Meny
2020 Ungdomsskolelærer ved tavla

Rekruttering til lærarutdanningane

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024: 


Lærarmangelen i skule og barnehage er stor. På same tid ser vi at søkjartala til lærarutdanningane stuper. Dette er kritisk.

Nesten kvar femte person som jobbar i den norske skulen manglar godkjent lærarutdanning og det trengst fleire tusen årsverk for å nå regjeringa sitt mål om 60% barnehagelærarar i barnehagen.  

I heile landet ser vi at utfordringane i skulen har også auka og blitt meir komplekse. Skulen og lærarar vert negativt omtala og dette er svært uheldig for rekrutteringa til lærarutdanningane.   

I barnehagane er det ei utfordring å oppfylle bemanningsnorma. Fleire barnehagelærarar i barnehagen medfører større del av personalgruppa som skal ha planleggingstid, og dette tek tid frå arbeidet med borna. Regjeringa har gjort mykje positivt for å betre småbarnsforeldre sin økonomi, blant anna ved å kutte foreldrebetaling i barnehage og skulefritidsordning. Småbarnsforeldre sin økonomi og tiltak mot familiefattigdom er viktig, men neste skritt må vere eit krafttak for å betre innhaldet og tilbodet i barnehagane.  

Gode barnehagar og skular er ein viktig føresetnad i det førebyggande arbeidet som skal sikre god helse og utvikling for den oppveksande generasjonen.

Senterkvinnene vil:

 • fjerne karakterkrav om 4 i matematikk for å kome inn på lærarstudiet
 • gjeninnføre adjunktprogrammet og målretta det mot grunnskulen, slik at studentar som ser føre seg arbeid i barneskulen har undervisningskompetanse i fleire fag. Studentar som skal undervise i ungdomsskule eller vidaregåande opplæring skal kunne ha høve til å ta femårig master slik som i dag
 • gi fleire moglegheit for desentraliserte og nettbaserte studie
 • auka tid for kontaktlærarar
 • avsett tid til å arbeide systematisk med skulemiljøsaker
 • anerkjenne at vald og truslar i skule/barnehage i dag er eit arbeidsmiljøproblem
 • at arbeidsgjevar skal ha gode rutinar på oppfølging av negative handlingar mot tilsette på skulen  
 • gi nyutdanna meir rettleiing og oppfølging dei første arbeidsåra
 • at pedagognormen i barnehagen må følgast opp med kraftfulle tiltak for å sikre tilstrekkeleg personale gjennom heile dagen. Det må verte samanheng mellom pedagognorm og bemanningsnorm.
 • auke planleggingstida for pedagogar i barnehagen
 • sikre lønnsauke for barnehagelærarar som tek masterutdanning
 • gi barnehagelærarar kursing og vidareutdanning på lik linje med lærarar i skulen