, enn det var ved valget i 2015.

Senterpartiet fikk ved kommunevalget i 2019:
Over 50%, altså rent flertall, i 28 kommuner
Over 40% i 80 kommuner
Over 30% i 143 kommuner
Over 20% i 229 kommuner
Over 10% i 312 kommuner
Over 5% i 343 kommuner

Stortinget
Ved stortingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet 13,5% av stemmene (+3,2% fra 2017), 402 961 stemmer og 28 stortingsrepresentanter (+9 fra 2017) 

Senterpartiet er nå et regjeringsparti i Stortinget med følgende 28 representanter innvalgt på Stortinget:

GAL_19404_210997_4140698_1
Senterpartiets stortingsgruppe etter valget i 2021

Ole Andre Myhrvold (Østfold)
Kjerstin Funderud (Østfold
Sigbjørn Gjelsvik (Akershus) - nå Kommunal og distriktsminister
Else Marie Rødby (Akershus)
Kari Mette Prestrud (Akershus - møtende vara for Sigbjørn Gjelsvik)
Trygve Slagsvold Vedum (Hedmark) - nå Finansminister
Emilie Enger Mehl (Hedmark) - nå Justis- og beredskapsminister
Per Martin Sandtrøen (Hedmark - møtende vara for Trygve Slagsvold Vedum)
Margrethe Haarr (Hedmark - møtende vara for Emilie Enger Mehl)
Bengt Fasteraune (Oppland)
Marit Knutsdatter Strand (Oppland)
Per Olaf Lundteigen (Buskerud)
Kathrine Kleveland (Vestfold)
Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark)
Gro Anita Mykjåland (Aust-Agder)
Anja Ninasdotter Abusland (Vest-Agder)
Geir Pollestad (Rogaland)
Lisa Marie Ness Kungland (Rogaland)
Kjersti Toppe (Hordaland) - nå Barne- og familieminister
Nils T. Bjørke (Hordaland)
Hans Inge Myrvold (Hordaland - møtende vara for Kjersti Toppe)
Erling Sande (Sogn og Fjordane)
Jenny Klinge (Møre og Romsdal)
Geir Inge Lien (Møre og Romsdal)
Ola Borten Moe (Sør-Trøndelag) - nå Forsknings- og høyere utdanningsminister
Heidi Greni (Sør-Trøndelag)
Maren Grøthe (Sør-Trøndelag- møtende vara for Ola Borten Moe)
Marit Arnstad (Nord-Trøndelag)
Per Olav Tyldum (Nord-Trøndelag)
Willfred Nordlund (Nordland)
Siv Mossleth (Nordland)
Sandra Borch (Troms) - nå Landbruks- og matminister
Ivar B. Prestbakmo (Troms - møtende vara for Sandra Borch)
Geir Adelsten Iversen (Finnmark)

Kontaktinfo til alle Sps stortingsrepresentanter finner du her:

Kontaktinfo til alle Sps folk i regjeringa finner du her:

Sametinget
Ved sametingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet 9,6% av stemmene (+,2% fra 2017), 1 326 stemmer og 3 sametingsrepresentanter (+1 fra 2017) 

Sametingsrepresentanter:
Elisabeth Erke, Østre valgkrets
Kirsten Inger Anti, Ávjovárri valgkrets
Svein Oddvar Leiros, Gáisi valgkrets

Sametingsrådet:
Hans Ole Eira, Rådsmedlem
Anne Toril Eriksen Balto, Politisk rådgiver

I regjering i 21 år 
Senterpartiet har vært i regjering 8 150 dager etter 2. verdenskrig, fram til starten av partiets landsmøte 17. mars -23
John Lyng, 28. august 1963 – 25. september 1963; 29 dager
Per Borten, 12. oktober 1965 – 17. mars 1971; 1983 dager
Lars Korvald, 18. oktober 1972 – 16. oktober 1973; 363 dager
Kåre Willoch, 8. juni 1983 – 9. mai 1986, 1067 dager
Jan P. Syse, 16. oktober 1989 – 3. november 1990, 384 dager
Kjell M. Bondevik, 17. oktober 1997 – 17. mars 2000, 883 dager
Jens Stoltenberg​, 17. oktober 2005 – 16. oktober 2013, 2922 dager
Jona Gahr Støre, 14. oktober 2021 – Sps-landsmøtestart 17. mars -23 , 519 dager

Senterpartiet har tre nivåer:
• 363 lokallag – finnes i de fleste kommunene i landet, med eget styre som leder arbeidet. Velger utsendinger til nominasjonsmøter og årsmøtet i fylkespartiet.

• 17 fylkeslag – representert i samtlige 19 fylker og samordnes av et eget fylkesstyre som organiserer aktivitetene. Fylkeslaget velger utsendinger til landsmøtet i Senterpartiet, og oppnevner nominasjonskomité for fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonen skjer på et eget nominasjonsmøte med representanter valgt fra lokallagene.

• Hovedorganisasjonen – samordner arbeidet i partiets høyeste organer – landsmøtet, landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Holder også tett kontakt mot stortingsgruppen og Sps medlemmer av Regjeringen når Sp deltar der. Stortingsgruppen har sitt eget sekretariat.

Senterbevegelsen består av:
· Senterpartiet
· Senterungdommen, vår ungdomsorganisasjon, med separat medlemskap
· Senterkvinnene, for alle kvinnelige medlemmer av partiet
· Samepolitisk råd, for medlemmer av partiet som er registrert i samemanntallet.
· Senterpartiets Studieforbund

Denne artikkelen ble først publisert 14.02.2017