Meny
2020 Sykehuset Innlandet, Lillehammer, Oppland

Hvordan skal sykehusene i landet styres? 

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Et flertall i Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vedtok i 2001 å innføre en Foretaksmodell for sykehussektoren i landet. Modellen innebærer at Staten overtok eierskapet av sykehusene fra fylkeskommunene gjennom statsforetak.  

Rekruttering til lærarutdanningane

Rekruttering til lærarutdanningane

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024: 


Lærarmangelen i skule og barnehage er stor. På same tid ser vi at søkjartala til lærarutdanningane stuper. Dette er kritisk.

Effektiv forebygging av vold mot kvinner  

Effektiv forebygging av vold mot kvinner  

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Senterkvinnene er meget bekymret over voldsutviklingen og er opptatt av å finne tiltak som forebygger vold og som hjelper de som har et problem med sinne og aggresjon.

2022 Innvandrer-/asylsøker-kvinner på sykurs/norsk-opplæring/sosialt samvær hos Larvik Sanitetsforening

Støtte til opprustning og bygging av boliger til kommuner som bosetter flyktninger  

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Alle landets kommuner har igjen fått spørsmål om å bosette flyktninger. For mange begynner det å bli vanskelig å finne egnet bolig.

Auka kapasitet innan psykisk helse og rusbehandling

Auka kapasitet innan psykisk helse og rusbehandling

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

I debatten om rusreforma, som aldri vart vedteken, men likevel delvis implementert i politiets praksis, var det brei einigheit om at behandling skulle vere prioritert framfor straff. No sit vi att med ein praksis som har fjerna strafferettsleg handlingsrom utan å erstatte det med behandling. Målet må jo likevel vere å få på plass auka bruk av behandling. Det fordrar at vi tek godt vare på dei plassane med høg kompetanse innan rusbehandling som vi har i dag, samstundes som vi bygger vidare på dei og aukar kapasiteten. 

Framtidsretta satsing på kvinnehelse

Framtidsretta satsing på kvinnehelse

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

1. mars 2024 vart regjeringa si helse-og samhandlingsplan presentert. Vi fekk bl.a. lovnader om at det nå skal bli slutt på fragmenterte tenester for gravide kvinner og at regjeringa anerkjenner at det ikkje har blitt tatt tilstrekkeleg omsyn til skilnader mellom kjønna i helse- og omsorgtenesta, forsking eller utdanning.

2020 Hus langs veien, Hasvik, Finnmark

Folk treng hus, og hus treng folk! 

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Distriktskommunene trenger folk, både for å opprettholde innbyggertall og tjenesteyting. Derfor er boliger viktig. Ikke minst i forhold til rekruttering av fagkompetanse, for eksempel innen helse. For å motivere til boligbygging, er det viktig at det tilbys gode tilskudds- og låneordninger, både for private og for kommunene. Dette kan tilbys gjennom Husbanken, som allerede har slike ordninger. Utfordringer er at disse midlene er svært begrenset, både i omfang, i forhold til hvem som kan søke og hva det kan søkes om midler til.

Økosystemene i våre fjorder er i stor fare

Økosystemene i våre fjorder er i stor fare

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Oslofjorden er bortimot tom for fisk. Der det for få år siden var fisk til alle som ville ut på fjorden for å hente søndagsmiddagen sin, er det nå tomt for fisk, og tilhørende økosystemer er i store vansker. Økosystemene må være friske for at vi skal kunne leve.

2019 Jente på bryggekant - Aker Brygge i Oslo

Styrk samordningen av forebyggende arbeid blant barn og unge  

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøtet 17.mars 2024:

Rus og kriminalitet øker blant barn og unge. Vi hører stadig om hendelser der disse begår kriminelle handlinger under påvirkning av rusmidler. Tragiske hendelser, noen så alvorlig som vold og drap.

2020 Oslo Bussterminal

«Entur» -På tide å innføre sømløse kollektivreiser i hele landet

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Riksrevisjonen skriver i sin rapport «Sømløse kollektivreiser» fra januar 2024 at ti år etter at Stortinget vedtok en satsning på sømløse kollektivreiser, er det fortsatt for komplisert å planlegge og kjøpe kollektivreiser gjennom den nasjonale reiseappen Entur.