Meny
Sentralstyremedlem og fylkesleder i Troms Wenche Skallerud

Fødselsomsorg må finansieres som akutt-tiltak

Wenche Skallerud

Senterkvinnene i Troms er bekymret for stor jordmormangel og en underfinansiert fødselsomsorg. Fylkesleder Wenche Skallerud viser til et representantforslag som ble fremmet i Stortinget i begynnelsen av februar.

I en rapport fra Helsedirektoretat i mars 2020 pekes det på at stor jordmormangel og en underfinansiert fødselsomsorg gir store utfordringer når det gjelder kvaliteten på fødetilbudet i Norge. Det er behov for økt bemanning, og ytterligere økt rekruttering for å dekke opp for de mange jordmødrene som nærmer seg pensjonsalder.

Senterkvinnene i Troms er svært glade for at 5 av Senterpartiets stortingsrepresentanter løfter dette i et representantforslag i Stortinget nå i vinter, og ber om at fødselsomsorga finansieres som ei akuttjeneste og følger opp Helsedirektoratets anbefalinger om en bemanningsnorm som sikrer trygghet, kvalitet og en-til-en-omsorg for kvinner i aktiv fødsel.

Kortere liggetid i sykehus og overføring av oppgaver til kommunene bekymrer Senterkvinnene. Kommunene må få økonomiske rammer til å sikre jordmortjenesten i sin kommune, og helseforetakene må i langt større grad samhandle med kommunehelsetjenestenene. Tidlig utskriving fører også til at stadig flere kvinner og nyfødte reiser hjem uten at melkeproduksjon og amming er skikkelig etablert. Det skaper utrygghet for mor og potensielt mindre morsmelk til barnet.

Forslaget fra bl.a."vår" stortingsrepresentant Sandra Borrch, ber regjeringen pålegge alle helseforetak  å utarbeide langsiktige planer for å rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell i fødeinstitusjoner som dekker behovet for god kvalitet i fødselsomsorgen.

Videre ber Sp regjeringen sikre videre opptrapping av jordmorkompetansen i kommunene, inkludert flere kombinasjonsstillinger i kommunen/sykehus for jordmødre. Det må være et mål om hele, faste stillinger og en vurdering av nye finanisieringsmodeller for kommunale jordmødre.