Meny
2022 Sigrid Simensen Ilsøy, fylkesleder, Buskerud

Fastlegeordningen – den viktigste helsetjenesten nær folk

Nestleder i Senterkvinnene, Sigrid Simensen Ilsøy, tok opp fastlegeordningen i sitt innlegg på landsmøtet. Det ble også vedtatt en resolusjon om denne viktige tjenesten.

Senterkvinnene har registrert den økende utfordringen som er i både store og små kommuner med å rekruttere fastleger. Ved inngangen til 2022 stod 144 000 nordmenn uten fastlege, og dette er alvorlig. Fastlegeordningen er en av grunnpilarene i den kommunale helsetjenesten, og 90% av helsetjenester og -konsultasjoner utføres av førstelinjetjenesten i kommunene til bare 4% av helsebudsjettet.

 Å kunne bli fulgt opp av en fastlege over tid reduserer sannsynligheten for sykehusinnleggelse med 35%, det reduserer sannsynligheten for død med 25% og riktigere medisinforskrivning gir 35% redusert sannsynlighet for at demenspasienter får delirium. Typiske «kvinnesykdommer» behandles også oftere hos fastlegen enn på sykehusene, tilgangen på fastleger er derfor også et likestillingsspørsmål.

Senterkvinnene er opptatt av å styrke kommunenes mulighet til å levere gode, lovpålagte tjenester. Innføringen av Samhandlingsreformen i 2009 med økt poliklinisk behandling og raskere utskrivning fra sykehusene, har ført til større press på fastlegene. Sykehusene overfører stadig flere oppgaver til kommunehelsetjenesten, uten at kommunene får tilført flere ressurser. Et av premissene for at reformen skulle lykkes var at det skulle bli 500 flere fastleger. Disse har ennå ikke kommet.

Nestleder i Senterkvinnene, Sigrid Simensen Ilsøy, har ved flere anledninger tatt opp den vanskelige situasjonen for både pasienter og kommuner er i når denne ordningen ikke fungerer: - Fastlegeordningen er Sentrepartipolitikk i praksis når den fungerer, men det er flere tiltak som må til for å få den på skinner igjen:

  • Listelengden pr fastlege må ned nå som pasientene blir skrevet ut tidligere fra sykehus
  • Opptrappingsplanen for antall fastleger på finansieres
  • Utdanningen av leger må gjennomgås slik at legestudentene får mer tid ved lokalsykehus og i kommunene
  • Legevaktordningen må bedres slik at timebelastningen pr lege blir overkommelig

Senterkvinnes landsmøte vedtok en resolusjon med overskriften:Vi må styrke fastlegeordningen!