Meny
2020 Sykehuset Innlandet, Lillehammer, Oppland

Hvordan skal sykehusene i landet styres? 

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Et flertall i Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vedtok i 2001 å innføre en Foretaksmodell for sykehussektoren i landet. Modellen innebærer at Staten overtok eierskapet av sykehusene fra fylkeskommunene gjennom statsforetak.  

Etter at foretaksmodellen ble innført så viser det seg at loven om helseforetak mangler det lovpålagte ansvaret som sykehusene tidligere hadde for alle pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten, (Dagens Medisin, 2022).  

Senterkvinnene registrer at modellen fører til konflikter blant annet mellom avdelinger innenfor samme sykehus og kommuner i tilhørende sykehusregion. Når sykehusene drives etter foretaksprinsippet, medfører dette større oppgaver for førstelinjetjenestene i kommunene, som må ta seg av alle pasienter som helseforetakene definerer utenfor sitt ansvarsområde. Dette til tross for manglende kompetanse og ressurser i kommunene.  

I løpet av de siste 23 årene har helseforetaksmodellen vært gjeldende for styring av sykehusene i landet. I mars 2023 la regjeringen frem utredningen om Fellesskapets sykehus hvor strukturelle forhold er beskrevet. Utredningen viser at ekspertutvalget ikke har tatt stilling til hvordan sykehusene skal organiseres og styres i landet.  

Senterkvinnene er opptatt av at sykehusene i landet bør styres av det offentlige med vekt på følgende prinsipper:

  • statlig eierskap
  • sterk regional, politisk og demokratisk styring med stedlig ledelse
  • redusere markedstenkning og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering

Derfor ønsker Senterkvinnene å gjennomføre Senterpartiets primærpolitikk på området:

  • å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning
  • overføre dagens regionale ansvar til folkevalgte sykehusstyrer, valgt av og blant fylkestingets medlemmer
  • alle sykehus må ha stedlig ledelse og et virksomhetsstyre, der kommunehelsetjenesten og kommunalt folkevalgte er representert, for å sikre god samhandling med primærhelsetjenesten
  • skille drift og investeringer i sykehussektoren, slik at det ikke må kuttes i drift for å finansiere investeringer