Meny
2018 Baby - omsorg

Fødetilbud under press

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 2022

Det er nå kritisk jordmormangel i Norge. Ettersom jordmødrene må være til stede under en fødsel, må de tas fra barselavdelingene der det da bare blir barnepleiere igjen.

Senterkvinnene mener at noe må gjøres for å bedre vilkårene for dagens jordmødre i fødsels- og barselomsorgen. Stadig flere jordmødre forlater sykehusene og tar jobb i kommunene. Med nesten lik lønn, og ikke den ubekvemme arbeidstiden, er dette attraktivt.

Vi trenger en styrking, ikke en nedbygging av barselomsorgen. Et godt fødetilbud innebærer at et dyktig helsepersonell får nok tid til å se og ivareta den enkelte fødende, at de har tid til å lage en trygg ramme, tid til å lese journalen og være med på den fødendes og forrige vaktlag sin plan. Et fødetilbud som ikke innebærer en følelse av å være et element på et samlebånd. En fødsel påvirker både fysisk og psykisk. Fødeavdelinger bør derfor ha fagpersoner med tid til å støtte og bidra til en god opplevelse – som også vil gjøre barnets start på livet bedre.

Fremfor å utvikle og utvide et svangerskaps-, føde- og barseltilbud som ved ABC klinikkene (jordmorstyrte enheter) til hele landet, er denne foreslått lagt ned ved Oslo Universitetssykehus. Enheter som disse er anbefalt fra både WHO og NICE guidelines. Det sentrale er kontinuitet og en helhetlig svangerskap-, fødsel- og barselsomsorg som ser den fødende, barnet og familien. Utviklingen går heller i retning av at man skal føde hurtigere, reise hjem tidligere og klare mer selv.

Det trengs flere jordmødre, slik at belastningen på de som er blir mindre.


Senterkvinnene vil:

• Beholde ABC klinikkene og utvikle slike tilbud i alle deler av landet

• At det åpnes for deltidsutdanning slik at en kan jobbe ved siden av studiene, eventuelt ha lønn under utdanning

• At staten må åpne for en enhetsutdanning slik at man kan utdanne seg direkte til jordmor på lik linje som til sykepleier. (Et ønske fra jordmorforeningen siden 2005)

• Staten må sette av mer midler øremerket til rekruttering av jordmødre til helseforetakene

• Det må legges til rette for kombinasjonsstillinger der jordmødre kan jobbe både i kommunene og i sykehusene, for på den måten legge til rette for flere heltidsstillinger for jordmødre, større faglige utfordringer og variasjon og enklere kunnskapsoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

• Ha en ny finansieringsmodell for fødeavdelingene som fremmer faglig kvalitet og forebygging av fødselskomplikasjoner

• Styrke bemanningen ved føde- og kvinneklinikkene og sørge for at alle fødende sikres jordmor i aktiv fase av fødselen

• Sikre at helseforetakene har det formelle ansvaret for barselsomsorgen 1.-5.dag etter fødsel. Ved tidlig hjemreise må helseforetak stå ansvarlig for at mor og den nyfødte får oppfølging av jordmor ved hjemkomst.