Meny
Økende barnefattigdom i Norge - Vi trenger et varmere samfunn!

Økende barnefattigdom i Norge - Vi trenger et varmere samfunn!

Resolusjon fra Senterkvinnenes landsstyre 13.februar 2021.

Alle barn skal være innenfor, være med i fellesskapet!

Å få til det, er en av de viktigste politiske sakene nå.

2018 - Russ i Oslo sentrum

Fylka må få halde fram med å velja inntaksmodell

Uttale vedteke av landsstyret i Senterkvinnene 13.februar 2021. Det er ein del av lokaldemokratiet at fylka sjølv veljar modell for inntak til vidaregåande skuler.

Barnevernet trenger endring

Barnevernet trenger endring

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsstyre 13.febrauar 2021.

Norge var først i verden med å lovfeste barns rettigheter, men lovverket må hele tiden videreutvikles og vi må sikre et barnevern med høy kvalitet og tillit i befolkningen.

Resolusjon: Akuttberedskap og følgetjeneste for fødende

Resolusjon: Akuttberedskap og følgetjeneste for fødende

Resolusjonen er enstemmig vedtatt av Senterkvinnene på deres Landsstyremøte 27.06.2020. Forslaget er innsendt av Troms Senterkvinner.

Sykepleiemangelen  må løses nå!

Sykepleiemangelen må løses nå!

Resolusjon fra Senterkvinnenes landsstyre 13.februar 2021: Sykepleiere innehar ikke bare varme hender, de har også grunnleggende kunnskap og livsviktig kompetanse. Sykepleiemangelen vil bli kritisk om vi ikke tar situasjonen på alvor og gjør noe.

Penger til offentlig velferd – ikke til profitt

Penger til offentlig velferd – ikke til profitt

Senterkvinnene ønsker at lovpålagte skatte- og avgiftsfinansiert tjenester som hovedregel skal være i offentlig regi og ikke overlates til store, kommersielle aktører. Da vil vi kunne styrke de offentlige tjenestene, gi likeverdige tilbud i hele landet, og bidra til å hindre sosial dumping som nå også blir mer utbredt i stadig flere kvinnedominerte yrker.

 

Ureturnerbare flyktninger må ha rett til arbeid, utdanning og helsetilbod

Ureturnerbare flyktninger må ha rett til arbeid, utdanning og helsetilbod

Uttale vedteke av landsstyret i Senterkvinnene 13.februar 2021. Utlendingslova må endrast for å opne opp for at statslause og ureturnerbare asylsøkarar kan få mellombels arbeidsløyve, utdanning og tilgang på helsetenester.

Endometriose - vi trenger mer kunnskap og forskning i samfunnet om denne kvinnesykdommen

Endometriose - vi trenger mer kunnskap og forskning i samfunnet om denne kvinnesykdommen

Resolusjon fra Senterkvinnenes landsstyre 13.februar 2021: Endometriose rammer 10% av kvinnene, kunnskapen er for lav og fagmiljøet konsentrert til østlandsområdet. Vi foreslår flere tiltak for å få økt kunnskap om denne sykdommen.