Meny

Mediepolitikk

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur

Senterpartiet vil styrke rammene for de redaktørstyrte mediene. Vi vil også sikre at NRK kan ivareta sin rolle som politisk nøytral allmennkringkaster, samtidig som det skal være mulig å opprettholde en nasjonal kommersiell nyhetsformidling.

 

Redaktørstyrte journalistiske massemedier er en av de viktigste bærebjelkene i et demokratisk samfunn. De bidrar til en mer opplyst og bredere samfunnsdebatt og kontrollerer maktutøvelse. Skal de fungere godt, er de avhengige av at befolkningen har tillit til den journalistikken som produseres. De siste årene har det vært stor framvekst av alternative medier og produksjon og spredning av falske nyheter. Dette truer tilliten og troverdigheten til de seriøse redaktørstyrte mediene, noe som i sin tur rokker ved hvilke sannheter vi har å forholde oss til når demokratiet vårt skal formes.

Senterpartiet vil sikre et fortsatt sterkt allmennkringkastingstilbud i Norge med klare programforpliktelser overfor både brede og smale grupper, og med tilstedeværelse over hele landet.

Senterpartiet mener at NRK må sikres forutsigbar og tilstrekkelig finansiering. Distriktskontorene i NRK spiller en nøkkelrolle i det regionale medietilbudet og bidrar sterkt til at NRKs nasjonale sendinger fanger opp saker i hele landet.

Mediestøtte til aviser er avgjørende for å sikre et sterkt mediemangfold over hele landet. Lokale medier utgjør en svært betydningsfull del av mediemangfoldet, og representerer sentrale forutsetninger for lokaldemokrati og som nyhetsformidlere og identitetsbærere i lokalsamfunnet. Mange av de mindre avisene har også kommet for kort i den digitale overgangen. Senterpartiet mener det er fornuftig at pressestøtten er plattformnøytral og er knyttet til innhold og ikke distribusjonsform.  

Senterpartiet vil:

– Bruke pressestøtten aktivt som tiltak for å sørge for at tilliten og utbredelsen av seriøse redaktørstyrte medier opprettholdes.
– Videreføre mediestøtten, men utvide og styrke den med en tilleggsordning for lokalaviser, lokalradio og andre lokalmedier. Det må i tillegg gis støtte til innovasjons- og utviklingsprosjekter.
– Styrke mediebransjen i møte med fremtidige utfordringer ved å opprette en søknadsbasert ordning til innovasjon.
– Sikre NRKs allmennkringkastingsoppdrag gjennom sterke distriktsredaksjoner med tilstedeværelse i alle fylker/regioner.
– Videreføre modellen med en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor og egen nyhetsredaksjon utenfor Oslo, men vurdere å utvide den for å få flere produksjonsmiljøer og mer innhold fra hele landet.
– Løfte norsk filmbransje og reiseliv ved å styrke regional filmaktivitet og filmintensivordningen.
– Sørge for styrking av norsk film og arbeidsplassene i filmbransjen ved å stille krav om at filmer med støtte fra filmfondet hovedsakelig skal produseres i Norge.
– At globale medieaktører skal betale skatter og avgifter i de landene de opererer i.
– Utjevne konkurranseforholdene i annonsemarkedene mellom norske mediehus og tjenester som Google. Dette kan gjøres ved å skattlegge verdiskapingen i Norge.
– Forlenge dagens FM-konsesjoner for lokalradio ut 2031, tilsvarende utløpstiden for lokalradioens digitale konsesjoner.