Meny
Bli medlem

Samepolitikk

Norge har et særskilt ansvar for samene som urfolk. Senterpartiet vil styrke samenes og de nasjonale minoritetenes språk, kultur, nærings- og samfunnsliv.

Det norske fellesskapet er mangfoldig. Vårt urfolk, samene, og våre nasjonale minoriteter, kvener/norskfinner, skogfinner, jøder, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere, skal alle kunne ta vare på og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt næringsliv og sitt samfunnsliv.

Senterpartiet vil at Sametinget skal ha et hovedansvar for å utvikle samisk språk, kultur, næringer og rettigheter på samenes eget grunnlag. Senterpartiet vil sikre Sametingets konsultasjonsrett med regjering og storting. Statlige myndigheter må ha klare rutiner som sikrer at konsultasjonsretten blir oppfylt i alle saker av betydning for den samiske befolkningen.

Vi vil blant annet:

– Styrke rammevilkårene for næringsutøvelse i samiske bosettingsområder.
– Arbeide for at reindrifta og andre etablerte næringer skal leve godt side om side.
– Sikre tradisjonelle rettigheter til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene.

 

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer