Meny
helsebygg---eldre---omsorg_38076716722_o

Senterkvinnene krever at det gjøres noe med den store forskjellen!

Landsstyret i Senterkvinnene krever at det gjøres noe med den store forskjellen i kvinner og menns helse. Kjønnsperspektivet må med også i utdanning, finansiering, diagnosegrupper.

Manglende kunnskap om kjønn i kombinasjon med andre konkurrerende hensyn i helse- og omsorgsektoren, bidrar til at man overser viktige kjønnsforskjeller som har betydning for sykdomsrisiko, sykdomsforløp og behandlingsutfall. Kvinnehelseutvalget understreker at manglende kunnskap om kvinnetypiske lidelser og om kjønnsforskjeller i helse, handler om grunnleggende pasientsikkerhet, og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

Statusvurderinger gjenspeiles i hvordan helse- og omsorgstjenestene er finansiert, og kvinnehelse har lav status. Finansieringsordninger i både kommune- og spesialisthelsetjenesten gir i liten grad økonomisk uttelling for å prioritere kvinnehelse. For eksempel er dagens finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten lite egnet for fødselsomsorgen. Mangel på økonomiske insentiver for å prioritere kvinnehelse ser man også i kommunehelsetjenesten, for eksempel i hvilke takster som finnes for helsepersonell.

Senterkvinnene støtter utvalgets anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet:

  • om å be Helsedirektoratet prioritere utredning av en ny finansieringsmodell for deler av fødselsomsorgen som helhetlige tjenesteforløp.
  • om å gjennomgå DRG-gruppene, og justere og opprette nye koder på en måte som bidrar til at prioritering av kvinnehelse belønnes økonomisk.
  • om å gjøre endringer i takstene i kommunehelsetjenesten for å sikre at kvinnehelse prioriteres, både ved økte takster og flere kombinasjonsmuligheter av takster, og ved å gi flere tilfeller egne takster
  • Det bør lages en egen takst for oppfølgingssamtaler etter spontane og provoserte aborter.

I dag innlemmes ikke kjønnsperspektiver og kvinnehelse systematisk i helseprofesjonsutdanningene. Utvalget erfarer videre at kjønn i liten grad er hensyntatt i undervisning og rammeplaner.

Senterkvinnene støtter utvalgets forslag:

  • om å innføre krav om kjønnsperspektiv i all medisinsk og helsefaglig forskning
  • om at kunnskap også må nå ut til allmennheten, og til kvinner selv. Befolkningens helsekompetanse er viktig for folkehelsearbeid, for god forebygging og kan være avgjørende i akutte situasjoner.
  • om behovet for økt oppmerksomhet og kunnskap om kvinner i alderdommen. Eldre kvinner i Norge er en stor og voksende gruppe.