Meny
2020 Tresking i Frogn, Akershus

Styrk norsk matvareberedskap nå!

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 2022

Norge importerer rundt halvparten av alt matkorn vi trenger. Krigen i Ukraina har allerede ført til at landet har innført eksportrestriksjoner på en rekke kornsorter. Konsekvensene av langvarige krigshandlinger kan være at områder i Ukraina og Russland som står for 30% av hveten i verdensmarkedet kan bli ødelagt. Samlet vil dette gi lavere tilgang på matkorn i markedet. 

Regjeringen må derfor snarest gjøre tiltak som sikrer at produksjonen av norske jordbruksvarer, og matkorn i særdeleshet, økes for å bidra til å nå regjeringens mål om å øke sjølforsyningsgraden av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, til 50%. 

Rekordhøye strømpriser og økende priser på kull, olje og gass – noe som også sender gjødselprisene i været – gir rekordhøye utgifter til bøndene som skal produsere mat. Når Driftsgranskningene for 2020 viser at familiens arbeidsfortjeneste på rasjonelt drevne gårdsbruk ligger på ca 250 000kr per årsverk ved en kalkulasjonsrente på 2%, viser det med all tydelighet at betydelige økonomiske grep må tas for å sikre at matproduksjonen opprettholdes og økes. Senterpartiet i regjering må tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet innen 4-6 år.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har analysert scenarier med krig, pandemi og klimakrise. Disse viser at det er avgjørende for matsikkerheten i Norge at jordvernet får høyere prioritet og at gårdbrukerne blir tatt vare på. Det er helt avgjørende å ta få på plass nye sentrale føringer slik at regionale planer kan revideres. Vi kan ikke fortsette å ha vekst foran vern av dyrka mark. Vi er nødt til å ha matjord å dyrke på og bønder til å drive den. Kun 3% av det norske landarealet er dyrket mark, og av dette er det bare 30% som egner seg til å dyrke matkorn. Med usikkerhet rundt tilgang på matkorn, er det avgjørende at Norge igjen etablerer kornlagre for å bygge beredskap.


Senterkvinnene vil at

- regjeringen bevilger konkrete støtteordninger til kornbøndene før våronna slik at det alt i 2022 kan bidra til å øke kornproduksjonen i Norge og sikre mest mulig matkornkvalitet

- det snarest etableres beredskapslager for korn med hovedvekt på sentrale lagre

- øke norsk matproduksjon på norske ressurser