Meny
Kompetente og varme hender

Sykepleiemangelen må løses nå!

Resolusjon fra Senterkvinnenes landsstyre 13.februar 2021: Sykepleiere innehar ikke bare varme hender, de har også grunnleggende kunnskap og livsviktig kompetanse. Sykepleiemangelen vil bli kritisk om vi ikke tar situasjonen på alvor og gjør noe.

Ved utgangen av mars 2019 manglet Norge ca 6000 sykepleiere. Dersom man fortsetter å lukke øynene for denne utfordringen, vil Norge i løpet av de neste 20 årene mangel så mye som 30.000 sykepleiere.

30.000 sykepleiere tilsvarer 60.000 varme hender, men det er ikke de varme hendene som er fokuset her. Sykepleiere innehar ikke bare varme hender, de har også grunnleggende kunnskap og livsviktig kompetanse – Formell kompetanse vi over lang tid har sett at vi blir fattigere på.

Situasjonen med sykepleiermangelen vi står overfor i dag, og vil møte i økende grad, vil bli kritisk om vi ikke tar situasjonen på alvor og gjør noe.

Senterkvinnene mener at det er på tide med et nasjonalt løft for å løse den kommende krisen. Det er på tide at vi tar et helhetlig blikk på hvordan vi kan få dekket det økende behovet for sykepleiere i det norske helsevesenet. Det er behov for å finne løsninger på hvordan man skal  både rekruttere og ikke minst beholde den viktige kompetansen sykepleierne besitter.

Utfordringen med mange deltidsstillinger i norsk helsevesen er en økonomisk utfordring for en stor gruppe arbeidstakere. Få heltidsstillinger er også et helseproblem for mange. Konstant jakt på vakter for å fylle opp timelisten sin gjør at man ser seg nødt til å ta de vaktene man blir tilbudt. Ofte blir man gående med ugunstige vaktkombinasjoner som i seg selv kan få konsekvenser for egen helse.

Underbemanning og stort arbeidspress fører til at mange ikke klarer mer enn en deltidsstilling, selv om man blir tilbudt en full stilling. Da hjelper det lite med snakk om å øke antallet heltidsstillinger.

Senterkvinnene mener at disse problemstillingene derfor henger sammen, og at det er på tide å sette ned et nasjonalt utvalg som ser på hvordan vi kan løse denne samfunnsfloken. Mye arbeid fjøres lokalt, men Senterkvinnene mener at det nå er behov for å løfte dette høyere, og bruke de lokale erfaringene til å lage nasjonale løsninger.

Senterkvinnene vil derfor:

  • Sette ned et nasjonalt utvalg som skal se på utfordringene med sykepleiemangel, samt jobbe fram forslag til tiltak for å rekruttere og beholde sykepleierkompetanse
  • At denne gruppen også skal se på den totale utfordringen med heltid/deltid i helsevesenet, og jobbe fram tiltak til hvordan man kan bekjempe deltidsproblematikken.