Meny

FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner 25.november.

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand, bruker verdensdagen for avskaffelse av vold mot kvinner til å markere dette i egen kommune, og skrive innlegg om hvor viktig det er med både løsninger og oppmerksomhet rundt dette. 

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Dessverre er det ikke alle som har den opplevelsen. I områder med krig og konflikter utøves vold og overgrep mot sivilbefolkningen i form av seksualisert vold. Vi hører om overgrep fra Ukraina og vi hører skremmende beretninger fra Tigrai-provinsen i Etiopia om systematisk seksualisert vold mot kvinner og barn.

Heldigvis er situasjonen for kvinner bedre i Norge, men faktisk så har hver fjerde kvinne vært utsatt for vold eller trusler om vold. Vi må anse vold i nære relasjoner som et alvorlig samfunnsproblem som også er en trussel mot folkehelsen. Det må være et helhetlig system på plass for å forebygge, etterforske og straffeforfølge slik kriminalitet. Både menn og kvinner blir utsatt for vold av sin partner, men undersøkelser viser at kvinnene blir utsatt for den alvorligste og mest langvarige volden i et forhold. Samtidig som Norge er et av verdens mest likestilte land, opplever likevel 1 av 10 kvinner å bli voldtatt, hvor de fleste voldtekter blir begått av en bekjent og rammer kvinner i alle aldre. Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge og i et flertall av disse var det registrert partnervold i forkant.

Vi har alle en plikt til å ta vare på de som utsettes for overgrep, og mye kan gjøres gjennom holdningsskapende arbeid, og ved å ta avstand fra handlingene. Kongsberg kommune har en handlingsplan rettet mot både innbyggere og ansatte i kommunen som skal være et verktøy i arbeidet med å forebygge og hjelpe ved bekymring om vold i nære relasjoner.

Regjeringen har også varslet at de vil komme med en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner i løpet av 2023. Bakgrunnen for det er Riksrevisjonens rapport fra tidligere i år, som viser at tidligere regjeringer ikke har gjort nok på dette området. Rapporten viser at det er systematiske svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet som gjør at voldsutsatte kanskje ikke får den hjelpen de trenger.

Det viser seg at både arbeid i den enkelte etat og samarbeid mellom etatene må bli bedre, offentlig ansatte vet ikke om og når de har taushetsplikt.  Avvergingsplikt og brudd på besøksforbud må også få konsekvenser.

Fysisk og psykisk vold - og trusler fra familiemedlemmer gjør at om lag 2 000 voksne og 1 500 barn må bo på norske krisesenter i løpet av et år. I Kongsberg har vi et meget godt krisesentertilbud til våre innbyggere og til noen av nabokommunene. Krisesenteret tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode både for kvinner og menn. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning. Som ordfører er jeg utrolig glad for at vi har et godt krisesenter, selv om jeg gjerne skulle sett at det ikke hadde vært et så stort behov for det.

Det er enkeltmennesket som betaler den høyeste prisen ved vold i nære relasjoner, det er en alvorlig kriminell handling som krenker grunnleggende menneskerettigheter. Derfor er det så bra å registrere det arbeidet som gjøres av organisasjoner som blant annet Soroptimististenes kampanje, gjennom sitt forebyggende arbeid blant annet i kampanjen «Read the signs - før et skadelig forhold blir til et voldelig samliv». Ulike signaler kan tyde på at noen kanskje er utsatt for en skadelig relasjon eller skjult vold fra kjærest eller partner. Mange av oss kan komme på en historie fra der vi burde reagert tidligere når vi i etterkant får vite om hva som har skjedd.