Meny

Reindrift

Publisert : 12.07.2021

Reindriften danner et viktig grunnlag for å bevare samisk kultur, samfunnsliv og språk.  Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Reindrifta nyttiggjør seg av ressurser som er vanskelig å ellers utnytte og har ett stort potensial for økt verdiskaping.

Næringens utvikling skal være baster på tradisjonell kunnskap, ny viten og forutsigbare rammevilkår. Næringens største utfordring i dag er presset på beitearealene. Utbygging spiser opp beiteland bit for bit. I tillegg merkes endringer i klimaet godt i reindrifta. Reindrifta er et potensiale som må tas vare på.

Senterpartiet vil:
– Fortsatt anerkjenne reindrifta som en viktig kulturnæring som er familiebasert og bygger på et unikt levesett
– Sikre et fortsatt sterkt vern av reindriftas beitearealer og bidra til bærekraftig forvaltning
– Sikre reinbeitedistriktene tilstrekkelige ressurser. Distriktene skal kunne ivareta reindriftens interesser, og ha mulighet til å delta aktivt i planprosesser, for å skape gode totalløsninger til beste for alle
– Sikre retten til tradisjonell flytting over landegrensene
– Sørge for at lovverket gjenspeiler samisk rettsoppfatning, nasjonal rettspraksis og internasjonal rett