Meny
49097364511_b38a3cf22b_o_pe

Effektiv forebygging av vold mot kvinner  

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Senterkvinnene er meget bekymret over voldsutviklingen og er opptatt av å finne tiltak som forebygger vold og som hjelper de som har et problem med sinne og aggresjon.

Vold mot kvinner har fått spesielt stort fokus etter drapssakene som har skjedd i løpet av årets første uker. Voldsalarm, besøksforbud og omvendt voldsalarm er tiltak som kan være meget viktig for å unngå tragedier. Senterkvinnene er svært fornøyde med at Justisministeren nå har flyttet beslutningsmyndigheten om omvendt voldsalarm fra domstolene til politiet. Viktigst er likevel å forebygge en utvikling der enkeltpersoner tyr til vold i ulike situasjoner. Dette er en prosess som foregår over lang tid og derfor er det en ekstra stor bekymring over at voldsbruk i skoler og barnehager er økende. Det er en samfunnsutfordring som må involvere både foreldre, ledelsen og ansatte i barnehager og skoler, helsestasjon, barnevern, krisesenter, rustiltak, terapitilbud og politi. Vi må sette inn flere og sterkere tiltak nå for å stanse morgendagens voldsutøvere. 

Problemet er meget sammensatt og fordrer koordinering av alle hjelpefunksjoner for tidligst mulig fange opp de som trenger hjelp for å mestre og stagge sitt sinne og sin aggresjon. Mange faktorer påvirker hva som utløser sinne og aggresjon.

Vi må anse dette som et folkehelseproblem og se det som alles oppgave å hjelpe personer som viser tydelige faretegn. De må hjelpes med tiltak som kan rette dem inn mot en bedre adferd.


Senterkvinnene vil at:

  • Voldsutførelse må tas på alvor i alle sammenhenger hvor det oppstår og må få konsekvenser for den som utøver vold.
  • Det må skapes holdninger i samfunnet om at tiltak mot vold må prioriteres.
  • Barn må lære at de kan møte utfordringer og konflikter i livet uten å bruke vold.
  • Det må satses mer på forebyggende tiltak som kan avhjelpe ved utfordrende hendelser i hverdagen.
  • Alle må sikres en arbeidsplass og et skolemiljø hvor de ikke utsettes for fysisk eller psykisk skade.
  • Hjelpemidlene som politi og hjelpeapparatet har i forbindelse med partnerkonflikter må tas i bruk i mye større grad for å beskytte de som utsettes for vold
  • Risikovurderinger må utføres i alle saker med vold i nære relasjoner
  • Øke kompetansen i førstelinje-tjenesten (barnehage, skole, helse og politi).
  • Utvikle modeller for samhandling i førstelinjetjenesten.
  • Mer ressurser som gir flere folk til forebygging.