Meny
2023 Edderkoppspinn på skigard

Regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner må være aktuell, oppdatert og finansiert!

Landsstyret i Senterkvinnene stiller krav til opptrappingsplanen regjeringen arbeider med. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem og et pågående menneskerettighetsbrudd.

Hver fjerde kvinne i Norge har vært utsatt for vold eller trusler om vold av noen de har en nær relasjon til. Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge, og i et flertall av disse var det registrert partnervold i forkant. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Vi må derfor anse vold i nære relasjoner som et alvorlig samfunnsproblem og et pågående menneskerettighetsbrudd.

I Hurdalsplattformens kapittel «Justis og beredskap: Trygghet i hverdagen i et trygt land» skriver regjeringen at de vil legge frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Dette arbeidet pågår nå! Riksrevisjonens rapport fra 2022 viser at det er systematiske svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet slik at ikke alle får den hjelpen de trenger. Rapporten viser til at arbeidet både i den enkelte etat og samarbeidet mellom etatene må bli bedre og at offentlig ansatte ikke vet om og når de har taushetsplikt. I samfunnet vårt er vi avhengige av at vi bryr oss og tar vare på hverandre. Derfor har alle i Norge en avvergingsplikt – en plikt til å avverge alvorlige lovbrudd som drap, voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn. Brudd på denne plikten og brudd på besøksforbud må få konsekvenser.

Vi må få på plass et helhetlig system til å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge slik kriminalitet. For å etablere et effektivt ettervern må vi avklare årsaken til vold. Det må følge finansiering med opptrappingsplanen slik at den blir aktuell og oppdatert. God kompetanse og samhandling er viktig hos alle aktuelle aktører, spesielt skole og helsevesen, for å oppdage vold tidlig.

Senterkvinnene ber Senterpartiet i Storting og regjering inkludere følgende punkter i arbeidet med å utforme opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner:

 • Bedre kompetansen for å se volden
  • Hos offentlige instanser
  • På arbeidsplasser
 • Ivaretakelse av melder/varsler
  • Ansvarsavklaring
 • Bedre oppfølging av pårørende slik at de klarer å være med og ivareta voldsutsatte
 • Øke midler til tolketjenester for voldsutsatte
 • Sikre beskyttelse av voldsutsatt forelder i tilfeller hvor felles barn har samvær med voldsutøvende forelder