Meny

Samepolitikk

Norge har et særskilt ansvar for samene som urfolk. Senterpartiet vil styrke samenes og de nasjonale minoritetenes språk, kultur, nærings- og samfunnsliv.

Vårt urfolk, samene, og våre nasjonale minoriteter skal alle kunne ta vare på og utvikle sine språk, sin kultur og sitt nærings- og samfunnsliv.

Senterpartiet vil at Sametinget skal ha et hovedansvar for å utvikle samisk språk, kultur, næringer og rettigheter på samenes eget grunnlag. Senterpartiet vil sikre Sametingets konsultasjonsrett med regjering og Storting. Statlige myndigheter må ha klare rutiner som sikrer at konsultasjonsretten blir oppfylt i alle saker av betydning for den samiske befolkningen.

Samiskopplæringen har store mangler når det gjelder lærekrefter og læremidler. Siden samene bor spredt i landet, er det også nødvendig å bygge opp gode fjernundervisningstilbud.

Kvensk/finsk må styrkes i skolen, både gjennom allmenn kunnskap om kvenene/norskfinnene og ved språkopplæring. Kvenene/norskfinnene må få muligheten til å utvikle flere møteplasser og kultursentre, og deres kulturminner må identifiseres og bevares.

Helse- og omsorgstjenesten har et stort behov for flere fagarbeidere med flerkulturell språk- og kulturkompetanse. Spesielt innenfor eldre- og demensomsorg er behovet stort.

Minoritetsgrupper må gis gode muligheter for kulturutøvelse, formidling og kulturopplevelser. Vilkårene for film-/tv-produksjon, litteratur, teater, kunst og musikk av og for disse gruppene må styrkes.

Senterpartiet vil:
– Aktivt støtte opp om det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner.
– Styrke arbeidet for de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene i samarbeid med kommunene.
– Følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken. Samisk språkopplæring i skoler og barnehager må styrkes og elever i samiske områder må kunne velge å lære samisk i stedet for sidemål.