Meny
Lokal og nær beredskap

Lokal og nær beredskap

Beredskap blir et stadig mer aktuelt tema i politikken, og det omhandler et bredt spekter av saker, mange av dem må løses lokalt.

Moteklær er mikroplast rett ut i naturen

Moteklær er mikroplast rett ut i naturen

Klarer du deg med 5 nye klesplagg hvert år i tillegg til undertøy, sokker og strømper? Dersom vi klarer å redusere vårt kleskjøp til dette nivået, vil dette bidra svært store klimakutt. Av alle klimagassutslipp, står klesindustrien for 7%.

Styrk det psykisk helsevernet

Styrk det psykisk helsevernet

Regjeringen har et uttalt mål om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling innen rus og psykiatri. Trass i dette raseres fagmiljø og institusjoner blir nedlagt. I Norge har vi i dag 3 senger for behandlingstilbud for mødre med fødselsdepresjon hvor mor får ha med seg babyen.  Psykisk uhelse koster, og man vet at barn av mødre med psykisk uhelse har økt risiko for emosjonelle- og adferdsproblemer. Hva koster det?

Bredden i Senterpartipolitikken må vises

Bredden i Senterpartipolitikken må vises

Wenche Skallerud oppsummerte mange av Senterkvinnenes viktigste saker i sin tale til landsstyret i Senterpartiet.

Rekruttering til lærarutdanningane

Rekruttering til lærarutdanningane

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024: 


Lærarmangelen i skule og barnehage er stor. På same tid ser vi at søkjartala til lærarutdanningane stuper. Dette er kritisk.

Effektiv forebygging av vold mot kvinner  

Effektiv forebygging av vold mot kvinner  

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Senterkvinnene er meget bekymret over voldsutviklingen og er opptatt av å finne tiltak som forebygger vold og som hjelper de som har et problem med sinne og aggresjon.

2022 Innvandrer-/asylsøker-kvinner på sykurs/norsk-opplæring/sosialt samvær hos Larvik Sanitetsforening

Støtte til opprustning og bygging av boliger til kommuner som bosetter flyktninger  

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Alle landets kommuner har igjen fått spørsmål om å bosette flyktninger. For mange begynner det å bli vanskelig å finne egnet bolig.

Auka kapasitet innan psykisk helse og rusbehandling

Auka kapasitet innan psykisk helse og rusbehandling

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

I debatten om rusreforma, som aldri vart vedteken, men likevel delvis implementert i politiets praksis, var det brei einigheit om at behandling skulle vere prioritert framfor straff. No sit vi att med ein praksis som har fjerna strafferettsleg handlingsrom utan å erstatte det med behandling. Målet må jo likevel vere å få på plass auka bruk av behandling. Det fordrar at vi tek godt vare på dei plassane med høg kompetanse innan rusbehandling som vi har i dag, samstundes som vi bygger vidare på dei og aukar kapasiteten. 

Framtidsretta satsing på kvinnehelse

Framtidsretta satsing på kvinnehelse

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

1. mars 2024 vart regjeringa si helse-og samhandlingsplan presentert. Vi fekk bl.a. lovnader om at det nå skal bli slutt på fragmenterte tenester for gravide kvinner og at regjeringa anerkjenner at det ikkje har blitt tatt tilstrekkeleg omsyn til skilnader mellom kjønna i helse- og omsorgtenesta, forsking eller utdanning.

2020 Hus langs veien, Hasvik, Finnmark

Folk treng hus, og hus treng folk! 

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Distriktskommunene trenger folk, både for å opprettholde innbyggertall og tjenesteyting. Derfor er boliger viktig. Ikke minst i forhold til rekruttering av fagkompetanse, for eksempel innen helse. For å motivere til boligbygging, er det viktig at det tilbys gode tilskudds- og låneordninger, både for private og for kommunene. Dette kan tilbys gjennom Husbanken, som allerede har slike ordninger. Utfordringer er at disse midlene er svært begrenset, både i omfang, i forhold til hvem som kan søke og hva det kan søkes om midler til.