Meny
Kjerstin Wøien Funderud

Fattige barn i fattige kommuner

Både Fredrikstad og Sarpsborg er kommuner med store utfordringer knyttet til sosial ulikhet og på Norgestoppen over kommuner med flest barn som lever i fattige familier. Paradokset er at de også er lavinntektskommuner som får langt mindre penger enn det en gjennomsnittlig norsk kommune får til å produsere gode tjenester til innbyggerne sine.

På valgkampåpningen for Østfold Senterparti satte 2.kanididat, Kjerstin W. Funderud, fokus på kommuneøkonomi og hvordan dagens inntektssystem direkte virker negativt inn på tilbudet kommunene kan gi sine innbyggere.

- Vi vet at kommuner med mange innbyggere med lav utdanning og inntekt, har større behov for ekstra ressurser i barnehage og skole. Men styrkingstiltak koster penger, og inntektssystemet kompenserer ikke kommunenes utgifter til dette. Derfor har kommuner, som f.eks. Fredrikstad og Sarpsborg, ikke råd til å sette inn de tiltakene de vet virker for å hjelpe de fattige barna gjennom en utdanning som kan skaffe dem fast arbeid og inntekt. Det hadde vært viktige tiltak for å unngå at de fattige barna også blir fattige voksne"

Senterpartiet vil snu de negative spiralene og styrke kommuneøkonomien slik at både Østfoldkommunene og alle de andre, kan yte gode og nære tjenester til innbyggerne sine. - "Inntektssystemet må gjøres mer rettferdig, slik at inntektssvake kommuner blir i stand til å utjevne sosiale forskjeller, motvirke dropout og redusere folkehelseutfordringene", sa Kjerstin W. Funderud i sin appell på valgkamparrangementet.