Meny
2020 Hus langs veien, Hasvik, Finnmark

Folk treng hus, og hus treng folk! 

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Distriktskommunene trenger folk, både for å opprettholde innbyggertall og tjenesteyting. Derfor er boliger viktig. Ikke minst i forhold til rekruttering av fagkompetanse, for eksempel innen helse. For å motivere til boligbygging, er det viktig at det tilbys gode tilskudds- og låneordninger, både for private og for kommunene. Dette kan tilbys gjennom Husbanken, som allerede har slike ordninger. Utfordringer er at disse midlene er svært begrenset, både i omfang, i forhold til hvem som kan søke og hva det kan søkes om midler til.

Å bygge boliger i distriktene medfører gjerne en større økonomisk risiko enn å bygge boliger i sentrale strøk. Derfor må utbyggere tilbys gunstige tilskudds- og låneordninger som reduserer denne risikoen. Det bør også etableres slike ordninger for eldre umoderne boliger med renoveringsbehov.

For å styrke muligheten for boligbygging i distriktene ønsker Senterkvinnene:

 • Å øke potten med midler som Husbanken tilbyr til tilskudd til boligbygging og gjeninnføre øremerkede boligtilskudd til kommunene til etablering, utbedring og tilpassing av bolig
 • Å bidra til at kommunene kan tilby rimelige hustomter for utbygging
 • Å stimulere kommunene til å tilby gode midlertidige boliger for utleie til nyansatte som ønsker å vente med å investere i bolig, gjennom tilskuddsordninger som legger til rette for dette
 • Å stimulere private utbyggere til å bygge boliger for salg og utleie gjennom gunstige tilskudds- og låneordninger
 • Å bidra til at huseiere kan få midler til renovering og oppussing av eldre boliger, enten for å bo i selv, for salg eller utleie
 • Å styrke bostøtteordningen ytterligere slik at den når enda flere, blant annet ved å heve grensene for bostøtte slik at flere faller innenfor ordningen
 • Å bidra til økt bruk av Startlån i kommunene, og i større grad åpne opp for at det kan benyttes til oppføring av nye enkle boliger eller kjøp av bolig med utleiedel
 • Å motivere til at boligtilskudd brukes mer aktivt for innbyggere i etableringsfasen, de som innvilges Startlån og i forhold til tilpasning av bolig
 • Å øke pensjons- og trygdesatsene slik at enda flere har økonomisk mulighet til å eie sin egen bolig
 • Å stimulere til at det bygges flere aldersvennlige boliger i kommunene, både av kommunene og private utbyggere
 • Å stimulere til at det bygges flere hensiktsmessige boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser i kommunene, og bidra til at de også får mulighet til å eie sin egen bolig
 • Å gjøre det mer attraktivt for kommuner, utbyggere og innbyggere å ta i bruk Husbankens virkemidler, eksempelvis leie til eie-ordningen, slik at flere kan eie sin egen bolig.  
 • Å øke rentefradraget for boliglån på primærbolig