Meny
2020 Konsentrert ungdomsskoleelev

Desentralisert utdanning virker!

Studenter flytter oftest hjemover etter endt studietid, og i enda større grad hvis de har studert nær hjemstedet.. Desentralisert utdanning er derfor viktig for å få essensiell kompetanse i hele landet

De fleste lærere og sykepleiere bor i hjemfylket etter studiene, og derfor er det avgjørende at det fremdeles gis gode desentraliserte tilbud rundt i hele landet.

En fersk SSB-rapport har undersøkt hvor de bodde de som fullførte en barnehagelærer-, lærer-, sykepleier-, sosialarbeider-, psykologi- og medisinutdanning i 2014/2015 og hvor de bodde to og fem år etterpå. Dette sett i sammenheng med stedet de vokste opp. Til sammen ble over 15 tusen ferdigutdannede undersøkt. Rapporten viser at desentralisert utdanning er et viktig virkemiddel for å få spredd helt essensiell kompetanse rundt om i hele landet.

De som utdannet seg til barnehagelærer, lærer, sjukepleier og sosialarbeider studerer i større grad enn andre studentar i hjemfylket sitt og blir boende der etter fullført utdanning

Vi trenger mange flere som kan jobbe i skoler, barnehager og helse- og sosialtjenestene. Rapporten peker på at det å ha høyere utdanningstilbud nært der folk bor er helt avgjørende for at vi skal kunne gi gode lokale tilbud over hele landet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å gi enda flere tilgang til desentraliserte utdanninger

 • To og fem år etter endt utdanning var tre av fire barnehagelærere bosatt i samme fylke som de vokste opp i. Blant barnehagelærere fra Hordaland bodde 90 prosent i hjemfylket etter studiene.
 • Seks av ti med lærerutdanning var bosatt i oppvekstfylket sitt. Størst andel som vokste opp i og fullførte utdanningen sin i samme fylke, finner vi i universitetsfylkene Hordaland, Sør-Trøndelag og Oslo.
 • Halvparten av alle sykepleiere tok utdanningen i hjemfylket, mens seks av ti bodde i hjemfylket etter at de var ferdige med å studere. Hordaland beholdt 85 prosent av sine lokale sykepleiere.
 • Flere enn fire av ti som fullførte sosialarbeiderutdanning studerte i hjemfylket, men etter at de var ferdige, var 70 prosent bosatt i hjemfylket.
 • Profesjonsstudiene i medisin og psykologi, med få kandidater og studiesteder, har annerledes bevegelsesmønsteret enn de større gruppene. Dette kommer av at relativt få kan ta utdanningene i eget fylke.
 • Medisinkandidatene sprer seg ut over landet i større grad enn andre kandidater, mens mange psykologkandidater bosetter seg i Oslo.
 • Flertallet av dem som ikke var bosatt på oppvekststedet etter endt utdanning, bosatte seg i mer folkerike og sentrale områder, først og fremst i universitetsbyene, og oftest i Oslo.

Dette harmonerer godt med Hurdalsplattformen:

 • «Lansere ei reform for desentralisert utdanning over heile landet, blant anna gjennom lokale utdanningssenter som i hovudsak er eigde av fylka eller har samarbeidsavtaler med eksisterande institusjonar. Utdanningssentera skal fa eit særleg ansvar for utdanning der folk bur, basert på lokale kompetansebehov.
 • Trappe opp talet på nye studieplassar, med opptrappingsplanar for område med særleg stort kompetansebehov, som lærar, sjukepleie, realfag, IKT og medisin.
 • Gjennomgå finansieringssystemet slik at det fremmer det breie samfunnsoppdraget til lærestadene, varetar ein desentralisert struktur og bidrar til betre studiekvalitet og livslang læring.
 • Auke basisfinansieringa for universitet og høgskular og bidra til å kompensere meirkostnader for fleircampus-institusjonar.»