Meny
Kine på Sp LS 2

Styrk det psykisk helsevernet

Regjeringen har et uttalt mål om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling innen rus og psykiatri. Trass i dette raseres fagmiljø og institusjoner blir nedlagt. I Norge har vi i dag 3 senger for behandlingstilbud for mødre med fødselsdepresjon hvor mor får ha med seg babyen.  Psykisk uhelse koster, og man vet at barn av mødre med psykisk uhelse har økt risiko for emosjonelle- og adferdsproblemer. Hva koster det?

På Senterpartiets landsstyremøte i april holdt Kine Mosheim-Lysfjord følgende innlegg:

Vi har i Landsstyremøtet vedtatt en uttalelse om å øke døgnkapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien. Regjeringen har et uttalt mål om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling innen rus og psykiatri. Trass i dette raseres fagmiljø og institusjoner blir nedlagt. Helseforetakene vedtar nedleggelser fordi de økonomiske rammene de må forholde seg til gjør at de ikke ser andre alternativer.

De siste 20 årene er antallet sengeplasser innen psykisk helsevern og rus mer enn halvert. Helseministeren ga i januar 2024 oppdrag om å øke antallet sengeplasser, dette har også Senterpartiet vedtatt og programfestet. Når spesialisthelsetjenesten blir nedbygd øker trykket på det kommunale tilbudet uten at det følger med økte ressurser. I Helseforetakene er det allerede svært mange fristbrudd innen rus og psykiatri med de konsekvensene det medfører, både økonomiske og menneskelige.

Barne- og familieministeren nevnte i sitt innlegg «barnets første 1000 dager». Man vet at 7-13%, med andre ord 6000-8000 kvinner årlig får fødselsdepresjon. Hver 10. fødekvinne. I Norge har vi i dag 3 senger for behandlingstilbud for mødre med fødselsdepresjon hvor mor får ha med seg babyen. Også medmor, far eller annen omsorgsperson kan legges inn sammen med mor og barn. Ellers er det akuttpsykiatrisk innleggelse som er alternativet. Det å skille mor og barn  «bekrefter» at mor ikke er god nok , i tillegg øker det faren for tilbakefall betraktelig. Etter endt opphold må man lære seg å være mor, og belastningen på partner som har vært alene med babyen mens mor fikk behandling er også unødvendig stor. Ingen land vi liker å sammenligne oss med skiller mor og baby under en slik behandling. De fleste har integrert barsel/psykiatri. De 3 sengene i Norge er unike med at også medmor/far blir innlagt sammen med mor og baby.

Kvinnehelse er folkehelse. Psykisk uhelse koster, og man vet at barn av mødre med psykisk uhelse har økt risiko for emosjonelle- og adferdsproblemer. Hva koster det? I kroner og øre, økt utenforskap mm.

Senterkvinnene krever:

- At Senterpartiet og regjeringen følger sine egne instrukser og tar aktivt grep for å hindre nedlegging av institusjoner og fagmiljø.

-De kommunale tilbudene, førstelinjetjenesten, må styrkes.

- Nok midler til å drifte sykehus og institusjoner minimum slik som i dag.