Meny
2022 Barn i lek på svaberg

Ønsker lek for å lære

Publisert: 02 01 2023

Evalueringen av 6-års reformen viser at leken har blitt borte, men fri lek er viktig for å kunne lære.

Like før jul ble det for første gang offentliggjort en evaluering av 6-års reformen. Senterkvinnene er glade for debatten rapporten har fremmet om de yngste barna i skolen.

Senterpartiet har lenge vært bekymret over at leken har fått en mye mindre plass i skolen enn det som var intensjonen i seksårsreformen. I starten var det meningen at mye av barnehagepedagogikken skulle videreføres i første klasse på skolen, men Kunnskapsløftet 2006 førte til en uheldig nedprioritering av leken i skolen. Senterkvinnene er glade for at rapporten peker på at den nye læreplanen kanskje vil øke leken i skolen noe, men vi tror det vil kreve kraftigere virkemidler og mer aktiv politikk enn bare å avvente utviklingen.

Senterpartiets stortingsprogram er tydelig på at leken i skolen for de minste barna må prioriteres høyere, og har følgende avsnitt i stortingsvalgprogrammet:

- Det er gjennom flere år skjedd en vridning i den norske skolen i retning av mer konkurransefokus. Dette øker stress, uten at det har gitt økte resultater. Lærepresset starter tidligere og tidligere, noe som gjør at barndommen – med sin vektlegging av lek og nysgjerrighet – utfordres. Senterpartiet ønsker en skole som er bedre tilpasset de yngste elevene, hvor første skoleår skal være preget av læring gjennom lek, temabasert undervisning og relasjonsbygging som skaper et trygt og utviklende læringsmiljø. SFO er viktig for de yngste elevene. (s 73).

 - Senterpartiet vil: Endre seksårsreformen til at det første skoleåret skal ha fokus på overgang mellom barnehage og skole med vekt på lek og sosialt samspill for å stimulere til læringslyst for videre skolegang.  (s. 74)

Sentralstyremedlem i Senterkvinnene, Tina Sjursen, har skrevet masteroppgave om lek i barnehagene og har følgende uttalelser til denne viktige rapporten:

- Lek er en vinn-vinn situasjon. Det er ikke et valg mellom lek eller læring. Lek fører til mer læring. De mange positive effektene av lek for hjernen og kroppens utvikling, evne til empati og abstrakt tenkning, kreativitet og lærelyst er åpenbare og godt dokumentert.

- Debatten om lek og lekens plass i skolen må ikke reduseres til kun å gjelde førstetrinn. Dette er like viktig i høyere klassetrinn.

- Det finnes mange former for lek. Det er den barneinitierte frileken som er særlig viktig for barnas trivsel og utvikling, og som politikken særlig må verne. Rapporten påpeker at er særlig denne typen lek som er redusert siden 2001. Det legges fortsatt til rette for lek i skolen, men det er ofte konstruksjonslek eller lærerinitiert lek, og i liten grad den viktige barneinitierte frileken.

- Barnehagelærerne forsvant fra skolen når deres rett til å undervise de minste barna i skolen ble fjernet. Skal vi få et løft for leken i skolen, trenger vi å få flere barnehagelærere inn igjen i skolen.