Meny

Domstolene

Publisert : 22.06.2021

Det siste året har Høyre og FrP lagt ned 42 domstoler. Senterpartiet sier nei til domstolsreformen og denne storstilte sentraliseringen av den dømmende makt. Dersom vi vinner valget til høsten er det ikke tvil, domstolene skal reddes!

Vi vil gjenopprette en desentralisert domstolstruktur for å ivareta den lokal rettspleien og sikre folk god tilgang til lokalt forankret og kunnskapsrik konfliktløsning. Krav til kompetanse, fleksibilitet og kapasitet kan løses på en like god måte i en desentralisert struktur som i en sentralisert. Senterpartiet vil stanse trenden hvor mindre domstoler i distriktene tappes for ressurser og isteden bygge på de fordelene en lokalt forankret domstol gir. Kortere avstander for de som må møte i retten, mer lokalkunnskap og spredte juridiske miljøer i hele Norge er goder vi ikke kan la forsvinne.

Domstolene har samtidig en klart økende saksmengde og flere kompliserte saker. Sektoren må sikres tilstrekkelige ressurser slik at saksavviklingen blir god.. 

Fri rettshjelp er viktig både som rettssikkerhetsgaranti og som et ledd i fattigdomsbekjempelsen. Behovet for rettshjelp er stort, særlig for vanskeligstilte grupper i samfunnet. Fri rettshjelp til flere vil føre til større rettslig likhet mellom ulike sosiale grupper. Derfor må man prisjustere ordningeni tråd med utviklingen på andre priser i samfunnet. Grensen for fri rettshjelp har ikke vært justert siden Senterpartiet sist satt i regjering.

Senterpartiet vil:
– Sikre en desentralisert struktur for tingrettene og jordskiftedomstolene
– Sørge for at endringer i domstolstrukturen avgjøres i Stortinget.
– Bidra til at også de små og mellomstore domstolene skal få digitalisert saksbehandlingen
– At hver domstol skal ha en stedlig ledelse
– Utvide fri rettshjelp-ordningen til å gjelde flere saksområder og prisjustere inntektsgrensa for ordningen
– Sikre tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene